Биологичните производители могат да увеличават площите с многогодишни ангажименти с до 10%

Обнорадвани са измененията и допълненията в Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“

Сертифицираните биологични производители, които са поели многогодишни ангажименти по интервенцията „Биологично растениевъдство“, могат да увеличават площите с до 10 на сто, но с не повече от 20 хектара, ако новите площи, които се заявяват, отговарят на изискванията. В този случай бенефициентите не поемат нов ангажимент, а разширяват изпълнявания многогодишен ангажимент с новите площи за оставащия период.

Това е записано в новия чл. 27а в Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, която е обнародвана в бр. 46 на „Държавен вестник“ от 31 май 2024 г.

В случай, че биологичните стопани увеличат площите повече от 10% или 20 ха, те поемат нов ангажимент за всички подпомагани площи и те подлежат на ново одобрение.

В наредбата са записани ставките за площи, заявени след 1 януари 2024 г., както за биологично производство в преход, така и за сертифицирано.

В Наредба № 9 са добавени 52 землища в област Стара Загора, тъй като те попадат в рамките на територии, определени като географски район със защитеното географско указание „Българско розово масло“. Целта на промяната е да се разширят възможностите за заявяване на площи заети с културата маслодайна роза в системата на контрол.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.
(ДВ, бр. 56 от 2023 г.)

§ 1. Създава се чл. 22а:

„Чл. 22а (1) Интервенциите по чл. 22 не се прилагат в обхвата на площи в предоставените данни от Министерството на околната среда и водите, в които не може да се извършва никаква дейност, съгласно Становище по екологична оценка № 5-4/2023 г., с което е съгласуван Стратегическият план, публикувано на интернет адрес: https://www.moew.government.bg/bg/stanoviste-po-ekologichna-ocenka-5-4-2023-g-s-koeto-se-suglasuva-strategicheski-plan-za-razvitie-na-zemedelieto-i-selskite-rajoni-za-perioda-2023-2027-g/.

(2) Предоставените данни от Министерството на околната среда и водите съгласно Становището по екологична оценка № 5-4 от 2023 г. по ал. 1 се използват от ДФЗ за проследяване на изпълнението на съответните предвидени мерки.“

§ 2. Създават се чл. 27а и 27б:

„Чл. 27а. (1) Одобрената площ по многогодишен ангажимент по операция по чл. 22, ал. 1, т. 1 може да бъде увеличена, ако новите площи, които се заявяват, отговарят на изискванията по операцията. В този случай бенефициентите не поемат нов многогодишен ангажимент, а разширяват изпълнявания многогодишен ангажимент с новите площи за оставащия период.

(2) Бенефициентите могат да добавят площите по ал. 1, когато след проверка на ДФЗ в цифровите географски данни по чл. 32 се установи, че до края на изпълнявания многогодишен ангажимент остава период поне една година след изтичане на сроковете по т. 1.7 „Преход към биологично производство“ от приложение II „Подробни производствени правила, посочени в глава ІІІ“ от Регламент (ЕС) 2018/848.

Чл. 27б. (1) Одобрената площ по многогодишен ангажимент по операция по чл. 22, ал. 1, т. 2 може да бъде увеличена с до 10 на сто, но с не повече от 20 хектара, ако новите площи, които се заявяват, отговарят на изискванията по операцията. В този случай бенефициентите не поемат нов ангажимент, а разширяват изпълнявания многогодишен ангажимент с новите площи за оставащия период.

(2) При увеличаване на общата одобрена площ по операция по чл. 22, ал. 1, т. 2 с над 10 на сто от първоначалния размер или с повече от 20 хектара бенефициентите поемат нов ангажимент за всички подпомагани площи и те подлежат на ново одобрение в съответствие с изискванията на операцията.“

§ 3. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:

„Чл. 28. (1) Земеделските стопани, заявили за подпомагане площи по интервенцията „Биологично растениевъдство“, са длъжни да спазват на територията на цялото стопанство съответно приложимите:

1. стандарти за добро земеделско и екологично състояние: ДЗЕС 2, ДЗЕС 3, ДЗЕС 4, ДЕЗС 5, ДЗЕС 6, ДЗЕС 7 и ДЗЕС 8, съгласно заповедта по чл. 55, ал. 1 от ЗПЗП;

2. законоустановените изисквания: ЗИУ 1, ЗИУ 2, ЗИУ 3, ЗИУ 4, ЗИУ 7 и ЗИУ 8, от приложение III „Правила относно предварителни условия съгласно чл. 12“ от Регламент (ЕС) 2021/2115 съгласно ръководството по чл. 55, ал. 2 от ЗПЗП.“

§ 4. В чл. 31, ал. 1 след думите „земеделски площи“ се добавя „по съответната операция по чл. 22, ал. 1“.

§ 5. В чл. 35, ал. 1, т. 1 след думата „заявените“ се добавя „по съответната операция“.

§ 6. Създава се чл. 39а:

„Чл. 39а. (1) Бенефициентите могат да не предоставят доказателства по чл. 39, ал. 1, когато заявеният по операция „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство“ земеделски парцел е зает с биологични трайни насаждения, които са в младенчески период, който включва годините на създаване и отглеждане до встъпване в плододаване.

(2) Когато земеделските стопани са заявили земеделски парцели по ал. 1, тогава предоставят ежегодно в ДФЗ чрез СЕУ документ, издаден от агроном, доказващ, че насаждението е в младенчески период, и копие от дипломата на агронома. Документите по изречение първо се предоставят в срок до три месеца, следващ месеца на изтичане на срока по чл. 12 от Наредба № 4 от 2023 г.

(3) Държавен фонд „Земеделие“ може да извърши и проверка в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС.“

§ 7. В чл. 49 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 371 евро/ха“;

б) в т. 2 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 231 евро/ха“;

в) в т. 3 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 264 евро/ха“;

г) в т. 4 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 335 евро/ха“;

д) в т. 5 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 258 евро/ха“;

е) в т. 6 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 445 евро/ха“;

ж) в т. 7 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1038 евро/ха“;

з) в т. 8 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 966 евро/ха“;

и) в т. 9 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 987 евро/ха“;

к) в т. 10 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 623 евро/ха“;

л) в т. 11 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1038 евро/ха“;

м) в т. 12 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 2960 евро/ха“;

н) в т. 13 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1173 евро/ха“;

о) в т. 14 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1448 евро/ха“;

п) в т. 15 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 931 евро/ха“;

р) в т. 16 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1499 евро/ха“;

с) в т. 17 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 787 евро/ха“;

т) в т. 18 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1564 евро/ха“;

у) в т. 19 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 709 евро/ха“;

ф) в т. 20 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 981 евро/ха“;

х) в т. 21 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 623 евро/ха“;

ц) в т. 22 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1298 евро/ха“;

ч) в т. 23 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 774 евро/ха“;

ш) създават се т. 24 и 25:

„24. Фуражни култури – едногодишни фуражни култури – 166 евро/ха;

25. Фуражни култури – многогодишни фуражни култури – 182 евро/ха.“

2. В ал. 2:

а) в т. 1 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 297 евро/ха;“

б) в т. 2 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 185 евро/ха“;

в) в т. 3 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 211 евро/ха“;

г) в т. 4 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 268 евро/ха“;

д) в т. 5 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 207 евро/ха“;

е) в т. 6 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 384 евро/ха“;

ж) в т. 7 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 862 евро/ха“;

з) в т. 8 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 801 евро/ха“;

и) в т. 9 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 818 евро/ха“;

к) в т. 10 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 517 евро/ха“;

л) в т. 11 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 862 евро/ха“;

м) в т. 12 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 2455 евро/ха“;

н) в т. 13 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 974 евро/ха“;

о) в т. 14 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1190 евро/ха“;

п) в т. 15 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 765 евро/ха“;

р) в т. 16 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1232 евро/ха“;

с) в т. 17 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 647 евро/ха“;

т) в т. 18 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1285 евро/ха“;

у) в т. 19 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 612 евро/ха“;

ф) в т. 20 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 928 евро/ха“;

х) в т. 21 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 517 евро/ха“;

ц) в т. 22 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 1077 евро/ха“;

ч) в т. 23 накрая се добавя „а за площи, заявени след 01.01.2024 г. – 636 евро/ха“;

ш) създават се т. 24 и 25:

„24. Фуражни култури – едногодишни фуражни култури – 145 евро/ха;

25. Фуражни култури – многогодишни фуражни култури – 159 евро/ха.“

§ 8. В чл. 50, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст след думите „полските култури“ се добавя „или фуражните култури“.

2. В т. 1 думите „до 100 ха“ се заменят с „до 200 ха“.

3. В т. 2 думите „над 100 ха до 250 ха“ се заменят с „над 200 ха до 300 ха“.

4. В т. 3 думите „над 250 ха“ се заменят с „над 300 ха“.

§ 9. В чл. 51 се създава ал. 3:

„(3) Държавен фонд „Земеделие“ определя размера на плащанията по ал. 1 или 2 в зависимост от установения брой пчелни семейства след извършване на всички административни проверки и проверка на място, ако има назначена такава.“

§ 10. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Държавен фонд „Земеделие“ намалява размера на плащането или отказва плащане, когато за една и съща площ са подадени две или повече заявления за подпомагане/плащане и застъпването на площи не е отстранено.“

§ 11. В чл. 84, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. В т. 7 след думите „от заявената култура“ се добавя „с изключение на парцели, заети с трайни насаждения в младенчески период и за които са предоставени документите по чл. 39а, ал. 2“.

2. В т. 8 след думите „от заявената култура“ се добавя „с изключение на парцели, заети с трайни насаждения в младенчески период и за които са предоставени документите по чл. 39а, ал. 2“.

§ 12. В чл. 90, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В основния текст думите „и 77“ се заличават.

2. В т. 1 думите „или 77“ се заличават.

3. Точки 2 – 5 се изменят така:

„2. сумата, получена в резултат на прилагането на т. 1, служи за основа при изчисляването на сумата, когато ДФЗ установи неспазване на съответните приложими законоустановени изисквания, съгласно ръководството по чл. 55, ал. 2 от ЗПЗП, или съответно приложимите стандарти за добро земеделско и екологично състояние съгласно заповедта по чл. 55, ал. 1 от ЗПЗП;

3. сумата, получена в резултат на прилагането на т. 2, служи за основа при изчисляването на сумата на намаленията при неспазване на изискванията по управление и задълженията по съответните интервенции;

4. сумата, получена в резултат на прилагането на т. 3, служи за основа при изчисляването на сумата на намаленията, в случай че не е предоставен дневник по чл. 36;

5. сумата, получена в резултат на прилагането на т. 4, служи за основа при изчисляването на евентуални намаления, които трябва да бъдат приложени при закъснение в подаването на заявление и/или информацията и документите към него съгласно Наредба № 4 от 2023 г.;“.

4. В т. 6 думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“.

§ 13. В приложение № 3 към чл. 33 накрая се създават редове:„

68850Стара ЗагораСтара ЗагораСтара Загора
00655Стара ЗагораСтара ЗагораАрнаутито
03856Стара ЗагораСтара ЗагораБенковски
04738Стара ЗагораСтара ЗагораБогомилово
05431Стара ЗагораСтара ЗагораБорилово
05637Стара ЗагораСтара ЗагораБорово
06197Стара ЗагораСтара ЗагораБратя Кунчеви
07199Стара ЗагораСтара ЗагораБъдеще
11675Стара ЗагораСтара ЗагораВоденичарово
16701Стара ЗагораСтара ЗагораГорно Ботево
24482Стара ЗагораСтара ЗагораДълбоки
27214Стара ЗагораСтара ЗагораЕленино
27379Стара ЗагораСтара ЗагораЕлхово
30119Стара ЗагораСтара ЗагораЗагоре
31276Стара ЗагораСтара ЗагораЗмейово
35153Стара ЗагораСтара ЗагораКазанка
35420Стара ЗагораСтара ЗагораКалитиново
35515Стара ЗагораСтара ЗагораКалояновец
36899Стара ЗагораСтара ЗагораКирилово
37678Стара ЗагораСтара ЗагораКозаревец
38039Стара ЗагораСтара ЗагораКолена
43921Стара ЗагораСтара ЗагораЛовец
63149Стара ЗагораСтара ЗагораЛозен
44687Стара ЗагораСтара ЗагораЛюляк
44851Стара ЗагораСтара ЗагораЛясково
46098Стара ЗагораСтара ЗагораМаджерито
46417Стара ЗагораСтара ЗагораМалка Верея
46591Стара ЗагораСтара ЗагораМалко Кадиево
48502Стара ЗагораСтара ЗагораМихайлово
48765Стара ЗагораСтара ЗагораМогила
52252Стара ЗагораСтара ЗагораНово село
54016Стара ЗагораСтара ЗагораОряховица
54314Стара ЗагораСтара ЗагораОстра могила
55289Стара ЗагораСтара ЗагораПамукчии
56188Стара ЗагораСтара ЗагораПетрово
56825Стара ЗагораСтара ЗагораПлоска могила
57073Стара ЗагораСтара ЗагораПодслон
58236Стара ЗагораСтара ЗагораПреславен
58743Стара ЗагораСтара ЗагораПряпорец
58952Стара ЗагораСтара ЗагораПшеничево
59170Стара ЗагораСтара ЗагораПъстрово
61995Стара ЗагораСтара ЗагораРакитница
63301Стара ЗагораСтара ЗагораРуманя
65317Стара ЗагораСтара ЗагораСамуилово
67154Стара ЗагораСтара ЗагораСладък кладенец
68970Стара ЗагораСтара ЗагораСтарозагорски бани
69794Стара ЗагораСтара ЗагораСтрелец
70202Стара ЗагораСтара ЗагораСулица
68730Стара ЗагораСтара ЗагораХан Аспарухово
77431Стара ЗагораСтара ЗагораХристияново
77476Стара ЗагораСтара ЗагораХрищени
87182Стара ЗагораСтара ЗагораЯворово

Преходни и заключителни разпоредби

§ 14. Заявленията за подпомагане, подадени през 2023 г. по интервенцията „Биологично растениевъдство“, се одобряват за участие и/или финансово подпомагане по досегашните условия.

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Георги Тахов

3547

Leave a Comment