Новият Закон за подпомагане обнародван, ПРСР се отприщва

До един месец след приключване на приема по съответната мярка, Комисията по предварителна оценка на проектите трябва да е извършила класиране

закон, подпомагане, земеделски производителиДнес в извънреден брой на Държавен вестник е обнародван новият Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производителиТУК. Това отваря вратите на инвестиционните мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), стартът на които се забави именно заради проточеното приемане на проекта в Народното събрание. Очаква се в най-скоро време да бъде публикуван нов Индикативен график за тазгодишния прием по инвестиционните мерки от ПРСР.

Основните промени в закона са няколко, а най-съществената е, че оттук нататък кандидатите по ПРСР ще подават документи както чрез Интегрираната система за администриране и контрол, така и чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН). Това е залегнало в чл.9б.

В чл. 9а е записано, че министърът на земеделието, храните и горите след предварително съгласуване със заинтересованите ведомства издава наредби по прилагане на регламенти на Европейския съюз в областта на директните плащания. Издава също наредби по прилагането на мерките и подмерките и наредба за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките. Земеделският министър е задължен още да издаде наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства на Европейския фонд за гарантиране в земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Законът налага и извършването на предварителна оценка на проектите, подадени от кандидатите по ПРСР, в случай, че общата сума на предвидените инвестиции надхвърля бюджета по съответния прием. За целта изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция назначава комисия, която извършва предварителна оценка на проектните предложения. До месец след крайната дата за кандидатстване комисията по оценяването трябва да е приключила работа и да обяви на страницата на министерството и фонд „Земеделие“ класирането по точки и по критерии.

Кандидатите могат да подадат възражение до директора на ДФЗ  в 14-дневен срок от публикуването на списъка. За целта шефът на фонда назначава комисия за разглеждане на възраженията, а комисията се произнася в срок от 60 дни от подаване на всяко възражение и уведомява комисията, създадена за предварително оценяване.

Въз основа на извършената предварителна оценка комисията изготвя и публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, съответно на Държавен фонд „Земеделие“, списък на проектните предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки.

Процедурата чрез подбор на проектни предложения се извършва до достигане на до 110 на сто от бюджета. Това трябва да бъде извършено в тримесечен срок от публикуване на с

След подписване на административните договори ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съответно изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, издава решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на кандидатите, които са извън утвърдения позитивен списък.

За администриране на мерките и подмерките Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, може да използва и Интегрираната система за администриране и контрол.

В преходните и заключителни разпоредби е записано, че започналите производства по издадените до датата на влизането в сила на този закон наредби по прилагането на мерките от ПРСР 2007 – 2013 г., както и по мерки и подмерки от ПРСР 2014 – 2020 г. се довършват по досегашния ред до изтичане на периода на мониторинг.

 

Leave a Comment


9 + пет =