От днес животновъдите заявяват пашуване в националните паркове „Централен Балкан“и „Рила“

Със заповеди на директорите на националните паркове „Централен Балкан“, „Пирин“ и „Рила“ на 23 май бяха утвърдени годишните планове за пашуване и ползване на сено.

Парк „Централен Балкан“ публикува и график за подаване на заявления за паша по парковите офиси. Подаването на заявления по електронен път може да се извърши от 27 до 29 май.

Графикът:

  • Централен офис, 6 юни 2024 г. от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа; адрес и тел. за контакти: гр. Габрово 5300, ул. „Бодра смяна“ №3, тел.: 066 801 277.
  • Офис „Рибарица“, 4 юни 2024 г. от 10:00 до 13:00 часа; адрес и тел. за контакти: с. Рибарица 5720, Кметство Рибарица, тел.: 0889 781 822.
  • Офис „Априлци“, 4 юни 2024 г. от 15:00 до 17:00 часа и 5 юни 2024 г. от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа; адрес и тел. за контакти: гр. Априлци 5641, ул. „Васил Левски“ №84, тел.: 0885 696 091.
  • Офис „Карлово“, 27 – 28 май 2024 г. от 8:30 до 17:00 часа; адрес и тел. за контакти: гр. Карлово 4300, ул. „Водопад“ №35, тел.: 0886 761 561.
  • Офис „Павел баня“, 3 юни 2024 г. от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа; адрес и тел. за контакти: гр. Павел Баня, ул. „Петко Колев“ №66, тел.: 0885 511 633.
  • Офис „Калофер“, 29 и 30 май 2024 г. от 8:30 до 16:30 часа; адрес и тел. за контакти: гр. Калофер 4370, ул. „Калифер Войвода“ №33, тел.: 0885 696 090.

Срокът за подаване на заявленията по по електронен път чрез сайта www.egov.bg е от 27 до 29 май 2024 г.

В Годишния план на Национален парк „Пирин“ е записано, че площта за пашуване през 2024 г. е 4 500 ха. В пасищата на планината се допускат овце, едър рогат добитък (без биволи) и коне. Периодът на паша започва след достигнат тревостой и приключва на 15 ноември.

Според утвърдения Годишен план срокът за подаване на заявления вече е приключил, като крайната дата е 23 май.

За Национален парк „Рила“ (НПР) утвърдените площи за паша и сено са сходни на миналогодишните – 14 463,60 ха. Максималната гъстота е 0,4 животински единици на хектар (такава е и при останалите национални паркове).

Заявления могат да се подават в Централен офис на Д „НП Рила“ – Благоевград в периода от 27 май до 31 май 2024 г.

На страницата на НПР е отбелязано, че: „Предвид променените изисквания за натоварване на пасищата в националните паркове и с цел обезпечаване изхранването на животните в летните месеци, Министерство на земеделието и храните извърши анализ за наличните площи, в които може да се извършва паша извън границите на защитени територии от тази категория. Животновъдите, за които пасищния ресурс в националните паркове не е достатъчен, ще имат възможност да ползват територии на природни паркове и площи от държавни горски територии, при спазване на предвидения в законодателството процедурен ред, за което е създадена необходимата организация.
Проверки за спазване на изискванията и условията на  интервенцията „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, вкл. и за териториите на националните паркове ще бъдат извършвани от Държавен фонд „Земеделие“. При проверките на място от Държавен фонд „Земеделие“ се следи за спазване на приложимите стандарти за добро земеделско и екологично състояние /ДЗЕС/ и законоустановените изисквания за управление /ЗИУ/. Извършва се контрол и по отношение на регистрация и идентификация на животните. Информация за спазване на забраните се получава от компетентния орган.

Общата площ за пашуване и събиране на сено в трите парка е приблизително 34 000 ха.

Leave a Comment