Archive for ноември 13th, 2021

Само 5 проекта по инвестиционната мярка 4.2.2 за малките стопани

Само 5 проекта по инвестиционната мярка 4.2.2 за малките стопани

Приключи оценката на подадените проектни предложения по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Със Заповед № РД 09-978/22.10.2019 г. беше определен период на прием от 22.10.2019 г. до 23.12.2019 г. по процедура № BG06RDNP001-4.007 и бюджет в размер […]

Read more ›
Одобрени са проекти на 3 държавни институции към МЗХГ на обща стойност от малко над 9 млн. лв.

Одобрени са проекти на 3 държавни институции към МЗХГ на обща стойност от малко над 9 млн. лв.

Те са кандидатствали по подмярка 5.1 от ПРСР през тази и миналата година Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценките на проектни предложения по две процедури по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020 г. от приемите […]

Read more ›
Подготвя се мярка 6.3 за малките фермери с бюджет за финансиране на 1333 кандидати

Подготвя се мярка 6.3 за малките фермери с бюджет за финансиране на 1333 кандидати

Проекти за поливни системи, ВЕИ, прилагане на иновативни и цифрови технологии получават предимство от 15 точки при оценяването Службите за съвети в земеделието ще помагат без заплащане от страна на стопаните Министерството на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските […]

Read more ›
Днес е Световен ден на добротата: Прави добро, каквото и да става!

Днес е Световен ден на добротата: Прави добро, каквото и да става!

За 23-ти път светът отбелязва Световния ден на добротата (World Kindness Day) на 13 ноември. На този ден през 1998 г. в Токио се открива първата конференция на Световното движение на добротата и в нея участват представители на Япония, Австралия, Великобритания, САЩ, Канада, Сингапур и Тайланд. Оттогава досега в доста държави се появяват инициатори, които организират събития за отбелязване на деня. […]

Read more ›