Списък на застрашените от изчезване редки породи животни

Списък на застрашените от изчезване редки породи (подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“:
  1. Българско сиво говедо, 2. Искърско говедо, 3. Родопско късорого говедо, 4. Българско родопско говедо, 5. Българска Мурра (бивол), 6. Каракачанска овца, 7. Копривщенска овца, 8. Сакарска овца, 9. Котленска овца, 10. Странджанска овца, 11. Свищовска овца, 12. Местна старозагорска овца, 13. Местна карнобатска овца, 14. Тетевенска овца, 15. Западностаропланинска овца, 16. Брезнишка овца, 17. Софийска (Елинпелинска) овца, 18. Средностаропланинска овца, 19. Среднородопска овца, 20. Медночервена овца, 21. Дъбенска овца, 22. Реплянска овца, 23. Бяла маришка овца, 24. Вакла маришка овца, 25. Североизточна българска тънкорунна овца, 26. Карнобатска тънкорунна овца, 27. Тракийска тънкорунна овца, 28. Старопланински цигай, 29. Калоферска дългокосместа коза, 30. Местна дългокосместа коза (Малашевски тип), 31. Българска виторога дългокосместа коза, 32. Местна дългокосместа коза, 33. Българска бяла млечна коза, 34. Източнобалканска свиня, 35. Дунавска бяла свиня, 36. Каракачански кон, 37. Източнобългарски кон, 38. Дунавски кон, 39. Плевенски кон, 40. Български тежковозен кон, 41. Българско кафяво говедо, 42. Българско сименталско говедо, 43. Българско червено говедо, 44. Родопски цигай.

Размер на годишното плащане:

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар постоянно затревена площ – евро/ха:

  • за едър рогат добитък и биволи –  200 евро/животинска единица (ЖЕ);
  • за овце и кози – 145 евро/ЖЕ;
  • за свине – 122 евро/ЖЕ;
  • за коне – 143 евро/ЖЕ;

Приравняване на годишното плащане от животинска единица към глава животно

Вид животно (възраст/кг.) Размер на годишното плащане за глава животно
Бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над две години и животни от семейство коне на възраст над шест месеца 200 евро
Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от шест месеца до две години 120 евро
Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под шест месеца 80 евро
Животни от рода на овцете и козите 21,75 евро
Свине за разплод > 50 kg 61 евро
Други свине 36,6 евро

По направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“:

а) зоотехнически сертификат или сертификат за произход за говеда, биволи, овце, кози и свине, а за еднокопитните – идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно към „Заявлението за подпомагане“, а в случаите на чл. 22, ал. 1 – към „Заявлението за плащане“;

б) разрешение за пасищно отглеждане на източнобалканската свиня, издадено от кмета на съответната община (за земите извън горския фонд), а за земите от горския фонд – от държавното горско стопанство – към заявленията по чл. 8, ал. 2;

в) документ за загуба на животно вследствие на клане, продажба, смърт или кражба съгласно чл. 43, ал. 1;

По направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“:

а) копие от фактура, издадена от лицето, имащо право да сортоподдържа съответния сорт – със заявленията по чл. 8, ал. 2;

б) документ съгласно чл. 25, ал. 5, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ – към заявленията по чл. 8, ал. 2.