В наредба 4 за биологично земеделие се удължава срокът за издаване на сертификат

Проект за изменения на Наредба 4 за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР въвежда нови срокове за сертифициране по настояване на контролиращите лица. 

биофермаС предлаганите изменения се създава по-голяма яснота относно изискванията за предоставяне на писмени доказателства от страна на операторите във връзка с прилагането на мярка 11 „Биологично земеделие“. Изменението предвижда и удължаване на срока за издаване и предоставяне на сертификат за биологично производство, предвиден в националното законодателство.  

Разпоредбите изискват надзорните и контролните органи да предоставят писмени доказателства на всеки оператор, който е обект на техния контрол и който отговаря на изискванията по регламента в областта на своята дейност. В текстовете на Програмата за развитие на селските райони за мярка 11 „Биологично земеделие“ е заложено изискването бенефициентите до края на петгодишния период на прилагане на дейността поне веднъж да получат сертификат за съответствие на произведената от тях растителна или животинска продукция с правилата на биологичното производство.

В чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 4 е заложено най-късно до 30 септември на петата година от поетия по мярка 11 ангажимент бенефициентите да имат издаден сертификат или писмено доказателство, което да удостоверява състоянието на парцелите и произведената продукция от земеделската култура, формираща размера на подпомагане, в годината на издаването им и се предоставят за всеки от подпомаганите парцели, за които е поет ангажимент, преминали периода на преход към биологично производство. Този срок е променен до 30 октомври, тъй като в доста случаи към 30 септември все още има продукция на полето.

В чл. 39 е указано, че кандидатите за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ прилагат копие на документ съгласно чл. 33, ал. 1, т. 2  поне веднъж от поемане на задължението, най-късно до 30 октомври на петата година от поемане на същото. Във връзка с удължения по чл. 33 срок и тук има нов срок – до 30 ноември. 

На среща, проведена на 4 септември между представители на ДФ „Земеделие“ с 13 контролиращи лица, е поискано количеството произведена продукция да се посочва общо според културата/продукта, а не отделно от всеки парцел/животно. Мотивите на контролиращите фирми са, че искането за посочване на добивите от конкретен парцел или животни води до създаване на административна тежест и е предпоставка за допускане на технически грешки при въвеждане на конкретни добиви от всеки един парцел или животно при условие, че се сертифицира общото количество продукция.

 

Leave a Comment