Доставки по училищните схеми вече ще се извършват и през лятната ваканция – до 31 юли

Новата наредба за училищните схеми отменя всички сключени до момента договори
50% от плодовете и зеленчудите трябва да са предоставени от регистрирани стопани на плодове и зеленчуци. До 6 от доставките ще са от биологично произведени продукти и от биологичен мед

дете, фермерски пазарСхемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ вече ще се прилагат до 31 юли, вместо до 31 май, както бе досега. Броят на доставките се увеличава от 46 на 50. Новият срок за децата от детските градини и учениците до 6-ти клас, е вписан в обнародваното днес Постановление №125, с което се прави поредната промяна в наредбата за прилагане на тази схема.

Ново в наредбата е изискването 50 на сто от плодовете, зеленчуците, млякото и млечните продукти да са произведени в регистрирани по Наредба 3/1999 г. стопанства. За целта доставчиците трябва да представят пред ДФ „Земеделие“ приемо-предавателни протоколи, подписани от съответния земеделски производител в случаите, когато доставчикът не предоставя собствена продукция.

Четири до не повече от 6 от доставките през учебната година трябва да са на биологично произведени плодове и зеленчуци, чиито производители са вписани в биологичния регистър.

По схемата „Училищно мляко“ се запазва броят на доставките – до 50. Ново е изискването да се разпределят най-малко 3 различни вида продукти месечно. За една учебна година най-малко 4 от доставките, но не повече от 6, трябва да са на биологично произведено прясно пастьоризирано мляко и млечни продукти.

В наредбата вече е записано изрично, че доставките на пчелен мед са задължителни. Той трябва да е биологично произведен. Пчелният мед трябва да се доставя в индивидуални опаковки с ненарушена цялост. Допустимото количество на пчелния мед е от 12 до 15 грама на ден за дете. Когато част от децата или учениците отсъстват, доставените за съответния ден количества мед се разпределят между присъстващите в групата деца или в класа ученици в ден, различен от деня на доставката. Пчелният мед се предоставя на децата и учениците най-малко 3 и не повече от 6 пъти за учебна година.

Нов текст в чл. 14 определя, че заявителите по схемите подават лично или чрез упълномощено лице заявление за одобрение по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, в срок от 1 до 31 май. Заявлението се подава в областната дирекция на ДФЗ по седалище и адрес на управление на заявителя. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ може със заповед да определи допълнителни срокове за подаване на заявления за участие във всяка от схемите.

Актът на одобрение на заявителя вече няма да е за срок от 3 години, а максимум за една учебна година. Отпада възможността по искане на директора на учебното заведение да се отмени одобрението на даден доставчик. Единствено при установени нарушения от ДФ „Земеделие“ или агенцията по храните, както и по искане на самия доставчик, може да бъде отменено одобрението.

Отпада също така лимитът от 15% за възстановяване на разходи по доставки.

В приложение 1 към списъка на плодовете са добавени черешите, както и забележката, че биологично произведените плодове и зеленчуци могат да се доставят в неиндивидуална опаковка във всички учебни заведения.

В Преходните и заключителни разпоредби е посочено, че „всички актове за одобрение по схемите, издадени до датата на влизането в сила на постановлението, прекратяват действието си на 31 юли 2020 г. независимо от срока, за който са били издадени.“

„Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ до 1 септември 2020 г. утвърждава методиката за стандартни таблици за единични разходи и публикува цените за учебната 2020/2021 година на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“.“
Постановлението влиза в сила от днес, 19 юни 2020 г.

 

 

Leave a Comment