Списък на застрашените от изчезване редки породи животни

НАРЕДБА № 10 от 27 юни 2023 г.
за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023  2027 г.
Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1, т. 3
Списък на застрашените от изчезване породи
1.
Българско сиво говедо
2.
Искърско говедо
3.
Родопско късорого говедо
4.
Българско родопско говедо
5.
Българско червено говедо
6.
Българско кафяво говедо
7.
Българско сименталско говедо
8.
Българска Мурра (бивол)
9.
Каракачанска овца
10.
Копривщенска овца
11.
Сакарска овца
12.
Котленска овца
13.
Местна старозагорска овца
14.
Местна карнобатска овца
15.
Тетевенска овца
16.
Западностаропланинска овца
17.
Брезнишка овца
18.
Софийска (елинпелинска) овца
19.
Средностаропланинска овца
20.
Среднородопска овца
21.
Медночервена шуменска овца
22.
Дъбенска овца
23.
Реплянска овца
24.
Бяла маришка овца
25.
Вакла маришка овца
26.
Североизточнобългарска тънкорунна овца
27.
Карнобатска тънкорунна овца
28.
Тракийска тънкорунна овца
29.
Старопланински цигай
30.
Родопски цигай
31.
Странджанска овца
32.
Свищовска овца
33.
Плевенска черноглава овца
34.
Калоферска дългокосместа коза
35.
Местна дългокосместа коза (малашевски тип)
36.
Българска виторога дългокосместа коза
37.
Местна дългокосместа коза
38.
Източнобалканска свиня
39.
Дунавска бяла свиня
40.
Каракачански кон
41.
Източнобългарски кон
42.
Дунавски кон
43.
Плевенски кон
44.
Български тежковозен кон