В СЕУ са качени писмата за одобрение по екологични и биологични интервенции

В системата за електрони услуги (СЕУ) вече са налични писмата за одобрение по агроекологичните и биологичните интервенции за кампания 2023. Кандидатите за подпомагане, могат да се запознаят с изискванията и продължителността на поетите от тях многогодишни ангажименти, след като достъпят с потребителско име и парола индивидуалните си профили в системата и изпълнят следните стъпки: Администрация-Справка-секция Кореспонденция-Уведомителни писма.

В СЕУ са налични писма за одобрение по следните интервенции:

 • „Биологично растениевъдство“
 • операция „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“;
 • операция „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство“;
 •  „Биологично пчеларство“
 • операция „Плащания за преминаване към биологично пчеларство“;
 • операция „Плащания за поддържане на биологично пчеларство“;
 • „Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство“;
 • „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“;
 • „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“
 • „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“
 • „Насърчаване на естественото опрашване“
 •  операция „Осигуряване на опрашване в планински райони и защитени зони от мрежата Натура 2000 (стационарни пчелини)“;
 •  операция „За предоставяне на услугата по опрашване чрез преместване и временно разполагане на пчелни семейства (подвижно пчеларство)“.

Leave a Comment