Кандидатите за инвестиции в напояване трябва да са регистрирани като земеделци поне от 36 месеца и да имат СПО от 8000 евро

До 16 юли се обсъждат насоките по мярка 4.1

До 16 юли е срокът за обсъждане на насоките за кандидатстване по мярка 4.1, която ще се отвори целево за инвестиции в напояването вероятно в края на лятото.

Обща информация

Бюджетът е 97 790 000,00 лева.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 29 337 лв. Максималният за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 880 110 лв.

Максималният размер на общите допустими разходи не трябва да надвишава размера за кандидатите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия. Когато земеделски стопанин участва в група или организация на производители за колективни инвестиции, която е кандидат по тази процедура, в максималния размер се включва размерът на допустимите разходи по проекта за колективни инвестиции, изчислен пропорционално спрямо дела, с който участва в капитала на групата или организацията на производители за колективни инвестиции.

Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Одобреният проект се изпълнява в срок до 10 месеца, но не по-късно от 01 септември 2025 г.

Условия

От кандитатите се изисква да регистрирани като земеделски стопани в последните 36 месеца. Минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство, изчислен по таблица в приложение 1 към проекта на насоки, не трябва да е по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.

Ако кандидатите са юридически лица, трябва да са получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности;

За проектни предложения, подадени след 30.09.2024 г., когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година, в Декларацията за СПО с намерения за засаждане/засяване (Приложение № 15) задължително се посочват културите и конкретен период, в рамките на който ще се извърши засаждането/засяването им.

За колективни инвестиции не се подпомагат кандидати, при които някой от членовете на групата или организацията на производители притежава доминиращо влияние върху дейността на кандидата. Или участва в проектното предложение със стандартен производствен обем на земеделското си стопанство, който надвишава 40 на сто от общия стандартен производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете, с които те участват в проектното предложение. И/или помежду си са свързани предприятия или предприятия партньори по смисъла на ЗМСП.

Максималният обем на съоръженията за съхраняване на вода не може да надвишава 1 млн. куб. м.

Документ за ползване на имота, в който ще се извърши инвестицията ,за не по-малко от 6 години не се изисква при кандидатстване за подпомагане за мобилни системи и съоръжения за напояване, които не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията и не се използват в затворени помещения.

Към проектните предложения, включващи разходи за СМР (строително-монтажни работи), пряко свързани с изпълнение на дейностите по проекта, се прилагат влязло в сила разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ; становище на главния архитект, че за дейностите по проекта не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ.

Инвестиции за фотоволтаици

Финансова помощ се предоставя за инвестиции за производство на електроенергия от фотоволтаични системи, чрез която се задвижва напоителната система.

Инвестиции за фотоволтаици се подпомагат, ако са за собствено потребление и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите от захранване на допустимите активи/оборудване/инсталации по проекта или на налични такива в стопанството на кандидата.

Изисквания

Финансова помощ се предоставя за инвестиции за напоителни системи, ако:

 • са в съответствие с Плана за управление на речните басейни за съответния район, в чийто териториален обхват ще се извършват инвестициите;
 • кандидатът има осигурен достъп до услуги за напояване и/или е титуляр на действащо разрешително за водовземане по ЗВ и се изпълняват параметрите и условията в разрешителното;
 • са налични или са предвидени за закупуване и монтиране уреди за измерване на потреблението на вода в рамките на планираните инвестиции в рамките на проектното предложение;
 1. Инвестиции за подобрение на съществуващи напоителни системи са допустими в рамките на напояваните площи, при условие че осигуряват най-малко 15 на сто потенциална икономия на вода, когато се използва вода от водно тяло, определено в съответния действащ План за управление на речните басейни (ПУРБ) най-малко в добро екологично състояние – за повърхностните води, или добро количествено състояние – за подземните води;
 2. Осигурява най-малко 15 на сто потенциална икономия на вода и ефективно намаление на консумацията на вода с не по-малко от 50 на сто от потенциалната икономия, когато се използва вода от водно тяло, определено в по-ниско от добро екологично или количествено състояние в съответния действащ ПУРБ и е обосновано изключение по чл. 156в или 156е от ЗВ.

Проверка за принадлежност на даден поземлен имот към напояваните площи може да се извърши на следния електронен адрес: https://napoiavane.nps.bg.

Инженерен проект, съгласуване с басейнови дирекции

Инвестиции, свързани с нетно увеличение на напояваната площ, не са допустими за подпомагане.

За всяко проектно предложение трябва да има разработен инженерен проект от инженер, вписан в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за напояване.

Инженерният проект трябва да показва наличие на съществуващо или предвидено ново измервателно устройство на потреблението на вода в земеделското стопанство и трябва да показва изпълнение на условията.

Дейностите трябва да бъдат съгласувани чрез становището за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на инвестиционното предложение по отношение съответствието му с ПУРБ и Плана за управление на риска от наводнения. Становището за допустимост трябва да е издадено от съответната Басейнова дирекция за управление на водите към Министерството на околната среда и водите, в чийто териториален обхват ще се извършва инвестицията.

Лозари и групи/организации на производители – аут

Финансова помощ не се предоставя за дейности:

а) включени в оперативните програми на кандидати – организации на производители на плодове и зеленчуци;

б) по преструктуриране и конверсия на винени лозя, в т.ч. за създаването и презасаждането на винени лозя и за напоителни съоръжения и оборудване, необходими за отглеждането на винени лозя, включително системи за капково напояване, инсталации за дъждуване и малки помпени станции, допустими за подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 г. и 2019 – 2023 г. и по Наредба № 14 от 11 септември 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година;

в) свързани с производството и съхранението на тютюн;

г) свързани с производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини;

д) подпомагани по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г. относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (OB L 314, 30.11.2005 г.);

е) допустими за подпомагане по мерките за подкрепа на подновяването на пчелните кошери от Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. и 2020 – 2022 г., в т.ч. закупуването на кошери от кандидати, притежаващи по-малко от 150 пчелни семейства;

ж) свързани с преработка на първични селскостопански продукти.

Допустими разходи – материални

Доставка и монтаж на поливни инсталации (или елементи от тях), включително инсталации за дъждуване, инсталации за капково напояване, пивоти, тръбно-ролкови машини, водни помпи и помпени станции, генератори, филтри, тръби, маркучи и други елементи от тях;

Доставка и монтаж на съоръжения за съхраняване на вода – стационарни резервоари и цистерни и др.;

Доставка и монтаж на оборудване за автоматизиране на напояването, включващи цифрови и автоматизирани решения;

Доставка и монтаж на други активи, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделската дейност;

Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода за напояване;

Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода в животновъдството;

Доставка и монтаж на автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за дъждовна вода в животновъдството и др.;

Доставка и монтаж на инсталации за подобряване качеството на входящи и изходящи води (пречистване, филтриране и др.);

Доставка и монтаж на фотоволтаични системи, необходими за захранване на допустимите активи/оборудване/инсталации по проекта или на налични такива в стопанството на кандидата;

Строително-монтажни работи, пряко свързани с изпълнение на дейностите по проекта.

   Допустими разходи – нематериални

   – закупуване на софтуер, пряко свързан с работата на активите по т. 1.1., включени в проекта.

   – ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

   Максимумът точки при оценяване на проектите е 105, минимум е 15.

   Leave a Comment