Правителството ще одобри днес предложения Правилник за прилагане на ЗСПЗЗ

В дневния ред на правителственото заседание днес ще бъде прието Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Проектът на правилника бе публикуван за обществено обсъждане до 12 юни. Промените в стария документ бе наложени от браншовите организации. Те касаят отдаването под наем или аренда на земите от държавни и общински земи, пасища, мери и ливади.

Прочети още:

За обсъждане са публикувани промени в Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ

Друга интересна точка от дневния ред на заседанието е Проектът на Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2024 г.

Leave a Comment