От 12 юли производителите на картофи, черупкови плодове и гъби кандидатстват по de minimis

От 12.07.2024 г. до 26.07.2024 г. земеделските стопани, отглеждащи картофи, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) и култивирани гъби могат да подават заявления за подпомагане по помощ de minimis.

Помощта се отпуска  съгласно Регламент  (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2019/316 и се предоставя за покриване на част от производствените разходи на производителите за 2024 г

Бюджетът на помощта е до 13 000 000 лв., разпределени както следва:

  • за картофи – до 7 000 000 лв.;
  • за черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – до 5 000 000 лв.;
  • за култивирани гъби – до 1 000 000 лв.

Максималният размер на помощта de minimis за един земеделски стопанин или едно и също предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.)  за период от три последователни бюджетни години (2022 г. – 2024 г.).

Припомняме, че окончателният размер на ставките по помощта се определя от Министерството на земеделието и храните след приема на заявления за подпомагане и се утвърждават с решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“.

Заявленията се подават в Областните дирекции на ДФ “Земеделие“  по постоянен адрес на физическите лица (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). Кандидатстването се извършва лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвено от ДФЗ. 

Указанията за предоставяне на помощта са публикувани на сайта на ДФЗ.

Leave a Comment