За обсъждане са публикувани промени в Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ

Измененията са основно в чл. 47в и чл. 104, който се е разтегнал до буквата „ф“

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) е публикуван за обществено обсъждане до 12 юни в сайта на МЗХ

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 33 от 12 април 2024 г.) са въведени съществени промени в процедурите за ползване на земеделските земи, в резултат на предложения на браншовите организации, участвали в Консултативния съвет по поземлени отношения и комасация.

Промените при провеждането на процедурите за отдаване под наем или аренда чрез търг на обработваемите земеделски земи от държавния поземлен фонд, за уедрено ползване на земеделските земи чрез създаване на масиви за ползване по споразумение, както и за предоставяне под наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, налагат да бъдат променени съответните процедури в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Ето предложените текстове в чл. 47в:

§ 3. В чл. 47в сеправят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) основният текст се изменя така: „ Право на участие в търга имат физически лица, кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които:“

б) в т. 1 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

в) създават се т. 10 – 12:

„10. са с постоянен адрес на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга – при кандидатстване на физически лица;

11. са със седалище или адрес на управление на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга – при кандидатстване на кооперации, еднолични търговци и юридически лица;

12. са собственици или ползватели на животновъдни обекти, находящи се на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга, или развиват стопанска дейност на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга.“

2. В ал. 3 след думите „ ал. 1, т. 1, 3-6“ се добавя „11 и 12“ и се създава изречение второ: „Обстоятелството по ал. 1, т. 10 се проверява по реда на чл. 47з, ал. 3 при представяне на документа за самоличност или на нотариално завереното пълномощно.“

3. Създават се ал. 4 – 6:

„(4) Право на участие в първата тръжна сесия имат лицата по ал. 1, които:

1. за предходните три години имат регистрирано правно основание за ползване на земеделски площи, заети със зеленчуци – при кандидатстване за отглеждане на зеленчуци;

2. за предходните три години имат регистрирано правно основание за ползване на земеделски площи, заети с трайни насаждения – при кандидатстване за създаване и/или отглеждане на трайни насаждения;

3. са собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в ИИС на БАБХ, и на селскостопански животни, заявени за подпомагане през предходната година в ИСАК – при кандидатстване за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси, за изхранване на животни;

4. са сертифицирани за биологично производство – при кандидатстване за биологично производство на зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси за изхранване на животни;

5. са физически лица или еднолични търговци на възраст до 40 години към датата на подаване на документите за участие в търга, които кандидатстват за отглеждане на зеленчуци и трайни насаждения, но нямат регистрирано правно основание за предходните три години за ползване на земеделски площи, заети със зеленчуци и трайни насаждения.

(5)Регистрираните правни основания за ползване на земеделски площи по ал. 4,
т. 1 и 2 се удостоверяват служебно, а обстоятелствата относно отглежданите култури, както и по т. 5, се удостоверяват с декларация.Обстоятелствата по ал. 4, т. 3 и 4 се удостоверят служебно чрез справка в съответните информационни системи и регистри, а когато такива не се поддържат, информацията се изисква от компетентната администрация. Обстоятелството по ал. 4, т. 5 се проверява по реда на чл. 47з, ал. 3 при представяне на документа за самоличност или на нотариално завереното пълномощно.

(6)Право на участие във втора тръжна сесия имат лицата по ал. 1 и ал. 4, при наличие на останали свободни площи в същата или в съседна община, независимо от областта, в която се намира.“

Други промени са свързани със споразуменията за ползване на масивите. Тук се въвеждат приетите вече изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 37в.

Глава десета „а“ е посветена на прилагането на новите законови текстове, свързани с предоставянето под наем на пасища, мери и ливади от държавния и общински поземлен фонд.

Тук чл. 104 се е разтегнал почти до края на азбуката, достигайки от чл. 104а до чл. 104ф.

Leave a Comment