От днес одобрените от ЕК промени на Стратегическия план влизат в сила

Първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г. у одобрено от Европейската комисия.

Промените в различните интервенции, включени в Плана, ще спомогнат за улесняване неговото изпълнение и адаптиране на условията и изискванията към резултатите от прилагането. Това ще даде възможност за облекчаване на административната тежест и по-добро насочване на подкрепата към земеделските стопани, включително в рамките на Кампания за директни плащания 2024. Успоредно с това на 4-ти юли (вероятно става въпрос за юни – б.р.) т.г. се очаква обнародването в Държавен вестник на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания и Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

Измененията са извършени с цел балансирано и ефективно насочване на финансовия ресурс по Стратегическия план и по-справедливо подпомагане на земеделските производители в страната, в съответствие със заложените цели и приоритети на национално и европейско ниво. Ще се стимулира процеса на устойчиво развитие на  сектора, привличането и подкрепа на нови земеделски стопани, както и подобряването на позицията на фермерите във веригата на стойността.

Новите правила свързани с прилагането на директните плащания влизат в сила от 01 юни 2024 г. Предвидено е опростяване на условията за подпомагане и намаляване на административната тежест при кандидатстването по интервенциите за обвързана подкрепа в частта доказване на реализация. При обвързаното подпомагане на доходите за производство на семена от картофи е добавено изискване базовият посевен материал от картофи за производство на семена да се сертифицира от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

За изпълнение на приоритетите на Министерство на земеделието и храните за подкрепа на сектор животновъдство в интервенцията „Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии“ е включено задължение за наличие на животновъдна единица (ЖЕ) в съотношение 1 ЖЕ, налична за един заявен хектар.

При еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване е направено дефиниране на междинни култури и покривни култури и прецизиране на съдържанието на органични подобрители на почвата. В еко схемата за намаляване използването на пестициди е включено прилагането на полезни биологични агенти.

Промени в рамките на интервенциите в областта на развитие на селските райони са направени и в резултат на конструктивна комуникация с браншовите организации и членовете на Комитета по наблюдение на Стратегическия план. Направени са редица актуализации, свързани с увеличаване на компенсаторни ставки, както и намаляване на административната тежест. Такива промени например са в интервенцията „Биологично растениевъдство“, където е добавена нова група допустими култури – фуражни култури, прецизирана е възможността за разширяване на площите и са въведени изключения за насаждения в младенчески период. Освен това, размерът на ставките по групи култури е актуализиран и бюджетът на интервенцията е увеличен с 25 млн. евро.

В интервенцията „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ са прецизирани изискванията за намаляване на употребата на антимикробни средства, като са насочени допълнителни финансови средства и са актуализирани размерите на подпомагане за различните категории животни. В интервенцията „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“ са обособени две самостоятелни операции. В интервенцията „Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство“ са адаптирани изискванията относно максималния размер на подпомагане и допустимостта на земеделски стопани. В интервенцията „Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии“ е прецизиран териториалният обхват и е включено задължение за наличие на съотношение 1 животинска единица на хектар, като е добавена и възможност за разширяване на площите. Въведена е нова интервенция, в рамките на която ще се предоставя стартова подкрепа за създаване и развитие на земеделски стопанства на т.нар. „нови“ фермери.

Leave a Comment