Сухи дърва за огрев срещу замърсяване на въздуха предлага наредба

дърва за огревПроект на Наредба за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, въвежда изисквания както към качествата на дървата за огрев, така и нови минимални задължения на местните власти.

 

Според проекта, който е публикуван на страницата на МЗХГ вчера, дървата, които се предлагат за битово отопление трябва да са сухи с под 30% влага, да не са обработени повърхностно с бои, лакове, смоли и лепила, да не са импрегнирани или да са претърпяли друга химична обработка, и да не са примесени с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.

Дървесината за битово отопление трябва да се съхранява покрита, върху подложки на сухи и отцедливи места, осигуряващи продухваемост. Минималните срокове за естествено просушаване на сурова дървесина варират между 2,5 до 14 месеца според вида, дебелината и дължината на дървесината.

Друга част от проектонаредбата касае общините, чиито въздух е с над средногодишната норма на фини прахови частици (ФПЧ10).

Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) ежегодно до края на февруари уведомяват съответните общини, за които са налице данни за фини прахови частици над допустимия праг, пише в проекта. При поискване от кметове на общини, РИОСВ предоставя данни за нивата на ФПЧ10 за периоди по-кратки от една година. Общините, за които се прилага наредбата, оповестяват данните на интернет страниците си и на видно място в сградата на общината и кметствата.

Общинските власти ще са задължени ежегодно да провеждат информационни кампании Те могат да извършват проверки за изгаряне на дървесина. Ще се правят и проверки на издадените превозни билети.

Leave a Comment