Последен бюлетин за растителна защита

Сигнализация за поява, разпространение, плътност, развитие, степен на нападение, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури за периода от края на март до началото на април 2021 година № 2

Подготвена от ОДБХ – Пловдив, март 2021 г.

ОСНОВНИ ВРЕДИТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА

Предцъфтежни практики –

Вредители по семковитеСтрупясване по ябълката, Брашнеста мана, Педомерки, Листогризещи, Листозавивачки, Хоботници по семковите; Обикновена крушова листна бълха; – Вредители по костилковите: Ранно кафяво гниене, Сачмянка по костилковите; Вишнев черешов хоботник, Черна сливова плодова оса, Обикновена сливова щитоносна въшка Прасковен молец – анарзия; Лозя: Екскориоза по лозата; Маслодайна роза: Ръжда по маслодайна роза, предцъфтежни инсектицидни третирания; Маслодайна рапица – Рапичен цветояд;

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ – Вредители по семковите

ябълкова градина през зиматаСтрупясване по ябълката /Venturia inaequalis/

Фенологично развитие: от разпукване на пъпките до начало на “зелен конус”. Отчитаме задържане в развитието на културата, във връзка с общирния фронт на захлаждане от третата десетдневка на март.

Развитие на патогена: Падналите обилни валежи от последните дни на март, в съчетание с очакваното повишение на температури създават комплекс от условия за гърмеж на аскоспори в полска среда. Препоръчваме да се обследват редовно градините. Решението за фунгицидна практика да се взема конкретно за всеки масив и сорт, като се отчита фенологичната готовност на културата. При сортове с по-късна фенология „набъбване и разпукване на пъпките“ може да се приложи защита с разрешени контактен, медсъдържащ фунгицид: Използването на тази група фунгициди повишава студоустойчивостта на дръвчета.

На култури с напреднало фенологично развитие масово „миши уши“ се препоръчват първи предцъфтежни пръскания с разрешен системен фунгицид, като се ползва сайта на БАБХ.

Брашнеста мана по ябълката /Podosphaera leucotricha/

В масиви с чувствителен сортов състав се препоръчва първо вегетационно пръскане във фенофаза „разпукване на пъпките”- „зелен конус“. Следващите практики съвпадат с използването на системните средства за борбата срещу струпясването.

Педомерки /сем. Geometridae/

Развитие на вредителя – начало вредна дейност за АЕР Пловдив, микрорайона на Пловдив. Праг на икономическа вредност ПИВ: семкови във фенофаза от зелен конус до миши уши – 8-10 броя гъсеници/100 пъпки във фенофаза бутонизация 6-8 гъсеници/100 бутона, костилкови: 10-12 броя гъсеници /100 стръсквания – преди цъфтеж; Плътността на преобладаващите видове за областта са от малката, голяма зимна и власеста педомерка. Проявата им се запазва до ПИВ. При доказана плътност да се изведе предцъфтено, инсектицидно пръскане.

Листозавивачки /сем.Tortricidae/

Развитие на вредителя: начало вредна дейност за АЕР Пловдив. Праг на икономическа вредност ПИВ: ябълки във фенофаза разпукване на пъпките – миши уши 5-8 броя гъсеници/100 пъпки, във фенофаза бутонизация 8-10 бр./100 розетки; круши във фаза бутонизация 8-10 броя гъсеници/100 бутона или 5% повредени бутона или 6-8% повредени розетки; сливи от бутонизация до цъфтеж 8 броя гъсеници/100 розетки; праскови и череши/вишни: във фенофаза разпукване на пъпките 8-10 гъсеници/100 пъпки/розетки, във фенофаза след цъфтеж 12-15 бр. гъсеници/100 стръсквания.

Запазва се проявата на плътност до ПИВ в овощните масиви на областта. Преобладаващи видове са червената и сива пъпкозавивачка, ягдоплодна листозавивачка и корогритзачка. При доказана необходимост – достигнат ПИВ, да се изведе предцъфтежна РЗ практика с един от разрешените инсектициди по културата и вредителя.

Листогризещи сем. Пашкулопредачки и Вълнарки

Праг на икономическа вредност ПИВ: семкови във фенофаза от разпукване на пъпките до миши уши 8-10 броя гъсеници/дърво; Плътността от тази групата неприятели остава под ПИВ. Насочена химична борба се налага за масиви, граничещи с изоставени градини, които остават естествен резервоар на развитие и разпространение на вредителя. При доказана плътност от листозавивачки, педомерки и листогризещи да се извърши комбинирано предцъфтежно пръскане. Правилата на Добрата растително защитна практика /ДРЗП/ изисква да се подбират широкоспектарни средства за едновременна борба срещу комплекса от общи икономически неприятели.

Ябълков цветопробивач

Ябълков цветопробивач

Хоботници: Ябълков цветопробивач, Ябълков златист хоботник, Червенокрил плодов хоботник, Крушов пъпкопробивач

Праг на икономическа вредност ПИВ: Ябълков цветопробивач от разпукване на пъпките до бутонизация 4-6 бр. 100 стръскани клони; Плодови хоботници /сем. Rkynchitidae/ от разпукване на пъпките до миши уши -10-20 бр. възрастни/100 стръсвания; Крушов пъпкопробивач – от разпукване на пъпките до миши уши – 8-10% повредени плодови пъпки от ларви; Плодови хоботници по сливи: – от разпукване на пъпките до миши уши – 10-15 възрастни/100 стръскани клони;

Възрастните напускат местата на зимуване относително рано при средно дневна температура над 8 ̊С. Разпространението на тази група неприятели е локализирано на “хармани”. На този етап е необходимо да се обследват овощните и при доказан праг на вредност да се проведе третиране.

Обикновена крушова бълха /Psylla pyri/

Фенологично развитие на културата: от масово разпукване на „зелени пъпки до начало на бял бутон” за равнинни АЕР. Развитие на вредителя: начало на излюпване на ларвите микрорайона на Пловдив; ПИВ: във фенофаза от „разпукване на пъпките до миши уши“ 2-3 бр. ларви или възрастни/100 пъпки, във фенофаза „бутонизация” 2-3 % заселени розетки от ларви и възрастни; При доказана плътност да се извърши 1-во вегетационно пръскане срещу ларвите. Тази ранна практика трябва да се приложи при масово първа ларвна възраст. Борбата с неприятеля е изключителна трудна, за това не трябва да се подценяват ранните растително-защитни пръскания.

Внимание! При настъпила фенофаза „цъфтеж” да се изчака приключване на стадия, за да се приложи инсектицидно пръскания. Да се вземат всички мерки за опазване на пчелите!

ВРЕДИТЕЛИ ПО КОСТИЛКОВИТЕ КУЛТУРИ

Ранно кафяво гниене /Monilinia laxa/

Фенологично развитие: череши, вишни начало на „разпукване на пъпките”, сливи стенлей – начало на разпукване на зелени пъпки, праскови – от „зелени пъпки“ до начало на „бял бутон“; кайсия – „бял бутон до начало на цъфтеж“;

За всички чувствителни гостоприемници е необходимо да се извършат превантивни пръскания съобразени с метеорологичните условия, по следната примерна схема: 1-во във фенофаза цветен бутон, 2-ро във фенофаза начало на цъфтеж, 3-то във фенофаза край на цъфтеж; В градини с натрупан силен инфекциозен фон и микрорайони с регистрирани валежи по време на цъфтежа, се препоръчва 4-то, коригиращо третиране десет дни след третото. Да се работи с един от разрешените фунгициди по култура и вредител, публикувани свободно в сайта на БАБХ.

Сачмянка по костилковите

Застрашени са масивите, в които системно се пропускат късно-есенните и ранно-пролетни растително защитни практики. Борбата през вегетацията се извежда с превантивни третирания, по следната схема: 1-во пръскане при настъпване на фенофаза “бял бутон”. Следващите 2 до 3 последователни пръскания да се приложат след цъфтежа през интервал от седем дни. Да се работи с един от одобрените фунгициди по култура и вредител.

Вишнев хоботник

Вишнев хоботник

Вишнев черешов хоботник /Rhynchites auratus/

Фенофаза на културата: масово „зелен конус”. Праг на вредност – ПИВ: във фенофаза край на цъфтежа 3 броя възрастни/10 клони;

Да се обследват редовно масивите. При доказана необходимост, достигнат ПИВ да се извърши третиране по следната схема: 1-во при масово „набъбване на пъпките и зелен конус“, 2-ро след преминаване на цъфтежа. Да се работи с един от разрешните инсектици, публикувани в сайта на БАБХ.

Черна сливова плодова оса /Haplocampa minuta/

Развитие на патогена: излизане на възрастните по диви гостоприемници джанка – микрорайона на Пловдив; Праг на икономическа вредност ПИВ: във фенофаза „бутонизация“ до начало на „цъфтеж“ 2-3 броя оси/100 стръскване клони.

Масовия летеж на осите започва по време на бутонизация на сливите. При доказан ПИВ и фенофаза “бял бутон” на сливата е необходимо да се извърши предцъфтежно пръскане. Следващо, коригиращо третиране може да се извърши в края на цъфтежа, когато венчелистчетата са завяхнали, но не напълно окапали. Да се работи с един от разрешените инсектициди, публикуван в сайта на БАБХ.

Обикновена сливова щитоносна въшка Parthenolecanium corni

Праг на икономическа вредност ПИВ: 20-30 броя/100 скелетни клонки; Плътността от сливовата щитоносна въшка остава висока за старите масиви на областта. Да продължат редовните обследвания. При доказан ПИВ да се извърши пръскане с един от одобрените ПРЗ.

Внимание! При регистрирана фенофаза „цъфтеж“ тези предцъфтежни практики да се изтеглят, като следцъфтежни, корегиращи пръскания. Напомняме Ви, че в „цъфтеж“ на овощните най-важната задача е доброто оплождане, което е свързано с опазване на пчелите!

Прасковен клонков молец /Anarsia lineatella/

Фенологично развитие: от „зелени пъпки до начало на бял бутон” при ранни сортове, Развитие на вредителя възобновяване на вредна дейност в равнинните АЕР. Праг на икономическа вредност: 3% повредени леторасти; При доказан ПИВ да се извърши вегетационно пръскане срещу презимувалото поколение с един от разрешените инсектициди. Навременното третиране в този етап от ранната вегетация, може да ограничи плътността от следващите летни поколения

ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ

екскориоза лозяЕкскориоза по лозата /Phomopsis viticola/

Фенологично развитие: начало на “сокодвижение” и начало на „набъбване на пъпките“ при ранни сортове. Да се обследват масивите за проследяване на фенологичното развитие. На този етап се препоръчват ранни, растително-защитни третирания, като се следва следната схема: – 1-во пръскане във фенофаза “набъбване на пъпките”; – 2-ро във фенофаза “зелен връх на пъпката”; – 3-то във фенофаза “пеперуда”; Следващите пръскания от вегетацаиноната схема на борба съвпадат със защитата срещу оидиума по лозата. Да се работи с един от разрешените фунгициди, публикуван в сайта на БАБХ.

МАСЛОДАЙНА РОЗА

Ръжда по розите /Phragmidium mucronatum/

Фенологично развитие начало на „облистване”, Да се извърши 1-во предцъфтежно пръскане на културата, с един от разрешените фунгициди публикуван в сайта на БАБХ. При хладна и дъждовна пролет практиките трябва да се прилагат редовно през 10-12 дни до встъпване на фенофаза „цъфтеж“. Решението за химична борба да се взима конкретно за всеки масив, като се обследват редовно площите и се следи фитосанитарното състояние на културата.

Листогризещи гъсеници, Пъпкозавивачка, Пъпкова перокрилка

Икономически прагове на вредност: 60 броя на 100 храста; пъпкозавивачка 1 бр./10 храста, Пъпкова перокрилка над 5 бр./10 храста до цъфтеж;

Към фунгицидният разтвор срещу ръжда по розата да се прибавя инсектицид с прилепител за комбинирано предцъфтежно пръскане.

МАСЛОДАЙНА РАПИЦА

Рапичен цветояд /Meligethes aeneus/ Развитие на вредителя: начало на излизане на възрастното за микрорайона на Пловдив; ПИВ: във фенофаза „зелен бутон”: 2 бр./растение в посев под оптималната гъстота и послаб потенциал; 4 бр./растение в посев с оптималната гъстота и добър потенциал.; във фенофаза “жълт бутон“ 4 бр./растение в посев под оптималната гъстота и по-слаб потенциал; 6 бр./растение в посев с оптималната гъстота и добър потенциал;

Напролет бръмбарите се появяват при трайно установяване на температурата над 12 ̊ С. Борбата е насочена срещу възрастното, преди яйцеснасяне. При установяване на плътност над ПИВ, да се извърши третиране преди цъфтежа с един от разрешените инсектициди по културата, публикувани в сайта на БАБХ. Да се спазват всички мерки за оповестяване на РЗ практиките и предпазване на пчелите.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ – Във връзка големият брой продукти за растителна защита получили заповеди за отмяна и прекратяване на действащото разрешително през 2021 г. напомняме, да се следи редовно в сайта на БАБХ – Регистри – Растителна защита – Списък на ПРЗ с отнети или прекратени разрешения. Списъкът е в табличен екселски вид с точно указан срок за търговията, предлагане на пазара и краен срок за употреба.

Обръщаме внимание да спазват изискванията на ЗЗР и предлагат/употребяват изброените ПРЗ само в разрешените гратисни периоди.

При проверките на търговските обекти и заверките на дневниците за проведените химични мероприятия през 2021 г., инспекторите от ОДБХ ще следят стриктно за спазването на закона, като при установени нарушения ще налагат глоби и санкции, съгласно действащото законодателство – ЗЗР/2014 г.

Асоциацията по Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) създаде първата в България Система за събиране на опаковки от пестициди (ССОП). Услугата по събирането на празните опаковки от ПРЗ е напълно безплатна за земеделските производители. Единственото условие е да се прилага добрата земеделска практика за трикратно изплакване на опаковките от ПРЗ по време на приготвяне на разтвора за пръскане. Фирма оператор на ССОП „Скалар Еко“ ЕООД – Контакти с отговорното лица за събиране на празни опаковки от пестициди на сайта на фирмата.

На интернет страницата на БАБХ – babh.government.bg е публикуван за свободен достъп – Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди за 2021 год. За лесен достъп избирате бутон Регистри – следващ избор Растителна защита, след което влизате в страница с поименни файлове ПРЗ, разпределени по функционално предназначение. След като отворите един от файловете, системата позволява бързо търсене с комбинацията от бутони – Кontrol + F в долната част на екрана, от където получавате достъп до поле за търсене. При новите версии на компютъра, това търсене е възможно след като се свали файла на компютъра Ви.

ОДБХ Пловдив препоръчва използването на електронния регистър, като най-достоверен и актуален. Напомняме! Поставената звездичка след ПРЗ, указва продукт за растителна защита от първа професионална категория на употреба. Третирането с продукти за растителна защита от първа професионална категория на употреба се извършва от лица със сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията и под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление “Растителна защита” или „Растениевъдство” – чл. 105 от ЗЗР.