С най-висок бюджет е еко схемата за намаляване на пестициди – почти 86 млн. евро

Презентациите на Кампанията за директни плащания 2024 г. са публикувани от вчера на сайта на МЗХ. В тях са посочени основни данни за бюджетите на необвързаните плащания, еко схемите, обвързаното подпомагане и други.

През 2024 г. средствата, чието разпределение ще започне още в края на годината и ще приключи по това време на 2025 г., са 817 072 343 евро (около 1,6 млрд. лева)

Необвързаните плащания са:

 • Основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ) – 392 040 192 евро
 • Допълнително преразпределително подпомагане (ДП ОПДУ)93 424 140 €
 • Млади ЗС – 12 217 718 €
 • Малки ЗС – 2 875 000 €
 • Памук – 2 557 820 €

Обща сума: 503 114 870 евро.

Сумарно бюджетите на еко схемите на 203 596 728 евро. Най-висок е бюджета на схемата за намаляване използването на пестициди, а най-ниска е горската схема.

Еко схеми:

 • Биологични животни – 7 353 856 евро (Еко БЖ)*
 • Биологично разнообразие и екологична инфраструктура – 4 372 398 € (Еко БРЕИ)
 • Запазване и възстановяване на почвения потенциал – 40 089 814 € (Еко ЗВПП)
 • Намалено използване на пестициди – 85 981 208 € (Еко НИП)
 • Разнообразяване отглежданите култури – 44 196 960 (Еко РОК)
 • Трайни насаждения – 3 572 492 € (Еко ТН)
 • Постоянно затревени площи – 17 600 000 € (Еко ПЗП)
 • Горски екосистеми – 430 000 € (Еко ГТ)

*Абревиатурите са на министерството

Кампанията е започнала на 22 април, крайната дата за подаване на заявления е 24 юни.

Записано е: „Не се прилагат намаления/санкции за закъсняло подаване (чл. 82 от Наредба 3 / 10.03.2023 г. и чл. 12, ал. 2 от Наредба 4 / 30.03.2023 г.)“

Leave a Comment