Промяна в Наредба № 12 за употребата на пестициди премахва задължението за лабораторно изследване на реколтите

В проект на наредба МЗХ предлага да отпадне спорен текст в Наредба № 12 от 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита.

Става въпрос за задължението на производителите да изследват за пестицидни остатъци реколтите от всеки вид земеделска продукция, която отглеждат, преди тя да бъде предложена на пазара.

Това изискване предизвика недоволството на стопаните, тъй като лабораторните анализи са за тяхна сметка и представлява още едно задължение, което отнема време и средства.

В проекта на Наредба за изменение на Наредба № 12 от 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита, който е публикуван за обществено обсъждане до 21 юни, е записано премахването на алинея 8 в чл. 11, която гласи: „За целите на самоконтрола земеделските стопани изследват поне една растителна проба от всеки вид земеделска продукция за остатъци най-малко от приложените върху нея пестициди през предходната и текущата година, непосредствено преди прибиране на реколтата, и предоставят лабораторните резултати от анализ на следващите участници от агрохранителната верига.

В заключителните разпоредби отпада т. 8 на чл. 17 в Наредба № 8 от 2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението и употребата им. Текстът е свързан с изискването за извършване на лабораторни анализи за остатъчни пестициди.

Пак в заключителните разпоредби МЗХ е добавило пропуснат текст, свързан с интервенцията за подпомагане на площ и за животни (виж по-долу).

Проект

Наредба за изменение на Наредба № 12 от 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита (обн., ДВ, бр. 74 от 2023г.)

§ 1. В чл. 11, ал. 8 се отменя.

Заключителни разпоредби

§ 2. В Наредба № 8 от 2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението и употребата им
(oбн., ДВ, бр. 18 от 2021 г.) в чл. 17, т. 8 се отменя.

§ 3. В Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (обн., ДВ, бр. 30 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 48, 56, 80 и 92 от 2023 г. и бр. 47 от 2024 г.) в чл. 22, ал. 2 след думите „общинските служби по земеделие“ се добавя „по местонахождението на площите или в общинската служба по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на регистрация на юридическите лица и едноличните търговци.“

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Leave a Comment