До 2030 г. държавите в ЕС ще засадят 3 млрд. дървета и ще премахнат бентовете в реките

Всяка страна в ЕС трябва да възстанови най-малко 20% от деградирали екосистеми до 2030 г

Започва се с възстановяване на територии по Натура 2000, а след това ще се рехабилитират и други области, включително селскостопански

Днес Съветът на ЕС по околна среда официално прие първия по рода си регламент за възстановяване на природата. Този закон има за цел да въведе мерки за възстановяване на най-малко 20% от сухоземните и морските зони на ЕС до 2030 г. и всички екосистеми, нуждаещи се от възстановяване до 2050 г. Българският служебен министър на околната среда и водите Петър Димитров подкрепи регламента.

Регламентът обхваща набор от сухоземни, крайбрежни и сладководни, горски, селскостопански и градски екосистеми, включително влажни зони, тревни площи, гори, реки и езера, както и морски екосистеми, включително морски треви и гъби и коралови легла.

Графикът

До 2030 г. държавите-членки ще дават приоритет на териториите от Натура 2000 при изпълнението на мерките за възстановяване.

За местообитанията, които се считат за в лошо състояние, както са изброени в регламента, държавите-членки ще предприемат мерки за възстановяване на:

  • най-малко 30% до 2030 г
  • най-малко 60% до 2040 г
  • най-малко 90% до 2050 г

Държавите-членки ще положат усилия за поддържане на територии, които вече са достигнали добро състояние благодарение на рехабилитация.

През последните десетилетия изобилието и разнообразието от диви насекоми опрашители в Европа са намалели драстично. За да се справи с това, регламентът въвежда специфични изисквания за мерки за обръщане на намаляването на популациите на опрашители най-късно до 2030 г.

Регламентът определя специфични изисквания за различни видове екосистеми, включително земеделска земя, гори и градски екосистеми. 

Три показателя за успех

Държавите-членки ще въведат мерки, насочени към подобряване на два от тези три показателя: увеличаване на популацията на пасищни пеперуди, на запаси от органичен въглерод в обработваемата земя и на дела на земеделска земя с особености на ландшафта с голямо разнообразие. Увеличаването на популацията на горските птици и гарантирането, че няма нетни загуби върху градските зелени площи и покривката на дърветата до края на 2030 г., също са ключови мерки на този нов закон.

Държавите членки ще въведат мерки, насочени към възстановяване на пресушените торфища и ще помогнат за засаждането на поне три милиарда допълнителни дървета до 2030 г. на ниво ЕС. За да превърнат най-малко 25 000 км реки в свободно течащи реки до 2030 г., държавите-членки ще предприемат мерки за премахване на създадените от човека бариери пред свързаността на повърхностните води.  

Всяка държава с национален план

Съгласно новите правила държавите-членки трябва да планират предварително и да представят на Комисията национални планове за възстановяване , показващи как ще постигнат целите. Те трябва също така да наблюдават и да докладват за напредъка си въз основа на показатели за биоразнообразие в целия ЕС.

Следващата стъпка е регламентът да бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС и да влезе в сила. Тогава той ще стане пряко приложим във всички страни членки.

Leave a Comment