ЕК реши не отделни стопанства, а цели райони да се обявяват за пострадали при извънредни събития

Стопаните ще бъдат освободени от ангажимента индивидуално да заявяват щети. Те ще могат да получават подпомагане без да отговарят на условията

Днес Комисията прие съобщение , което изяснява използването на непреодолима сила и извънредни обстоятелства за селскостопанския сектор на ЕС в случай на непредвидими и екстремни метеорологични събития. Чрез изясняване на правното тълкуване на това понятие, Комисията има за цел да даде сигурност на засегнатите земеделски производители по отношение на техните плащания по Общата селскостопанска политика (ОСП), като същевременно гарантира еднакво прилагане в целия Съюз от националните администрации. 

„Нашето разяснение днес носи сигурност, че фермерите ще могат да получат плащанията си по ОСП, дори ако не са в състояние да изпълнят всичките си обичайни задължения. Няма нужда от допълнителни притеснения, когато човек се сблъсква с драматични природни бедствия„, коментира днес земеделският комисар Януш Войчеховски.

Това съобщение е част от пакета за намаляване на административната тежест за земеделските производители в ЕС.

Концепцията за непреодолима сила позволява на земеделски производители, които не са успели да изпълнят всичките си изисквания на ОСП поради извънредни и непредвидими събития извън техния контрол (като тежки суши или наводнения), да не загубят подкрепата по ОСП. Прилагането на тази концепция се решава от държавите членки въз основа на съответните доказателства и в светлината на селскостопанското законодателство на Съюза.

Днешното съобщение изяснява, че непреодолима сила може да се прилага за всички земеделски производители, работещи в определен район, който е засегнат от тежки и непредвидими природни бедствия или метеорологични събития . Това означава, че фермерите, намиращи се в засегнатия район, няма да трябва да попълват индивидуални заявки или да предоставят доказателства за изпълнение на условията за непреодолима сила. Този разширен обхват на приложение ще намали административната тежест за земеделските производители и националните органи, като по този начин ще улесни бързата реакция от страна на държавите-членки.

В съобщението са изложени условия, позволяващи презумпцията, че всички земеделски производители, намиращи се в даден район, са обхванати от непреодолима сила. Държавите-членки ще трябва да потвърдят настъпването на тежко природно бедствие или тежко метеорологично събитие и да ограничат географския район, който е бил сериозно засегнат от събитието и чиито последствия не могат да бъдат предотвратени с всички необходими грижи. За това разграничаване държавите-членки могат да разчитат например на сателитни данни за съответната област, без да са необходими конкретни сателитни данни на ниво отделни стопанства.

За определени типове събития националните администрации ще вземат предвид и допълнителни фактори, като градиент на наклона, тип почва или вид на отглежданите култури, за да определят засегнатото население без необходимост от индивидуална проверка. Такъв може да бъде случаят например със замръзване, което може да не засегне всички култури по един и същи начин, или продължителни валежи, които могат да имат различно въздействие върху площи с наклон, или почви с различен капацитет за задържане на вода.

При изпълнени всички условия днешното разяснение освобождава властите от необходимостта от оценка за всеки отделен случай.

Leave a Comment