Как министър Тахов отговаря на депутатски въпрос защо пашата в националните паркове няма да бъде отменена след 2025 г.

Подпомагането по интервенцията за пасторализъм се предоставя по силата на европейското законодателство, а МОСВ е закъсняло със становището по екологична оценка

Към средата на месец май депутатът Васил Тодев отправя писмен въпрос към служебния министър на земеделието Георги Тахов, свързан с интервенцията „Пасторализъм“. Въпросът е защо след като в екологичната оценка на Стратегическия план е записано, че посочената интервенция трябва да се прилага само до 2025 г. включително, в Наредба № 10/2023 г. за условията и реда на прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата, и хуманното отношение към животните липсва текст, че мярката „Пасторализъм“ ще бъде прекратена на териториите на трите национални парка след 2025 г.

Отговорът на министър Тахов от 30 май се простира на пет страници, които няма да преразкажем изцяло (прочетете го като последвате линка).

Земеделският министър посочва, че въз основа на Доклада за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на Стратегическия план върху защитените зони, който е изработен от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), са наложени корекции в интервенцията „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм). Те са одобрени от службите на ЕК.

Така в тази интервенция е записано, че подпомагането може да се осъществи само в първата половина на периода на финансиране, тоест до 2025 г. включително, „като се даде възможност до три години постепенно тази мярка да отпадне от подпомагане по СПРЗСР (Стратегическия план) от всички територии над 1500 м н.в. за защитата зона, съвпадаща с територията на националния парк „Централен Балкан“ и всички защитени зони над 1800 м н.в., съвпадащи с териториите на националните паркове „Рила“ и „Пирин“, както и природните паркове „Рилски манастир“, „Витоша“ и „Беласица“, както и защитените зони, които не са в защитени територии с тези физически характеристики над 1800 м н.в.

Тази мярка е изменена в Становището по екологична оценка на министъра на околната среда, като компетентният орган я трансформира в две нови мерки, като втората изцяло изключва (и то без преходен период) подпомагането на територии над 1800 метра в трите природни парка, както и на същата надморска височина в защитени зони по Натура 2000.

ДОСВ налага и други 4 мерки, сред които и натоварване на пасищата с от 0,3 на 0,4 ж.е./ха.

При първото изменение на СП МЗХ се е съобразило с издаденото Становище по екологична оценка от еко министъра. В предложението за промени в Наредба №10/2023 г. са въведени забрани и/или ограничения в защитени територии, които към момента не се управляват от МОСВ, каквито са природните паркове. Друга част от предложенията на еко министерството не са въведени, защото са в противоречие с одобрените условия в интервенцията в СП.

Министърът изтъква, че в окончателните текстове на Наредба 10 е въведена нова разпоредба, според която интервенцията може да се осъществява на планински пасища в периода 2023-2025 г., като постепенно отпада във всички територии над 1500 м н.в. в „Централен Балкан“ и над 1800 м в „Рила“ и „Пирин“.

Относно въпроса на Тодев за тотално прекратяване на мярката, Георги Тахов отговаря, че няма нормативно изискване да се прекрати приложението на подпомагането по интервенцията. Това подпомагане се предоставя по силата на европейското законодателство, като Стратегическият план придобива правно действие от момента на одобряването му от ЕК, което е факт от 2022 г. А становището по екологична оценка е издадено от МОСВ чак през септември 2023 г. „въпреки положените усилия от страна на МЗХ това да се случи своевременно“.

В края на отговора земеделският министър посочва, че алтернативният вариант, предложен от МОСВ, животновъдите да ползват природните паркове, не е добър, тъй като на природен парк „Българка“ е отменен по съдебен ред планът на управление, а подходящите площи в планинските пасища в останалите природни паркове са с ограничен размер и различно право на ползване.

Leave a Comment