Стратегическият план ще бъде одобрен в края на май, проектонаредбите за Кампания 2024 ще се обсъждат до 20 май

С най-голям бюджет сред еко схемите са тези за намаляване на пестицидите и за разнообразяване на културите

Бюджетът по схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните или т. нар. „еко схеми“ е в размер на 203, 6 млн. евро. Плащането по тях ще продължи да се извършва на хектар при спазване на екологичните практики за съответната еко схема. Това стана ясно по време на среща от информационната кампания за директни плащания 2024 г. в Стара Загора, която беше открита от заместник-министъра на земеделието и храните Иван Капитанов. Ставката за всяка една от осемте еко схеми е различна, като земеделските стопани имат възможността да заявяват цялото или част от стопанството си за подпомагане. Върху една и съща площ може да се приложи повече от една практика, включена в различна еко схема.

Еко схемите с най-висок бюджет са еко схемата за намаляване използването на пестициди-  близо 86 млн. евро, 44 млн. евро по еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури, а по схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал размерът за 2024 г. е 40 млн. евро.

Заместник-министърът информира производителите, че в края на месец април е изпратена последната версия на първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. от българска страна към Европейската комисия. „Очакваме в края на месец май да получим одобрение на Плана от ЕК и затова МЗХ публикува проект на наредби за прилагане на директните плащания за обществено съгласуване, което продължава до 20 май.“, посочи той. По думите му информационната кампания за директните плащания по Кампания 2024 г. дава възможност земеделските производители свободно да задават своите въпроси към експертите, с цел  улесняване на процеса по попълване на документите. „Всички нови компоненти, включени в изискванията за кандидатстване, ще се обяснят и разяснят детайлно“, категоричен бе заместник-министърът.

По време на срещата експерти от министерството обясниха, че ЕК е предприела действия за облекчаване на административната тежест, за да се набележат сферите, в които отделни аспекти могат да се усъвършенстват. Целта е да бъдат улеснени земеделските производители  при прилагането на новите правила на ОСП. Подробно бяха разяснени стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние /ДЗЕС/. Новият елемент при ДЗЕС 5 за ограничаване на ерозията на площи с наклон над 10% или вертикални обработки без обръщане на слоя, минимални, ивични или нулеви обработки на почвата е, че за всички обработваеми земи, почвообработващите операции се извършват напречно на склона или по хоризонталите на терена. При ДЗЕС 6 в земеделското стопанство е задължително върху минимум 80% от цялата обработваема площ  през периода от 1 юни до 30 септември да се поддържа  минимална почвена покривка. Поне две различни култури трябва да се отглеждат на площи между 10 и 30 ха, а когато размерът на обработваемата земя в дадено стопанство е повече от 30 хектара, диверсификацията на културите се състои в засяването и отглеждане в стопанството на поне три различни култури, е записано в ДЗЕС 7.  Отпада задължението при ДЗЕС 8  за поддържане на поне 4% от обработваемата земя като непроизводствена площ.

По-късно днес заместник-министър Капитанов проведе и среща по информационната кампания за директни плащания Кампания 2024 със земеделски производители  от област Сливен.

Leave a Comment