Сбогом на малките и средни кравеферми!

BASF
Производство намаля за две години с повече от 123 хил. тона, а броят на млечните крави се сви с 37 хиляди

крави, юнициПрез 2018 г. общият добив на мляко в страната възлиза на 995 023 хил. литра или с 6,1% по-малко в сравнение с предходната година. Добити са 872 596 хил. литра краве мляко (88% от общото производство на мляко за годината), което е със 7,2% под нивото от предходната година, вследствие на редуциране на поголовието от млечни крави. Отново за 2018 г. вносът на мляко и млечни продукти, предимно от ЕС, е в обем от 145 032 тона. Той е съизмерим с вноса през 2017 г.

Към края на годината общият брой на млечните крави намалява със 7,1% на годишна база. Най-осезаем спад е налице при малките и средни стопанства с до 50 млечни животни, които, поради сравнително по-неефективно производство, изпитват и повече затруднения при привеждане на фермите в съответствие с изискванията за добив на качествена млечна суровина. Това обобщават от МЗХГ в Ситуационно-перспективния анализ на мляко и млечни продукти за 2018 г.

Брой животни и производство на мляко:

0

 

Едновременно с това, продължава и тенденцията на пренасочване на част от стопаните от млечно към месодайно говедовъдство, като броят на кравите за добив на месо бележи ръст от 10,5% спрямо 2017 г. В същото време, фермите със 100 и повече млечни крави нарастват с близо 6%, а броят на отглежданите в тях животни – с 8%. Така, средният размер на стопанствата достига 12 млечни крави (10,5 към края на 2017 г.), като вече 82% от всички млечни крави се отглеждат в стопанства с 20 и повече животни.

Средно за страната, през 2018 г. млечната продуктивност от крава се запазва на нивото от предходната година – около 3,73 хил. литра. В големите пазарни стопанства, отглеждащи над 200 млечни крави, средната млечност достига 6 хил. литра, в резултат на прилаганото пълноценно хранене, провеждането на селекция и модернизирането на производствения процес.

През 2019 г. се очаква общият добив на мляко в страната да възлезе на около 970 млн. литра – с около 3% под нивото от предходната година, най-вече поради намаление на производството на краве мляко.

Макар и с по-бавни темпове, тенденцията на редуциране на поголовието на млечните крави, основно за сметка на отпадане на част от дребните стопанства и увеличение на кравите за месо, вероятно ще продължи и през 2019 г. От друга страна, с постепенното уедряване на фермите може да се очаква известно повишение на средната млечна продуктивност.

Отчитайки броя на млечните овце-майки и козите-майки към края на 2018 г. и потенциала за повишение на средната млечност, през 2019 г. се очаква добивът на овче и козе мляко да бъде около или малко над нивото от 2018 г. По-чувствително увеличение се предвижда при биволското мляко.

237 преработватели

По данни на Агростатистиката, през 2018 г. в страната оперират 237 млекопреработвателни предприятия – със 17 повече спрямо предходната година, които осигуряват заетост на над 7,4 хиляди лица. Общата стойност на реализираната продукция от тях през 2018 г. нараства с 3,6% на годишна база и възлиза на 837 млн. лева (без ДДС). През 2018 г. предприятията от сектора са преработили общо 661 354 хил. литра изкупено в страната сурово мляко – с 10,1% повече на годишна база. Същевременно, директните продажби и употребата на сурово мляко в стопанствата отбелязват годишен спад от 27,2%.

Така, през 2018 г. делът на насоченото за преработка мляко в общия обем добито мляко в страната достига 66,5% (56,7% през 2017 г.).

Leave a Comment