Броят на основните стопански видове животни е намалял с едно изключение – козите

Овцете са намалели с 44 хил., говедата с 18 хил., свинете с над 23 хил. Козите са се увеличили с 19 хиляди
Кози Боер в Агро Юстина

Кози Боер в Агро Юстина

Броят на основните видове стопански животни – бозайници, е по-малък през 2017 г. спрямо 2016-а с едно единствено изключение – козите са се увеличили с по-голям процент от този, с който говеда, биволи, овце и свине са намалели. Годишните предварителни данни на агростатистиката към Министерството на земеделието, храните и горите са към 1 ноември 2017 г.брой животни 2017 г. агростатистика

брой животни 2017 г. агростатистика

С най-голям спад са най-малобройните преживни – биволите. Те са общо 12 400 в страната, а година по-рано са били 13 хиляди. Намалението е с 4,6%. По-подробните данни посочват, че най-силно се е свил броят на мъжките биволи – с 53,3% като в страната са останали едва 700. По-малко с 28% са малачета и малакини под 1 година.

Към ноември 2017 г. в страната има 539,8 хиляди говеда, а година по-рано те са били 557,8. Тук имаме намалелие с 18 хиляди глави. Разбивката на данните показва, че общият брой крави през 2017 г. е бил  348,5 хиляди като от тях млечните са 252 хиляди или с близо 20 хил. по-малко в сравнение с 2016 г. „Другите крави“ са 96,5 хиляди и са с 10 600 броя повече (12,3%). Най-голямо увеличение – с 32,5%, е установено при юниците на 2 и повече години и при биците на същата възраст, чиито брой е нараснал с 1 500 до 6 400.

Броят на овцете в страната е намалял с 44 хиляди броя (3,2 на сто) за година. Към 1 ноември 2017-а те са 1 316 000. От тях овцете-майки са 1 095 600 и са с 2,9% по-малко в сравнение с 2016 г. Заплодените дзвизки са с 21% повече, с 5% повече са и кочовете.

От 616 400 през 2016 г. броят на свинете е паднал на 593 хидяди (-3.8% или с 23 400 броя). Най-голям е спадът (с 55%) при животните за угояване, които са над 110 кг. Увеличение с почти 10 процента има при прасенцата под 20 кг, които са 133 хиляди. В останалите групи, в това число и нерезите, намалението е с 3,7 до 9%.

Козите в страната са се увеличили с 19 хиляди и са достигнали към ноември 2017 г. до 220 400 броя, което е ръст от 8%. Тук имаме намаление на яретата до 15 хиляди броя и увеличение на козите майки с 10,5% до 220 400.

Leave a Comment


3 + = осем