Нашествие от марокански скакалци и в област Благоевград! Започва третиране с въртолет

БАБХ обяви каламитет на неприятеля от днес за 15 000 дка пасища и необработваеми земи

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) предприема мерки за контрол на марокански скакалец в област Благоевград, след издадена заповед № РД 09-695/20.06.2024г.  на министъра на земеделието и храните за обявяване на каламитет от марокански скакалец за същата област от 21 юни 2024 г.

Припомняме, че преди месец бе обявен каламитет на мароканския скакалец в област Кърджали и малко по-късно започна третиране с инсектициди на нападнатите около 20 000 дка площи.

В област Благоевград, до 21.06.2024 г., засегнатите от мароканския скакалец площи са около 15 000 дка – ливади, пасища и пустеещи земи, на територията на община Сандански землищата на селата Любовка, Ладарево и Джигурово и община Петрич землищата на селата Марикостиново и Генерал Тодоров. Няма засегнати площи със земеделски култури.

Периодът за прилагане на мерките за ликвидиране на проблема с мароканския скакалец е от 21 юни до 15 юли 2024 г. За контрол на популацията ще се използват разрешените продукти за растителна защита. Третирането на засегнатите площи  ще се извършва с авиационна техника при спазване на всички необходими мерки за защита здравето на хора, животни, в т.ч. пчели и водни организми.

БАБХ уведомява, че засегнатите от скакалеца площи в следващите дни ще бъдат облетени с вертолет.  При благоприятни метеорологични условия в идните дни ще започне третиране на площите с продукт за растителна защита.

Мароканският скакалец (Dociostaurus maroccanus) има космополитно разпространение и у нас се среща навсякъде.  Намира благоприятни условия за снасяне на яйцата си и за развитие върху целинни и пустеещи земи, ливади, пасища и др. При висока плътност е способен да унищожи растителността на големи площи. Понякога прелита до 50 км. дневно.  Скакалците се движат на ята, които на дължина и широчина могат да достигнат няколко километра. През около десетгодишен период,  неприятеля  се намножава във висока численост  и има потенциал да причинява огромни щети по почти всички растения,  като предпочита тревистата растителност – житни, едногодишни и многогодишни бобови, зеленчукови, овощни, лозя, технически култури, ливадни треви, горските насаждения и др. При масовото намножаване на скакалеца през 2014 г. са засегнати  три области-  Кърджали, Хасково и Благоевград.

Leave a Comment