Некласирани преди 5 г. проекти по мярка 4.2 могат да получат финансиране

Те трябва да са получили между 45 и 42 точки

месопреработвателно предприятиеНекласирани при първия прием по преработвателната мярка 4.2 проекти могат да получат финансиране, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Необходимо е през 2015 г. проектите да са били оценени с между 45 и 42 точки.

Първият прием по мярка 4.2 бе от 30.11.2015 г. до 18.12.2015 г. с бюджет от 100 млн. евро. Тогава бяха подадени 595 проекта, в които кандидатстваха за обща субсидия в размер на близо 820 млн. лв.

Впоследствие през есента на 2016 г. към бюджета по първия прием бяха добавени малко над 80 млн. евро и броят на проектите за изпълнение се увеличи.

От 14 февруари до 16 май 2018 г. мярката се отвори за втори път с бюджет от 85 млн. евро. Няколко месеца по-късно през същата година се добавиха 97 млн. лв. към първия прием. Така максималният брой точки продължи да пада. По-късно – през септември 2019 г., бе предложено увеличаване на бюджета по втория прием със 75 млн. лв.

С днешна дата от уведомителното писмо на министър Десислава Танева към ДФ „Земеделие“ се разбира, че „съгласно шесто предложение за изменение на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 година определените индикативни средства от бюджета на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ за подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ възлизат на общо 309 629 412 евро публични разходи.“

В тази връзка в срок до 30 дни от днес, 20 март, кандидатите със заявления за подпомагане, подадени в периода на първия прием през 2015 г. получили между 45 точки и 42 точки включително, които желаят да потвърдят участието си, следва да го направят официално – в писмен вид.

Ако заявеният размер на разходите, надвишава левовата равностойност на 2 000 000 евро, кандидатите следва да се подадат и Предложение за намаляване на размера на допустимите разходи (по образец).

При сключването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, крайният срок за изпълнение и отчитане на одобрения проект не може да е след 15 септември 2023 г.

Писмата, с които се потвърждава участието по конкретният прием, както и предложенията за намаляване на размера на допустимите разходи (по образец) се подават в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията. Кандидатите с предложения за намаляване на размера на допустимите разходи имат право да заявят единствено активи и дейности, идентични с посочените в „Таблица за допустими инвестиции“ към заявленията за подпомагане, подадени в периода на прием съгласно Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

Не се допуска замяна на активи или дейности, заявени за подпомагане в рамките на периода на прием, съгласно Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 г., в това число замяна на строително-монтажни работи със закупуване на оборудване. Към предложенията за намаляване не се представят запитвания за оферти, оферти или договори с избрани доставчици и изпълнители. За улеснение на кандидатите, Предложението за намаляване на размера на допустимите разходи е публикувано в информацията за подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020 г.

Leave a Comment