Post Tagged with: "мярка 4.2"

Мандрата е почти оборудвана

Плащанията по мярка 4.2 ще изискват по-малко документи

Министерството на земеделието и храните извърши редуцуране и актуализация на изискуемите документи за плащане от бенефициентите със сключени договори по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Измененията на Насоките за кандидатстване са приложими по процедурите – BG06RDNP001-4.014 – Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до […]

Read more ›
МЗХ намалява документите за плащане по преработвателната подмярка 4.2

МЗХ намалява документите за плащане по преработвателната подмярка 4.2

Министерството на земеделието и храните предвижда намаляване на изискуемите документи за плащане от бенефициентите със сключени договори по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Заповедите за изменение на Насоките за кандидатстване по двете процедура – BG06RDNP001-4.014 – Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 […]

Read more ›
Още 51 млн. лв. за кандидатите от резерва по  преработвателната мярка 4.2

Още 51 млн. лв. за кандидатите от резерва по преработвателната мярка 4.2

Фонд „Земеделие“ ще изпрати покани за подписване на договори С допълнителни близо 51 млн. лева е увеличен бюджетът за  преработвателни предприятия по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Това стана със заповед на заместник-министъра на земеделието и храните Таня Георгиева, която одобри изменението на Насоките за кандидатстване по […]

Read more ›
Проекти с до 30 точки по мярка 4.1 ще бъдат договорирани под условие

Проекти с до 30 точки по мярка 4.1 ще бъдат договорирани под условие

По преработвателната мярка 4.2 също ще има 20% наддоговаряне, а ранкингът на проектите с шанс за финансиране ще падне до 23 т Фонд „Земеделие“ работи интензивно, но все още се очакват данни за разполагаемите средства по отделни фокус области в двете най-интересни за земеделските стопани подмерки – 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг“. Това съобщи вчера […]

Read more ›
414 проекта по преработвателната мярка 4.2 са пропуснати от ДФЗ до следващ етап

414 проекта по преработвателната мярка 4.2 са пропуснати от ДФЗ до следващ етап

92 предложения са отхвърлени, 17 са оттеглени Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 523 проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Проектните предложения са подадени чрез ИСУН по процедура чрез подбор № […]

Read more ›