Поправки в Наредба № 8 за интервенции в пчеларството вкарват като бенефициенти сдружения и микрофирми

Ще бъде субсидирано и поставянето на камери за видеонаблюдение на пчелина

Заради грешки, открити от Агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ относно подпомагането на сектор пчеларство, МЗХ предлага изменения и допълнения на Наредба № 8 за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството.

Една от констатациите е, че при интервенция I.Е.8 – „Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ не е предвидено участието на микропредприятия в областта на преработката на пчелен мед.

Втората констатация е свързана пропуска, че връщането на вече изплатени суми, заедно със законните лихви, се прилага за целия мониторингов период от три години, вместо само за месеците от изплащането на помощта до установяването на нарушението/неизпълнението. Това е коригирано в проекта на наредбата.

По две от интервенциите – „Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации“ и „Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти“ като допустими кандидати са въведени и сдружения, обединяващи  производители и преработватели на селскостопански продукти в сектора на пчеларството.

В проекта на Наредба относно интервенция „Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации“, дейност „Информационни семинари/лектории за повишаване на знанията по конкретни теми, насочени към сектор пчеларство“, към темите е въведено задължително да се включват и въпроси за Натура 2000, свързани с целите на екологичната мрежа и ролята на земеделските стопани за постигането им.

В предложения проект на Наредба, в преходни и заключителни разпоредби е предвидено удължаване на срока за изпълнение на разходите и срока за подаване на заявления за плащане – до 30.09.2024 г., само за финансовата 2024 г. и само за кандидатите, сключили договор под условие, че финансова помощ ще им бъде изплатена за направените от тях разходи, в случай на освобождаване на финансови средства. Средствата се сформират от откази или частично неизпълнение или неподадени заявления за плащане от страна на ползватели на помощта по сключени договори и редукции в резултат на извършени проверки по подадени заявления за плащане и откази от ДФЗ. Целта е да се даде възможност на тези кандидати, да извършат информирана преценка относно реализиране на разходите, тъй като същите им се изплащат при наличие на свободен финансов ресурс.

В Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 от Наредба № 8 от 2023 г. относно посочените активи по видове с показатели за оценка и капацитет, за актива „система за охрана и видеонаблюдение“ е направена редакция, чрез която се допуска кандидатите по интервенция „Инвестиции в материални и нематериални активи“ да заявяват комплект от горепосочената система, която включва всякакъв вид камери за видеонаблюдение, а не само Wi-Fi, с оглед на това, че пчелините могат да се намират в райони, до които няма осигурен интернет достъп.

Проект

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството

(обн., ДВ, бр. 54 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 74 и 98 от 2023 г.)

§ 1. В чл. 9, ал. 4 се правят следните изменения:

1. В т. 1, изречение първо се изменя така: „са представени най-малко три съпоставими оферти и договор с избрания оферент за всеки заявен разход, в оригинал, когато са електронни документи, или сканирани копия на оригиналните документи;“, създава се ново изречение второ: „офертите следва да са издадени от лица, които не са свързани помежду си или с кандидата;“, а досегашните изречения второ и трето стават съответно изречение трето и четвърто.

2. В т. 2, изречение първо се изменя така: „в случай, че кандидатът не е избрал най-ниската оферта, следва да представи писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му;“ а в изречение трето думите „запитване, оферти, решение и договор“ се заменят с „оферти и договор“.

§ 2. В чл. 12 се създава т. 7:

„7. сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, които обединяват производители и преработватели на пчелни продукти.“.

§ 3. В чл. 13, ал. 1 се създава изречение второ: „В темите задължително се включват и въпроси за Натура 2000, свързани с целите на екологичната мрежа и ролята на земеделските стопани за постигането им.“.

§ 4. В чл. 14, ал. 4, т. 4 думите „по чл. 12, т. 1-3“ се заменят с „по чл. 14, т. 1-3 и 7“.

§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в  т. 1 думата „лицензирани“ се заменя с „разрешени“;

б) в т. 3 думата „лицензирани“ се заменя с „разрешени“.

2. В ал. 2:

а) създава се т. 3а:

„3а. заявените за финансиране ВЛП и средства за борба срещу агресорите и болестите в кошера са за до две третирания на пчелните семейства (пролетно и/или есенно), извършени в периода по чл. 5 за съответния прием;“;

б) в т. 4 думите „лицензирани за търговия с ВЛП обекти“ се заменят с „обекти, получили разрешение за търговия с ВЛП“.

§ 6. В чл. 35, ал. 2, т. 6 думите „малки и средни“ се заменят с „микро, малки и средни“.

§ 7. В чл. 38 се създава т. 3:

„3. сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, които обединяват производители и преработватели на пчелни продукти.“

§ 8. В чл. 41, ал. 1 се изменя така:

„(1) Кандидатите за финансово подпомагане по интервенциите от Стратегическия план подават единно заявление за подпомагане и в зависимост от дейността, по която се кандидатства, прикачват в Системата за електронни услуги (СЕУ) съответните документи, посочени в заявлението.“

§ 9. В чл. 51, ал. 3след думите „в случай че в ИСАК“ се добавя „и Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление“.

§ 10. В чл. 52, ал. 1 се изменя така:

„(1) За получаване на еднократно плащане ползвателят на помощта подава в срок до 31 август на текущата финансова година заявление за плащане и в зависимост от дейността, по която кандидатства, прикачва в СЕУ съответните документи, посочени в заявлението.“

§ 11. В чл. 53, ал. 2 се изменя така:

„(2) Кандидатът подава единно заявление за плащане за всички заявени дейности по чл. 4.“.

§ 12. В чл. 54, ал. 1, т. 4 думата „представена“ се заменя с „посочена“, а след думите „от ползвателя“ се добавя „в заявлението за подпомагане“.

§ 13. В чл. 59, ал. 1, т. 3 след думите „не преустановява“ се добавя „или променя предмета на“.

§ 14. Член 62 се изменя така:

„Чл. 62. (1) Ползвателят на помощта, получил подпомагане, дължи връщане по реда на чл. 73 от Закона за подпомагане на земеделските производители на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях, когато:

1. не изпълни свое нормативно установено или договорно задължение по чл. 58 и 59;

2. е представил декларация с невярно съдържание и/или документ с невярно съдържание, неистински или подправен документ и/или изкуствено са създадени условия за получаване на финансова помощ, за извличане на облага в противоречие с изискванията на тази наредба;

3. е получил финансова помощ и от друг източник за дейностите и активите, финансирани по интервенциите по чл. 4.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 ползвателят на помощта, получил подпомагане, дължи връщане на финансовата помощ в размер, пропорционален на продължителността на неизпълнение на задължението.

(3) Периодът на неизпълнение по ал. 2 се определя от момента на получаване на финансовото подпомагане до установяване на нарушението.

(4) Дължимата сума се изчислява на месечна база, в размер 1/36 от общия размер на изплатената финансова помощ.

(5) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 ползвателят на помощта, получил подпомагане, дължи връщане на целия размер на финансова помощ.“

§ 15. В преходни и заключителни разпоредби се създава § 2а:

„§ 2а. За финансовата 2024 година, за кандидатите за подпомагане със сключени договори по реда на чл. 48, ал. 6:

1. Периодът за извършени разходи по чл. 5, т. 2 е от 1 септември 2023 г. до 30 септември 2024 г.

2. Срокът за подаване на заявления за плащане по чл. 52, ал. 1 е до 30 септември 2024 г.“

§ 16. В Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, в т. IV. „Инвестиции в материални и нематериални активи“, т. 19 „Система за охрана и видеонаблюдение“ се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст след думата „камери“ се добавя „свързващ кабел“.

2. Буква „ж“ се изменя така:

„ж) камери, в т.ч. Wi-Fi.“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Д-Р ГЕОРГИ ТАХОВ

Министър на земеделието и храните

Leave a Comment