Обнародваната днес Наредба № 10 въвежда две ставки за насърчаване отглеждането на устойчиви сортове

След 2025 г. разрешенията за паша ще отпаднат за над 1500 метра надморска височина в националния парк „Централен Балкан“ и над 1800 метра в национален парк „Рила“ и „Пирин“

Две ставки на подпомагане по интервенцията за насърчаване отглеждането на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия въвежда от днес Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните.

розов домат

Наредбата е обнародвана в бр. 46 от 31 май 2024 г. на „Държавен вестник“.

Ставките в чл. 32 за плодове, зеленчуци, билки и десертно грозде вече ще бъдат разделени в две операции. В операция № 1 „Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита“ са досегашните ставки. В операция № 2  „Насърчаване на отглеждането на устойчиви сортове“ са около 5 пъти по-ниски. (виж по-долу новата наредба).

За помощта в интервенцията Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) се въвеждат нови условия. А именно: Дава се разрешение за паша в защитените зони от мрежата Натура 2000 с утвърдени планове за управление.

Освен това е записано, че пасторализмът постепенно отпада за прилагане във всички територии над 1500 метра надморска височина в националния парк „Централен Балкан“ и над 1800 метра надморска височина в национален парк „Рила“ и „Пирин“, въз основа на издадените разрешителни за паша. Не се прилага също така на територии над 1800 метра в природните паркове „Рилски манастир“, „Витоша“ и „Беласица“, както и над същата височина в зоните „Натура 2000“.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.
(обн., ДВ, бр. 56 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2024 г.)

§ 1. В чл. 14, ал. 2 т. 3 се изменя така:

„3. животните, с които се извършва дейността „Намаляване употребата на антимикробни средства.“

§ 2. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 3 думите „информацията и документите по чл. 17“ се заменят с „чрез СЕУ необходимата информация и копие на изисканите документи“.

2. В ал. 5 след думите „предоставя документ по чл. 59, ал. 5 и/или 6, и/или 7“ се заменят с „може да бъде одобрен за участие, когато е предоставил копие от разрешителното за паша по чл. 59, ал. 6 и/или копие от документите по чл. 59, ал. 5 и ал. 7, и/или ал. 7а в предвидените срокове“.

3. Създава се ал. 8:

„(8) По интервенцията по чл. 3, ал. 1, т. 8 размерът на площите в хектари, заявени в нови многогодишни ангажименти от 2024 г., трябва да е равен на размера на животинските единици на селскостопанските/пасищните животни, които са идентифицирани в подаденото заявление за подпомагане.“

§ 3. В чл. 22, ал. 2, т. 3 думите „в документа за съответствие на броя и вида животни с нормите и режимите на утвърдения план за управление, издаден от директора на природния парк“ се заменят с „в документа по чл. 59, ал. 7, т. 1 и/или по ал. 7а“.

§ 4. В чл. 23 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 1, буква „а“ думите „1 януари в годината преди подаване на заявление“ се заменят с „началото на стопанската година, в която се подава заявлението“.

2. В ал. 3 т. 2 се изменя така:

„2. е посочен в завереното копие от договор със земеделски стопанин за предоставяне на услугата опрашване за площите и земеделските култури, на които ще се извършва опрашването, и периодът на извършване на дейността, предоставено към заявлението за подпомагане/плащане в ДФЗ;“.

§ 5. В чл. 24 се създава ал. 3:

„(3) Държавен фонд „Земеделие“ може да не одобри за участие в многогодишен ангажимент по интервенцията по чл. 3, ал. 1, т. 3 площите, заявени по:

1. операция № 1 „Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита“, ако не са спазени изискванията на чл. 49а, ал. 2; или

2. операция № 2 „Насърчаване на отглеждането на устойчиви сортове“, ако не са спазени изискванията на чл. 49а, ал. 3.“

§ 6. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Държавен фонд „Земеделие“ не одобрява за участие в многогодишен ангажимент земеделски парцел, заявен по някоя от интервенциите по чл. 3, ал. 1, когато целият или част от него попада:

1. в географските цифрови данни по чл. 39 за защитените територии по чл. 5, т. 1 и 4 от ЗЗТ; или

2. в обхвата на площи в предоставените данни от Министерството на околната среда и водите, в които не може да се извършва никаква дейност, съгласно Становище по екологична оценка № 5-4/2023 г., с което се съгласува Стратегическият план, достъпно на интернет адрес: https://www.moew.government.bg/bg/stanoviste-po-ekologichna-ocenka-5-4-2023-g-s-koeto-se-suglasuva-strategicheski-plan-za-razvitie-na-zemedelieto-i-selskite-rajoni-za-perioda-2023-2027-g/.“

2. В ал. 6 след думите „заявен по“ се добавя „съответната операция по“.

3. В ал. 8, т. 2 след думите „копия на документите“ се добавя „за съответствие с изискванията“.

§ 7. В чл. 26 се създава т. 5:

„5. е заявен по операцията по чл. 45, ал. 1 за изпълнение на дейността по чл. 45, ал. 1, т. 3, буква „а“, но е установено несъответствие в местоположението на пчелина.“

§ 8. В чл. 27, ал. 2 думите „документа за съответствие на броя и вида животни с нормите и режимите на утвърдения план за управление, издаден от директора на природния парк“ се заменят с „документа по чл. 59, ал. 7 и/или в документа по чл. 59, ал. 7а“.

§ 9. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 в основния текст накрая се добавя „по:“.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) За насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия:

1. площи в операция № 1 „Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита“:

а) плодове – до левовата равностойност на 723,48 евро/ха;

б) зеленчуци – до левовата равностойност на 991,90 евро/ха;

в) билки – до левовата равностойност на 578,78 евро/ха;

г) десертно лозе – до левовата равностойност на 651,13 евро/ха;

2. площи в операция № 2 „Насърчаване на отглеждането на устойчиви сортове“:

а) плодове – до левовата равностойност на 135,49 евро/ха;

б) зеленчуци – до левовата равностойност на 342,57 евро/ха;

в) билки – до левовата равностойност на 108,39 евро/ха;

г) десертно лозе – до левовата равностойност на 121,94 евро/ха.“

3. В ал. 7, т. 2 думите „177,35 евро/ха“ се заменят със „177,36 евро/ха“.

4. В ал. 10:

а) в т. 1:

аа) буква „а“:

ааа) в подбуква „аа“ накрая се добавя „а за заявените след 1.01.2024 г. – до левовата равностойност на 106 евро/ЖЕ“;

ббб) в подбуква „бб“ накрая се добавя „а за заявените след 1.01.2024 г. – до левовата равностойност на 75 евро/ЖЕ“;

ввв) в подбуква „вв“ накрая се добавя „а за заявените след 1.01.2024 г. – до левовата равностойност на 64 евро/ЖЕ“;

бб) в буква „б“ накрая се добавя „а за заявените след 1.01.2024 г. – до левовата равностойност на 111 евро/ЖЕ“;

б) в т. 2:

аа) в буква „а“ накрая се добавя „а за заявените след 1.01.2024 г. – до левовата равностойност на 61 евро/ЖЕ“;

бб) в буква „б“ накрая се добавя „а за заявените след 1.01.2024 г. – до левовата равностойност на 44 евро/ЖЕ“;

в) в т. 3:

аа) в буква „а“ числото „70“ се заменя с „89“;

бб) в буква „б“ числото „63“ се заменя със „77“;

вв) в буква „в“ числото „44“ се заменя с „54“;

гг) в буква „г“ числото „38“ се заменя с „46“.

§ 10. В чл. 34, ал. 3 след думите „чл. 3, ал. 1“ се добавя „т. 1 – 4 и 6 – 8“.

§ 11. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава т. 3:

„3. защитените зони от мрежата Натура 2000 с утвърдени планове за управление.“

2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) Интервенцията по чл. 3, ал. 1, т. 6 не се прилага в територии над 1800 метра надморска височина във:

1. природните паркове „Рилски манастир“, „Витоша“ и „Беласица“;

2. зоните по ал. 1, т. 3.

(3) Интервенцията по чл. 3, ал. 1, т. 6 може да се осъществява на планинските пасища на териториите по ал. 1, т. 1 в първата половина на периода на финансиране (2023 – 2025 г.), като постепенно отпада във всички територии над 1500 метра надморска височина в националния парк „Централен Балкан“ и над 1800 метра надморска височина в национален парк „Рила“ и „Пирин“, въз основа на издадените разрешителни за паша.“

§ 12. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя „и извън обхвата на физически блок 17449-131, одобрен със Заповед № РД 09-150 от 25.02.2022 г. на министъра на земеделието (ДВ, бр. 20 от 2022 г.)“.

2. В ал. 2 думите „кампания 2022 г.“ се заменят с „предходната година“ и се създава изречение второ: „Размерът на площите в хектари, заявени в новите многогодишни ангажименти от 2024 г., е равен на размера на животинските единици на идентифицираните в заявлението за подпомагане селскостопански/пасищни животни.“

§ 13. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „чл. 36, т. 1“ се заменят с „чл. 36, ал. 1, т. 1“ и накрая се добавя „включващи площ и разположение на пасищните райони в съответните функционални зони на националните паркове“.

2. В ал. 3 думите „чл. 36, т. 2“ се заменят с „чл. 36, ал. 1, т. 2“.

3. Създава се ал. 4:

„(4) Предоставените данни от Министерството на околната среда и водите съгласно Становището по екологична оценка № 5-4/2023 г. се използват от ДФЗ за проследяване на изпълнението на съответните предвидени мерки.“

§ 14. В чл. 40 се създава ал. 4:

„(4) Земеделските стопани могат да разширят площите в многогодишния ангажимент с до 10 на сто от размера на площта, с която същият е поет, но с не повече от 20 ха до максимално допустимата за подпомагане площ съгласно чл. 41, ал. 2.“

§ 15. В чл. 41, ал. 2 числото „300“ се заменя с „600“.

§ 16. В чл. 43, ал. 2, т. 1 след думите „собственици“ се добавя „или ползватели“, а думите „1 януари на годината преди подаване на заявление“ се заменят с „началото на стопанската година, в която се подава заявлението“.

§ 17. В чл. 45, ал. 1, т. 3, буква „а“ думите „до границата“ се заменят с „до 50 м от границата на земеделския парцел“.

§ 18. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст след думите „кандидатстващи по“ се добавя „съответната операция по“;

б) в т. 1 накрая се добавя „когато земеделският стопанин е използвал стандартни семена и/или посадъчен материал за собствени нужди, качеството им се удостоверява с издаден от него фирмен документ по чл. 36, ал. 2 или по чл. 40, ал. 2, или по чл. 43, ал. 2, или по чл. 47, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал съобразно разходните норми по изречение първо“;

в) в т. 2 думата „направлението“ се заменя със „съответната операция“;

г) в т. 3 се създава изречение второ: „Документът за земеделския парцел по изречение първо се предоставя на ДФЗ еднократно, освен когато има промяна в заявените площи, култури или сортове.“

2. Създава се ал. 4:

„(4) Земеделските стопани могат да разширят площите в многогодишния ангажимент по съответната операция с до 10 на сто от размера на площта, с която същият е поет, но с не повече от 2 ха, до максимално допустимата за подпомагане площ по съответната операция и по интервенцията.“

§ 19. Създава се чл. 49а:

„Чл. 49а. (1) Земеделските стопани могат да заявят подпомагане по следните операции:

1. Операция № 1 „Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита“; или

2. Операция № 2 „Насърчаване отглеждане на устойчиви сортове“.

(2) Допустими за участие в операцията по ал. 1, т. 1 са земеделски стопани с общ размер на стопанството до 10 ха през първата година на кандидатстване или земеделски стопани с площта, за която е поет многогодишен ангажимент от 2023 г.

(3) Допустими за участие в операцията по ал. 1, т. 2 са земеделски стопани с площи, с които не участват в ангажимент по операцията по ал. 1, т. 1.“

§ 20. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в основния текст след думите „заявени за подпомагане“ се добавя „по съответната операция“.

2. В ал. 2 думите „земеделска култура“ се заменят със „зеленчукови култури“.

3. Създава се ал. 5:

„(5) Максимално допустимата за подпомагане площ по операцията по чл. 49а, ал. 1, т. 1 е 10 ха или до размера на площта, с която е поет многогодишният ангажимент от 2023 г., когато същият се изпълнява с площ над 10 ха.“

§ 21. В чл. 51, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. на заявените площи в операцията по чл. 49а, ал. 1, т. 1 не се използват минерални торове и продукти за растителна защита, с изключение на разрешените за използване в биологичното производство;“.

§ 22. В чл. 52 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Когато земеделският стопанин е използвал стандартни семена и/или посадъчен материал за собствени нужди, качеството им се удостоверява с издаден от него фирмен документ по чл. 36, ал. 2 или по чл. 40, ал. 2, или по чл. 43, ал. 2, или по чл. 47, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал съобразно разходните норми по изречение първо.“

2. Създава се ал. 4:

„(4) Земеделските стопани могат да разширят площите в многогодишния ангажимент с до 10 на сто от размера на площта, с която същият е поет, но с не повече от 2 ха, до максимално допустимата за подпомагане площ по интервенцията.“

§ 23. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 3 се създава изречение второ: „Документът за земеделския парцел по изречение първо се предоставя на ДФЗ еднократно, освен когато има промяна в заявените площи, култури или сортове.“

2. В ал. 2 думите „размер на“ се заменят с „размер до“, а думите „земеделска култура съгласно“ се заменят със „зеленчукови култури от“.

§ 24. В чл. 55 ал. 2 се изменя така:

„(2) Издаденият зоотехнически сертификат по ал. 1, т. 3 се проверява служебно в информационните системи на ИАСРЖ, като копие от същия при поискване се предоставя при проверка на място от дирекция „Технически инспекторат“ на ДФЗ.“

§ 25. Член 57 се отменя.

§ 26. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Дейността по извършване на сезонна паша по интервенцията се изпълнява на планински пасища в обхвата съгласно чл. 36.“

2. В ал. 2 след думите „за които“ се добавя „може да“, а думите „постоянно затревени площи“ се заменят с „пасища в пасищни райони“.

3. Създава се ал. 2а:

„(2а) При извършване на дейността по ал. 1 в териториите по чл. 36, ал. 1, т. 2 и/или 3 земеделските стопани спазват изискванията за натоварване на пасищните системи с гъстота от 0,3 до 0,4 ЖЕ/ха, освен когато със съответните документи или данни компетентният орган не е предвидил различна норма на натоварване на заявените за подпомагане пасища в планински пасищни райони.“

4. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Земеделските стопани спазват изискванията, режимите и нормите на натоварване на площите, определени в плановете за управление и одобрени от компетентните органи.“

5. В ал. 4 след думите „цифрови данни за“ се добавя „площта и разположението на“, а думите „и пасищата в тях“ се заличават.

6. Алинеи 5 и 6 се изменят така:

„(5) Министерството на околната среда и водите в съответствие със Становището по екологична оценка № 5-4/2023 г. и за прилагане на мерките в него предоставя данните по ал. 4, като не включва в тях:

а) буфер от 1 км около местата за токуване (центровете на токовищата) на глухаря;

б) територии (тревни и храстово-тревни съобщества) около малки водни обекти (под 0,1 ха) със стоящи води, които се подхранват от дъждовни води и снеготопене;

в) буфер от 100 м около планински езера в националните паркове по чл. 36, ал. 1, т. 1.

(6) В съответствие с чл. 23 от ЗПЗП ДФЗ изисква от компетентните органи данни за констатираните нарушения на земеделските стопани, заявили подпомагане по интервенцията, при извършването на сезонна паша на селскостопански животни.“

7. Създават се ал. 7 и 8:

„(7) Органите по управление на териториите по чл. 36, ал. 1, т. 2 и 3 не включват в площите, в които е разрешена дейността по ал. 1, наличните им данни за:

а) буфер от 1 км около местата за токуване (центровете на токовищата) на глухаря;

б) територии (тревни и храстово-тревни съобщества) около малки водни обекти (под 0,1 ха) със стоящи води, които се подхранват от дъждовни води и снеготопене.

(8) Държавен фонд „Земеделие“ публикува на интернет страницата си обобщена информация по ал. 6 след извършване на плащанията по интервенцията.“

§ 27. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думата „върху“ се заменя с „на“.

2. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Когато интервенцията се изпълнява на територията на природен парк, земеделските стопани трябва да:

1. разполагат и предоставят в ДФЗ със заявлението за подпомагане/плащане копие от документа по чл. 123, ал. 2 от Закона за горите, с който е разрешено извършването на сезонна паша на отглежданите и заявени животни върху площи в природния парк, когато за тези площи няма регистрирани правни основания по чл. 41, ал. 3 и 4 от ЗПЗП;

2. предоставят в ДФЗ документ за съответствие на броя, вида животни и площта с нормите и режимите на утвърдения план за управление, издаден от директора на природния парк.“

3. Създава се ал. 7а:

„(7а) Когато интервенцията се изпълнява на територията на защитените зони от Натура 2000, извън териториите по чл. 36, ал. 1, т. 1 и 2, земеделските стопани предоставят в ДФЗ документ за съответствие на броя, вида животни и площта на заявените земеделски парцели с нормите и режимите на утвърдения план за управление, издаден от съответните органи на управление по чл. 115а или по чл. 117а, изречение първо от Закона за биологичното разнообразие.“

4. В ал. 8 след думите „ал. 7“ се добавя „т. 2 и ал. 7а“ и след съкращението „ИСАК“ се добавя „и/или заявените площи“.

§ 28. В чл. 60 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 2 думите „включени в плановете за управление и годишните планове за паша“ се заменят с „по чл. 59, ал. 4“.

2. В ал. 2 думите „и документа по чл. 59, ал. 7“ се заменят с „или в документите по чл. 59, ал. 7, или в документа по чл. 59, ал. 7а“.

§ 29. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думата „пасищата“ се заменя с „пасищните райони“;

б) в т. 2 думата „пасища“ се заменя с „пасищни райони“, а накрая се добавя „освен когато относно пашата в съответния национален парк е налице предписание от компетентен орган за преустановяване на пашата преди изтичане на периода или за преместване на други пасища“.

2. В ал. 3 думите „дирекциите на националните и природните паркове“ се заменят с „компетентните органи по управление на териториите по чл. 36, ал. 1“.

3. В ал. 4 думите „или 7“ се заменят с „в документите по чл. 59, ал. 7, или в документа по чл. 59, ал. 7а“, а думите „за паша“ се заличават.

4. В ал. 5 думата „високопланинска“ се заменя със „сезонна“, а думите „съответния национален/природен парк“ се заменят със „съответните територии по чл. 36, ал. 1“.

§ 30. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думата „три“ се заменя с „десет“.

2. В ал. 3 след думите „по всяко време“ се добавя „чрез предписание“, след думата „пасищата“ се добавя „в пасищните райони“, а накрая се добавя „с цел недопускане на преизпасване на определените територии“.

3. В ал. 6 след думите „земеделските парцели“ се добавя „или площите“, а думите „преизпасвани площи“ се заменят с „преизпасване“.

§ 31. В чл. 63, ал. 1 се създава т. 3:

„3. установени животни с идентификационни номера, които не са вписани във ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на животните, за които липсва информация за движението в ИИС на БАБХ или са установени други несъответствия със заявените животни.“

§ 32. Член 64 се изменя така:

„Чл. 64. Информацията за извършените проверки относно нарушения на режимите и нормите на плановете на управление във връзка с изпълнението на базовите задължения съгласно приложение № 9 и изисквания по управление съгласно приложение № 12 се предоставя писмено на ДФЗ съгласно актуален списък на бенефициентите по интервенцията и се отчита при одобряване на финансовата помощ по интервенцията.“

§ 33. В чл. 66, ал. 1, т. 1 думите „на които се изпълнява операцията по чл. 65, ал. 1, т. 1“ се заличават.

§ 34. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите „ИПАЗР „Н. Пушкаров“ се заменят с „Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, и/или Институт по фуражни култури – Плевен“.

2. Създава се ал. 5:

„(5) Земеделските стопани могат да разширят площите в многогодишния ангажимент с до 10 на сто от размера на площта, с която същият е поет, но с не повече от 20 ха.“

§ 35. В чл. 70 се създава ал. 3:

„(3) По интервенцията по чл. 3, ал. 1, т. 8 размерът на площите в хектари, заявени в нови многогодишни ангажименти от 2024 г., трябва да е равен на размера на животинските единици на селскостопанските/пасищните животни, които са идентифицирани в подаденото заявление за подпомагане.“

§ 36. В чл. 72, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст след думата „кандидатстващи“ се добавя „по съответната дейност“.

2. В т. 5 думата „всички“ и думите „които са включени в схема/план, одобрен от директора на ОДБХ“ се заличават.

§ 37. В чл. 73, ал. 2 думата „интервенцията“ се заменя със „съответните дейности по чл. 72, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“.

§ 38. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:

„(1) Земеделските стопани, заявили дейността по чл. 72, ал. 1, т. 1, буква „в“, изпълняват на ниво животновъден обект:

1. програмата по чл. 118 от ЗВД;

2. схема/план за профилактични мероприятия съгласно образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ.

(2) Схемата/планът по ал. 1, т. 2 се изготвя въз основа на програмата по ал. 1, т. 1 от регистрирания ветеринарен лекар, сключил договор за ветеринарномедицинско обслужване на съответния животновъден обект, и се заверява и одобрява от съответната ОДБХ на територията, на която се намира животновъдният обект. В схемата/плана се включват болестите съгласно приложение № 11.

(3) Схемата/планът по ал. 1, т. 2 съдържа най-малко следната информация:

1. списък на болестите, срещу които ще се провежда допълнителна ваксинация в съответствие с програмата по чл. 118 от ЗВД;

2. брой, вид, категория на животните, отглеждани в животновъден обект на земеделския стопанин, за които е предвидено да се прилагат мерките и ваксините за съответната болест;

3. схемите за прилагането и сроковете за изпълнението на ваксинацията им спрямо съответните категории допустими животни, отглеждани от земеделския стопанин;

4. описание на епидемичната обстановка и съответната информация, използвана като основание за оценката й;

5. основните и конкретните цели с избраната стратегия за ваксинация и план за профилактичната ваксинация;

6. предвидената продължителност на ваксинацията – от началото на ваксинацията до приключване на надзора, провеждан след ваксинацията;

7. животновъдните обекти и животни, в които се отглеждат допустимите категории животни, и тези, в които трябва да бъде извършена ваксинацията, ако се различават;

8. освободени от ваксинация животни и обосновката за това;

9. предвидената крайна употреба на ваксинираните животни и продуктите, добити от такива животни;

10. обобщение на характеристиките на ваксината; правилата за поставяне на ваксината и системата за следене на поставянето на ваксината;

11. хигиенните правила и правилата за биологична сигурност, които трябва да се прилагат;

12. вид на провежданите лечения и количествата използвани антимикробни средства в животновъдния обект през предходни години;

13. броя на ваксинирани животни от допустими категории, от които ще бъдат взети кръвни проби за доказване дали животните са в период на имунитет.“

2. В ал. 4 думата „всички“ се заличава.

3. В ал. 5 думите „от Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите“ се заличават.

4. Създават се ал. 8 и 9:

„(8) Земеделските стопани, заявили дейността по чл. 72, ал. 1, т. 1, буква „в“, разполагат и предоставят при проверка на място одобрения/ата план/схема по ал. 1, т. 2.

(9) В съответствие с чл. 23 от ЗПЗП БАБХ предоставя по искане на ДФЗ информация за спазването на изискванията, условията и извършените ваксинации на заявените животни в съответствие с одобрения/ата план/схема по ал. 2 за всички земеделски стопани, заявили дейността по чл. 72, ал. 1, т. 1, буква „в“.“

§ 39. В глава шеста се създава чл. 79а:

„Чл. 79а. Когато въз основа на предписание на съответната дирекция на национален парк е преустановена пашата и не бъде издадено разрешително за паша за следваща година, ангажиментът по интервенция по чл. 3, ал. 1, т. 6 се прекратява, без да се възстановяват получените финансови средства до момента. Информация за издаденото предписание се изпраща от съответната дирекция на национален парк на ДФЗ в срок от три работни дни от издаването му.“

§ 40. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „да присъства на проверка на място възпрепятства извършването й“ се заменят с „възпрепятства извършването на проверка на място“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Държавен фонд „Земеделие“ отказва финансово подпомагане, когато е получил уведомление от компетентен орган за влязъл в сила акт за установяване на нарушение за поставяне на отровна примамка за хищници.“

§ 41. В чл. 107, т. 5 се правят следните изменения:

1. Буква „б“ се изменя така:

„б) е предоставена информация по чл. 58, ал. 6 и/или не е предоставен документ по  чл. 59, ал. 6, и/или ал. 7, и/или ал. 7а;“.

2. В буква „г“ думите „в документа, издаден от директора на природния парк“ се заменят с „в документите по чл. 59, ал. 7, и/или в документа по чл. 59, ал. 7а“.

§ 42. В чл. 108, т. 16 след думите „чл. 49“ се добавя „49а“.

§ 43. В чл. 109, ал. 1 накрая се добавя „и/или 5“.

§ 44. В глава осма, раздел I се създава чл. 111а:

„Чл. 111а. Държавен фонд „Земеделие“ не може да намали или откаже финансовото подпомагане по интервенцията по чл. 3, ал. 1, т. 6 в случаите по чл. 62, ал. 3, когато дирекциите на националните паркове са предоставили информация, че земеделският стопанин е извършил паша в съответствие с издадените разрешителни за паша и е спазвал режимите и нормите за управление на териториите и предписаните промени и не е установено неспазване на друго изискване.“

§ 45. Приложение № 1 към чл. 15 се изменя така:

„Приложение № 1 към чл. 15

§ 46. В приложение № 6 към чл. 25, ал. 7, т. 1 „Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ в колона „Сорт“ се заличава ред:

Ряхово

§ 47. В приложение № 9 към чл. 34, ал. 1 „Базови задължения по интервенциите по чл. 3, ал. 1“ се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. VIII т. 3 се отменя.

2. В т. IX:

а) точка 6 се отменя;

б) в т. 7 накрая се добавя „изготвена от БАБХ и в съответствие с изискванията на Наредба № 11 от 2021 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора (ДВ, бр. 61 от 2021 г.)“.

3. Създава се т. X:

„X. Земеделските стопани при изпълнение на ангажиментите по интервенциите по чл. 3, ал. 1 са длъжни да спазват мерки І.19, І.20 и І.24 от раздел І. „Общи мерки и условия за всички интервенции“ от Становището по екологична оценка № 5-4/2023 г.“

§ 48. В приложение № 12 към чл. 95, ал. 2 „Изисквания по управление на интервенциите и съответните намаления при неспазването им“ се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. І. „Бенефициентите водят дневник (регистър) на стопанството за всички земеделски дейности, предмет на поетите задължения“, в колона „Процент на намаление“ думите „за всяка интервенция“ се заменят със „за съответната интервенция“.

2. В т. IV. „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“, на ред втори в колона „Изисквания за управление за операция или интервенция“ накрая се добавя „с изключение на тези, които са разрешени за използване в биологичното производство“, а в колона „Процент на намаление“ накрая се добавя „заявен по операция № 1“.

3. В т. VI. „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ на ред трети в колона „Процент на намаление“ думите „20 на сто“ се заменят с „50 на сто“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 49. Заявленията за подпомагане, подадени през 2023 г. по интервенцията „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“ или по интервенцията „Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии“, или по интервенцията „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, се одобряват за участие и/или финансово подпомагане по досегашните условия.

§ 50. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Георги Тахов

Leave a Comment