С промени в Наредба № 12 МЗХ едновременно премахна задължение на фермерите за изследване на пестициди и удължи Кампания 2024

С обнародваната днес Наредба за изменение на Наредба № 12 за условията и реда на употреба на продукти за растителна защита, Министерството на земеделието и храните официализира няколко нормативни промени.

пръскане, растителна защита

Първата е, че освободи земеделските стопани от задължението за извършват лабораторни анализи за пестицидни остатъци за своя сметка на всяка една от културите, които отглеждат, преди периода на техните беритби (реколтиране). За целта отпадна изречението в чл. 11, ал. 8. (виж наредбата долу).

Срещу това на 19 юни в свое становище се обявиха 16 организации от секторите на преработката и на животновъдството. На последвала тази седмица среща в министерството между земеделски и преработвателни организации по повод промените в Наредба № 12 МЗХ категорично взе страната на земеделците, още повече, че проучване в рамките на ЕС установи, че подобно задължение не е вменено на производители в нито една държава.

В Заключителните разпоредби са направени и други корекции, една от които е промяна в крайния срок за заявяване на директни плащания в Кампания 2024, заложен в Наредба № 4. А именно: срокът се измества от 30 юни към 8 юли.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Наредба за изменение на Наредба № 12 от 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита

(ДВ, бр. 74 от 2023 г.)

§ 1. В чл. 11 ал. 8 се отменя.

Заключителни разпоредби

§ 2. В Наредба № 8 от 2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението и употребата им (ДВ, бр. 18 от 2021 г.) в чл. 17 т. 8 се отменя.

§ 3. В Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (обн., ДВ, бр. 30 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 48, 56, 80 и 92 от 2023 г. и бр. 47 от 2024 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 22, ал. 2 след думите „общинските служби по земеделие“ се добавя „по местонахождението на площите или в общинската служба по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на регистрация на юридическите лица и едноличните търговци.“.

2. В преходните и заключителни разпоредби в § 3б, т. 1 и 2 думите „30 юни“ се заменят с „8 юли“.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Георги Тахов

Leave a Comment