ДФ „Земеделие“ е отрязал от плащания стопани с неземеделски дейности, въпреки че са активни фермери

Те трябва да пуснат жалби във фонда след 30 юни

Земеделски производители, които са регистрирани като такива по наредба № 3 от 1999 г., и които отговарят на дефиницията за активен фермер, са отрязани от подпомагане както по интервенцията Основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ), така и от обвързаната подкрепа. За това съобщи пред Агро Пловдив земеделец, който предпочете да не споменаваме името му.

Биогаз инсталация край животновъдна ферма в Пловдивско

Той обясни, че проблемът се създава от служители в ДФ „Земеделие“, които щом видят от данните на Националния статистически институт, че фирмата има и друга дейност като производство на електрическа енергия например, директно зачертават възможността за подпомагане.

„Те изобщо не си правят труда да проверят какви са приходите на съответната фирма от земеделие и от друга неземеделска дейност. В моя случай е очевадно, че земеделските приходи са основни и значително по-големи от неземеделските“, казва той. Според нашия земеделец служителите във фонда имат инструкция като видят от данните на НСИ, че дружеството извършва и друга дейност, веднага да го блокират за подпомагане.

В същото време в осъвременения Закон за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) в чл. 54 е записано, че директни плащания по ОПДУ се отпускат на физически и юридически лица или на групи от физически или юридически лица – активни земеделски стопани, които … отговарят на едно от следните условия: а) (изм. и доп. – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) основната дейност на юридическото лице – търговец или на едноличния търговец, съгласно Кода на икономическата му дейност, удостоверен от Националния статистически институт за година, предхождаща годината на кандидатстване, е упражняване на селскостопанска дейност, или

б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическото лице, което не е търговец и физическото лице съгласно Кода на икономическата му дейност, удостоверен от Националния статистически институт, за година, предхождаща годината на кандидатстване, е упражняване на селскостопанска дейност, или

в) лицето може да докаже, че:

аа) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) доходите му от селскостопанска дейност съставляват минимум 10 на сто от общия приход на предприятието, или

бб) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) годишният размер на директните плащания е минимум 2 на сто от общите приходи, получени от неселскостопански дейности през най-близката данъчна година, за което са налични такива доказателства.

(2) За неактивни земеделски стопани се смятат физически или юридически лица, които:

1. администрират летища;

2. експлоатират водни съоръжения;

3. администрират зони за спорт и отдих;

4. предоставят железопътни услуги;

5. предоставят услуги в областта на недвижимите имоти;

6. са държавни или общински администрации или техни поделения.

От ДФ „Земеделие“ са съобщили на фермера да подаде жалба след 30 юни. Като него има поне още 15 земеделеца. По негова сметка ще се стигне до съдебни дела, които ще приключат след две години, по време на които финансова подкрепа няма да бъде плащана.

Leave a Comment