Виж за кои интервенции се удължава до 30 септември срокът за подаване на документи

До 30 септември се удължава се срокът за предоставяне допълнителни документи за част от интервенциите в областта на агроекологията. Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение  на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

Пипер „Куртовска капия“
Снимка на ИЗК

Интервенциите, за които срокът се удължава от 30 юли до 30 септември са:  Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия; Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство; Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство; Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм); Поддържане на местообитанията на червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи; Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии.

Удълженият срок цели да предостави възможност на земеделските стопани да разполагат с повече време за подготовка и предоставяне на изискуемите документи за одобрение за участие и получаване на плащане по интервенциите в областта на околната среда и климата.

В предложението за предоставяне на по-дълъг срок не са идентифицирани допълнителни рискове по отношение на осъществявания контрол и своевременната обработка на подадените заявления.

Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари по публикувания документ е до 21 юли 2024 г., включително, с него може да се запознаете: https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-izmenenie-na-naredba-10080724/

Проект

Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2023 г.; изм. и доп.
бр. 41 и бр. 46 от 2024 г.)

§ 1. В чл. 23, ал. 3, т. 3 думите „до 30 юли“ се заменят с „до 30 септември“.

§ 2. В чл. 40, ал. 1, т. 3 думите „до 30 юли“ се заменят с „до 30 септември“.

§ 3. В чл. 49, ал. 1 думите „до 30 юли“ се заменят с „до 30 септември“.

§ 4. В чл. 50, ал. 3 думите „до 30 юли“ се заменят с „до 30 септември“.

§ 5. В чл. 52, ал. 1 думите „до 30 юли“ се заменят с „до 30 септември“.

§ 6. В чл. 53, ал. 4 думите „до 30 юли“ се заменят с „до 30 септември“.

§ 7. В чл. 59, ал. 8 думите „до 30 юли“ се заменят с „до 30 септември“.

§ 8. В чл. 65, ал. 4 думите „до 30 юли“ се заменят с „до 30 септември“.

§ 9. В чл. 69, ал. 4 думите „до 30 юли“ се заменят с „до 30 септември“.

Заключителна разпоредба

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Leave a Comment