Суперзаконът за агрохранителната верига влиза в парламента

Той обединява текстове от 10 закона и може да се сравни с поземления закон, чиито приемане се отлага от 2-3 години

хляб, зърнени храниДнес правителството прие проект на нов Закон за управление на агрохранителната верига. Очаква се той да бъде входиран в парламента в следващите дни. Супер законът може да се оприличи с проекта на поземления закон, който вече три години не може да бъде приет заради забележки на браншови организации по текстовете в него.

Досега отделни елементи на агрохранителната верига са регламентирани поотделно в Закона за храните, Закона за фуражите, Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на растенията, Закона за генетично модифицирани организми, Закона за животновъдството, Закона за опазване на околната среда, Закона за здравето, Закона за пчеларството и нормативните актове по прилагането им. След като парламента одобри законопроекта, ще се въведат изменения в горните закони и официалният контрол ще се осъществява по реда на новия закон, се посочва в Преходните и заключителни разпоредби.

Ангажирани със Закона за управление на агрохранителната верига ще са Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и Министерството на околната среда и водите.

Министърът на земеделието ще провежда държавна политика в областта на здраве на растенията и растителни продукти; здраве на животните и аквакултурите; хуманно отношение към животните; ветеринарномедицински продукти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства; фуражи; безопасност, защита на здравето и интересите на потребителите при производство, дистрибуция и пускане на пазара на храни, с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, етиловия алкохол и дестилатите от земеделски произход и спиртни напитки и др. МЗХГ ще следи за зоонози, растителен репродуктивен материал и генетични ресурси в растениевъдството, генетични ресурси в животновъдството и развъдна дейност с тях …

Министърът на здравеопазването ще провежда държавната политика за безопасност, защита на здравето и интересите на потребителите при производство, дистрибуция и пускане на пазара на бутилирани натурални, минерални, изворни и трапезни води. Здравното министерство ще отговаря за предотвратяване разпространението на инфекции, предавани на хора, чрез храни и води и др. 

Министърът на икономиката ще има ангажимент относно безопасност и качество при производството на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход и спиртните напитки.

Министърът на околната среда и водите провежда държавната политика по отношение на освобождаване на генетично модифицирани организми (ГМО) в околната среда по реда на Закона за генетично модифицирани организми.

Законопроектът предвижда сериозни глоби в наказателните разпоредби. Например, който извършва дейност в неодобрен и нерегистриран по съответния ред обект, ще бъде санкциониран с 5 000 до 10 000 лв. При повторно нарушение глобата скача до 20 000 лв., а при настъпили икономически загуби отива до 50 000 лв. В случай, че нарушителят е юридическо лице, максималната санкция при повторно нарушение и нанесени вреди е 100 000 лв.

Който предлага на пазара или извършва търговия с храни от животински произход с изтекъл срок за годност, се наказва с глоба от 1 000 до 1 500 лв., а при повторно нарушение – от 1 500 до 3 000 лв., посочва друг член. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1 500 до 3 000 лв., а при повторно нарушение – от 3 000 до 6 000 лв.

 

Leave a Comment