Регламентът за удължаване на либерализираната търговия с Украйна е публикуван и ще важи до 5 юни 2025 г.

В Официалния Европейски вестник от 29 май е публикуван регламентът, който удължава с една година – от 6 юни 2024 до 5 юни 2025 г. – либерализираната търговия между Украйна и държавите от ЕС.

яйце, кокошки

Регламентът предвижда при неблагоприятните последици върху пазара на Съюза или върху пазара на една или няколко държави членки на сходни или пряко конкурентни продукти да се прилагат защитни мерки. Те се прилагат за срока, необходим, за да се противодейства на неблагоприятните последици върху пазара на Съюза или върху пазара на една или няколко държави членки.

Комисията прави оценка на пазара на ЕС или страни членки по надлежно обосновано искане от държава членка, включващо достатъчно prima facie доказателства.

Срокът, в който комисията е длъжна да представи оценка, е 120 дни. При критични обстоятелства обаче ЕК може да издаде акт само за 21 дни след постъпване на искането от съответната държава член на ЕС.

Този регламент въвежда и квотния принцип при внос от Украйна на определени стоки – яйца, домашни птици, захар, овес, царевица, едрозърнест грис или пчелен мед.

Ето и конкретните текстове в чл. 4 на регламента:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/1392 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 май 2024 година

Член 4

Защитни мерки

1.   Когато продукт с произход от Украйна, попадащ в обхвата на член 1, параграф 1, се внася при условия, които оказват неблагоприятно въздействие върху пазара на Съюза или върху пазара на една или няколко държави членки на сходни или пряко конкурентни продукти, Комисията може да наложи чрез акт за изпълнение всякакви необходими мерки. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, предвидена в член 5, параграф 3.

Такива мерки могат да бъдат налагани за срока, необходим, за да се противодейства на неблагоприятните последици върху пазара на Съюза или върху пазара на една или няколко държави членки на сходни или пряко конкурентни продукти.

2.   Комисията наблюдава редовно въздействието на настоящия регламент, като взема предвид информацията за износа, вноса, цените на пазара на Съюза или на пазара на една или няколко държави членки и за производството на Съюза на продуктите, предмет на мерките за либерализиране на търговията по член 1, параграф 1, буква б).

Комисията информира държавите членки за резултатите от редовното наблюдение на всеки два месеца, считано от 6 юни 2024 г.

3.   Комисията прави оценка на състоянието на пазара на Съюза или на пазара на една или няколко държави членки на сходни или пряко конкурентни продукти с оглед на налагането на мерки в съответствие с параграф 1. Тази оценка започва:

а)след надлежно обосновано искане от държава членка, включващо достатъчно prima facie доказателства, за които основателно може да се очаква, че са на разположение на тази държава членка съгласно параграф 4, за наличието на внос, който оказва неблагоприятно въздействие върху пазара съгласно параграф 1, или
б)по собствена инициатива, след като за Комисията стане видно, че има достатъчно prima facie доказателства за наличието на внос, който оказва неблагоприятно въздействие върху пазара съгласно параграф 1.

Оценката, посочена в първа алинея, трябва да приключи в рамките на четири месеца от започването ѝ.

4.   При извършване на оценката съгласно параграф 3 Комисията взема предвид всички значими пазарни тенденции, включително въздействието на съответния внос върху състоянието на пазара на Съюза или пазара на една или няколко държави членки на сходни или пряко конкурентни продукти. Тази оценка включва фактори като:

а)темповете и обема на увеличаване на вноса от Украйна на съответния продукт в абсолютно и относително изражение;
б)последиците на съответния внос върху производството и цените на пазара на Съюза или на пазара на една или няколко държави членки, като същевременно се вземат предвид тенденциите при вноса от други източници.

Списъкът с фактори, посочен в първа алинея, не е изчерпателен и могат да бъдат взети предвид и други значими фактори.

5.   При критични обстоятелства, когато забавянето би причинило трудно поправима вреда, Комисията може чрез акт за изпълнение временно да наложи всякакви необходими мерки. Такава мерки може да бъдат налагани само след надлежно обосновано искане от държава членка съгласно параграф 3, буква а) от настоящия член и се приема в срок от 21 дни след получаване на искането. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 5, параграф 4. Срокът на прилагане на дадена временна защитна мярка не може да превишава 120 дни.

6.   Когато в резултат на оценката, посочена в параграф 3, Комисията прецени, че пазарът на Съюза или пазарът на една или няколко държави членки на сходни или пряко конкурентни продукти е бил засегнат неблагоприятно, и възнамерява да наложи окончателна мярка съгласно параграф 1, тя публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз, с което обявява въвеждането на такава мярка. В известието се съдържа обобщение на основните резултати от оценката и се посочва срокът, в който заинтересованите лица могат да представят становищата си в писмен вид. Този срок не може да надвишава 10 дни от датата на публикуване на известието.

7.   Ако през периода от 6 юни до 31 декември 2024 г. кумулативният обем на вноса на яйца, домашни птици, захар, овес, царевица, едрозърнест грис или пчелен мед след 1 януари 2024 г. достигне съответната средноаритметична стойност на обема на вноса, регистриран в периода от 1 юли до 31 декември 2021 г., през 2022 г. и през 2023 г., в срок от 14 дни и след като информира Комитета по защитните мерки, създаден с член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/478 (наричан по-нататък „Комитетът по защитните мерки“), Комисията:

а)въвежда отново за този продукт съответната тарифна квота, чието прилагане е спряно съгласно член 1, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, до 31 декември 2024 г.; и
б)въвежда, считано от 1 януари 2025 г., тарифна квота, равна на пет дванадесети от посочената средноаритметична стойност, или съответната тарифна квота, чието прилагане е спряно член 1, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, като се прилага по-високата от двете стойности.

Ако през периода от 1 януари до 5 юни 2025 г. кумулативният обем на вноса на яйца, домашни птици, захар, овес, царевица, едрозърнест грис или пчелен мед за периода след 1 януари 2025 г. достигне пет дванадесети от съответната средноаритметична стойност на обема на вноса, регистриран в периода от 1 юли до 31 декември 2021 г., през 2022 г. и през 2023 г., Комисията — в срок от 14 дни и след като информира Комитета по защитните мерки — въвежда отново за този продукт съответната тарифна квота, чието прилагане е спряно съгласно член 1, параграф 1, буква б).

За целите на настоящия параграф понятията „яйца“, „домашни птици“, „захар“, „овес“, „царевица“, „едрозърнест грис“ и „пчелен мед“ се отнасят до всички продукти, обхванати от тарифните квоти в допълнението към приложение I-А към Споразумението за асоцииране съответно за яйца и албумини, месо от домашни птици и продукти от такова месо, захар, овес, царевица, брашна и гранули, ечемичен едрозърнест и дребнозърнест грис, обработени по друг начин зърна от житни растения и пчелен мед. Средноаритметичната стойност, посочена в настоящия параграф, се изчислява, като сборът на обема на вноса в периода от 1 юли до 31 декември 2021 г., през 2022 г. и през 2023 г. се раздели на две и половина.

Комисията може да приема акт за изпълнение за установяване на правилата за наблюдение на обема на вноса, посочен в настоящия параграф. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 5, параграф 4.

8.   Ако Комисията наложи мярка съгласно параграф 1, 5 или 7, с която отново се въвежда тарифна квота, чието прилагане е спряно съгласно член 1, параграф 1, буква б), обемът, внесен през календарната година, през която Комисията налага тази мярка, се взема предвид при управлението на тарифната квота.

Leave a Comment