Агенцията по горите с нова тарифа на таксите за услуги

В „Държавен вестник“ бр. 53 от 21 юни 2024 г. е обнародвана новата тарифа на таксите за административните услуги, извършвани в Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).

Таксите не са променяни от 2013 г., когато правителството е приело предложената тогава тарифа.

ТАРИФА

за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите

Чл. 1. За административните услуги, извършвани от Изпълнителната агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена, се заплащат такси, както следва:

№ по редНаименование на таксатаМяркаТакса(в лв.)
1.За разглеждане на заявление за регистрация на горски разсадник, регистриране и издаване на удостоверение за регистрацияза 1 бр.80
2.За разглеждане на заявление за одобряване или за отменяне и регистриране на базов източник за добив на горски репродуктивни материализа 1 бр.100
3.За издаване на удостоверение за регистриране на базов източник за добив на горски репродуктивни материали и вписване в Регистъра на горската семепроизводствена базаза 1 бр.10
4.За издаване на заверена извадка от Регистъра на горската семепроизводствена базаза 1 бр. източник5
5.За издаване на основен сертификат за идентификация на горски репродуктивни материализа 1 бр. партида70
6.Заверка на копие на основен сертификат за идентификация на горски репродуктивни материализа 1 бр.5
7.За издаване на семеконтролно свидетелствоза 1 бр.5
8.За издаване на писмо за годност на семенната реколта, когато се извършва предварителна оценка, или за определяне на рандеманаза 1 бр.5
9.За издаване на удостоверение, че използваните дървесни видове са подходящи за целите на залесяванеза 1 бр.20
10.За издаване на удостоверение за неземеделски земиза 1 бр.20
11.За разглеждане на заявление за вписване в Публичния регистър на доставчиците на горски репродуктивни материали, вписване в регистъра и издаване на удостоверение за вписванеза 1 бр.50
12.За вписване на промяна в обстоятелствата в Публичния регистър на доставчиците на горски репродуктивни материализа 1 бр.20
13.Разглеждане и утвърждаване на технологичен план за залесяване и извършване на промяна на утвърден технологичен план за залесяванеза 1 бр.50
14.Издаване на заверено копие от технологичен план за залесяванеза 1 бр. копие5
15.Заверка на количествено-стойностна сметка за предвидени дейности по залесяванеза 1 бр. имот20
16.Разглеждане на заявления за вписване в Публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практиказа 1 бр.50
17.Разглеждане на заявления за вписване в Публичния регистър на търговци за извършване на дейности в горските територииза 1 бр.200
18.Вписване в Публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика и издаване на удостоверениеза 1 бр.20
19.Вписване в Публичния регистър на търговци за извършване на дейности в горските територии и издаване на удостоверениеза 1 бр.20
20.Разглеждане на заявления за промяна в обстоятелствата на физически лица, вписани в Публичния регистър за упражняване на лесовъдска практиказа 1 бр.25
21.Разглеждане на заявления за промяна в обстоятелствата на търговци, вписани в Публичния регистър за извършване на дейности в горските територииза 1 бр.50
22.Вписване на промяната на обстоятелствата в публичните регистри за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горските територии и издаване на удостоверениеза 1 бр.20
23.За разглеждане на заявление за разрешаване изграждането на сградите и съоръженията по чл. 153, ал. 1, т. 2 – 7 от Закона за горитеза 1 бр.50
24.Разглеждане и утвърждаване на план-извлеченияза 1 бр.50 лв. до 5 бр. насаждения/ имоти + 5 лв./бр. за всяко следващо, но не повече от 200 лв.
25.Разглеждане и утвърждаване на горскостопанска програмаза 1 бр.50 лв. до 5 бр. насаждения/ имоти + 5 лв./бр. за всяко следващо, но не повече от 200 лв.
26.Утвърждаване на горскостопански планза 1 бр.50 лв. с обща площ на имотите до 50 ха + 0,02 лв. за всеки 1 ха над 50 ха
27.За разглеждане на заявления за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територииза 1 бр.200
28.За разглеждане на заявления за уедряване на поземлени имоти в горски територииза 1 бр.100
29.За разглеждане на заявления за продажба на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственостза 1 бр.200
30.За разглеждане на заявления за замяна на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, с поземлени имоти в горски територии – собственост на физически, юридически лица и общиниза 1 бр.200
31.За разглеждане на заявления за учредяване право на строеж върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственостза 1 бр.200
32.За разглеждане на заявления за учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост  
32.1.с до 10 засегнати поземлени имота по КККР или КВС включителноза 1 бр.250
32.2.от 11 до 30 засегнати поземлени имота по КККР или КВС включителноза 1 бр.350
32.3.с 31 и повече засегнати поземлени имота по КККР или КВСза 1 бр.500
33.За разглеждане на заявления за учредяване на вещни права за сервитутите, които възникват по силата на специални закони върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост  
33.1.с до 10 засегнати поземлени имота по КККР или КВС включителноза 1 бр.250
33.2.от 11 до 30 засегнати поземлени имота по КККР или КВС включителноза 1 бр.350
33.3.с 31 и повече засегнати поземлени имота по КККР или КВСза 1 бр.500
34.За разглеждане на заявления за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственостза 1 бр.350
35.За издаване на други удостоверения, разрешителни, позволителни, дубликати и други писмени документи, както и заверени копияза 1 бр.10
36.Вземане на проба за изпитване на семеназа 1 бр. проба10
37.За запечатване, пломбиране и етикетиране на опаковки със семеназа 1 бр. опаковка10
38.За предварителна оценка на годността на семенната реколта:
38.1.На иглолистни – рандеманза 1 бр. проба25
38.2.На широколистни
38.2.1.– рандеманза 1 бр. проба20
38.2.2.– чрез разрязване на едросеменниза 1 бр. проба17
38.2.3.– чрез разрязване под лупа на дребносеменниза 1 бр. проба35
39.За изпитване и определяне посевните качества на семена от горски дървесни и храстови видове
39.1.Определяне на чистота и маса на 1000 семена
39.1.1.определяне на чистота за иглолистни и дребносеменни широколистни дървесни и храстови видовеза 1 бр. проба25
39.1.2.определяне на чистота за едросеменни широколистни дървесни и храстови видовеза 1 бр. проба17
39.1.3определяне на маса за иглолистни и дребносеменни широколистни дървесни и храстови видовеза 1 бр. проба7
39.1.4.определяне на маса за едросеменни широколистни дървесни и храстови видовеза 1 бр. проба5
39.2.Определяне на кълняемост
39.2.1.– на семена без предварителна подготовказа 1 бр. проба25
39.2.2.– на семена с предварителна подготовказа 1 бр. проба30
39.3.Определяне на жизнеспособност чрез:
39.3.1.– биохимично изпитванеза 1 бр. проба40
39.3.2.– разрязванеза 1 бр. проба17
39.4.Определяне на влажностза 1 бр. проба25
40.За определяне автентичност на семената
40.1.Чрез извършване на изоензимен анализ на 1 бр. генни маркери от горски репродуктивен материалза 1 бр. проба50
40.2.Чрез извършване на ДНК анализза 1 бр. проба500
41.За лабораторен анализ на почви
41.1.Вземане на проба от тереназа 1 бр. проба60
41.2.Определяне на физико-механични свойстваза 1 бр. показател20
42.Определяне на химични свойства
42.1.– определяне на един показателза 1 бр. проба27
42.2.– определяне на пакет от 5 показателяза 1 бр. проба100
43.Месечна такса за съхраняване на семена в семехранилище
43.1.до 100 кг1 кг1
43.2.от 101 кг до 1000 кг1 кг0,7
43.3.над 1001 кг1 кг05
44.Лесопатологично обследване на гори, в т.ч. единични дървета, повредени от биотични/абиотични фактори, и при необходимост – вземане на проби, в рамките на един дендо 200 дка75
за всеки започнати допълни-телни 100 дка20
45.Специално лесопатологично обследване с извършване на дейности по:а) събиране на ентомологични и фитопатологични материали за анализ (яйцекупчинки на гъботворка, яйцепръстенче на борова процесионка и пръстенотворка, какавидни пашкули на борова листна оса, клонки от моделни дървета за листозавивачки, заразени растителни части);б) залагане/сваляне на феромонова уловка за борова процесионка, гъботворка и корояди (без стойността на уловката и феромона), за залагане на токсифицирани кори и лепливи пояси (без стойността на лепилото);едно посещение на ден от единексперт/специалист75
в) отчитане на улова в уловките, токсифицираните кори и лепливите пояси
46.Специално лесопатологично обследване в горски разсадник на семенищни, пикирани, тополови фиданки и при необходимост вземане на проби за анализедно посещение на ден от един експерт/ специалист40
47.Контрол на посадъчен материал, предназначен за залесяване и издаване на удостоверение за здравословно състояние на посадъчния материал в горските разсадници1000 бр.50
за всеки до 100 бр., допълнително0,5
48.Анализ на посадъчен/посевен материал за установяване на причината за увреждане от един обект1 проба (до 200 бр. семена, до 100 бр. поници, до 30 бр. фиданки)70
за всяка следваща проба5
49.Определяне вида на насекомен вредител или друг причинител на повредапроба50
50.Диагностика на фитопатогенипроба60
51.Изброяване и видово определяне на короядите от феромонови уловки1 проба от 100 бр.10

Чл. 2. Таксите по тарифата се заплащат при предявяване на искането за предоставяне на услугата.

Leave a Comment