Над 4.7 млн. евро се прехвърлят към 3 мерки от рибарската програма

BASF -->

Бреговете на АхтополПравителството одобри изменение в Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г. Промяната предвижда прехвърляне на средства към 3 мерки, към които има засилен интерес от страна на бенефициенти. Малко над 4.7 млн. евро от общия бюджет на програмата ще бъдат прехвърлени по мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”, мярка 2.3. „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури” и мярка 5.4. „Производствени инвестиции в аквакултурата” от ПМДР.

С изменението на Програмата се въвежда и използването на финансов инструмент в размер от малко над 2 млн. евро за някои мерки от ПМДР.

Това са мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултура”, мярка 2.3. „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури”, мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” и мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР” за проекти по стратегиите на Местните инициативни рибарски групи.

Сред очакваните резултати от прилагането на финансовите инструменти са повишаване на достъпа на бенефициентите до средствата по ПМДР и постигане на стратегическите цели на Програмата.

 

Leave a Comment