ДФЗ преведе субсидии на над 14 хил. фермери за намаляване на пестицидите

Продължава изплащането на субсидиите по Еко схемите за Кампания 2023. Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 200 776 380 лв. по Еко схемата за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП). Финансова подкрепа получиха 14 350 фермери, които прилагат допустимите за интервенцията дейности, описани в чл. 41 на Наредба № 3 от 10 март 2023 г.

Припомняме, че по Еко-НИП допустими за подпомагане са бенефициери, които прилагат следните екологични практики, в рамките на своето стопанство:

  • Върху площите, с които кандидатства стопанинът, не трябва да се прилагат продукти за растителна защита, които са тотални хербициди, включително такива съдържащи глифозат, и 
  • Ако се прилагат продукти за растителна защита – инсектициди, хербициди и фунгициди се използват само продукти за растителна защита, които не попадат в първа професионална категория на употреба, или
  • Прилагат феромонови уловки, съгласно Списъка на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита по активни вещества, публикуван на интернет страницата БАБХ.

Земеделските практики се доказват чрез проверка на дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене и чрез разходооправдателни документи за закупените продукти за растителна защита и/или феромонови уловки за заявените за подпомагане площи.

Плащането по Еко-НИП е на хектар допустима земеделска земя, която е диференцирана според вида земеползване – за обработваеми земи, за трайни насаждения и за постоянно затревени площи.

Ставките, по които е изплатено подпомагането, са определени  със заповед на министъра на земеделието и храните (РД09-710 от 26.06.2024 г.). Те се разпределят както следва:

  • за обработваеми земи – 102,14 лв. на хектар;
  • за трайни насаждения – 193,20 лв. на хектар;
  • за постоянно затревени площи – 9,20 лв. на хектар.

За Кампания 2023 Еко-НИП е схемата, към която се отчита най-голям интерес от страна на земеделските стопани.

Leave a Comment