Дружество, собственик на близо 140 хил. дка земя, може да се отпише от борсата

„Агро финанс“АДСИЦ ще изкупи обратно над 38 524 акции на единична цена 1,99 лв. и ще се регистрира като АД с основен собственик „Агрион Инвест“

агроекология„Агро Финанс“ АДСИЦ възнамерява да се откаже от лиценза си за дружество със специална инвестиционна цел и да се регистрира като обикновено акционерно дружество (АД), съобщи Инвестор.БГ, като цитира скорошна покана за свикано на 11 ноември 2020 г. общо събрание на акционерите.

Процедурата ще мине през гласуване на акционерите и отправяне на търгово предложение за обратно изкупуване на собствените акции.

Предложената търгова цена е 1,99 лв. на акция и касае собствениците на 38 524 акции, тъй като останалите 32 181 184 акции, или 99,88% от капитала, са собственост на „Агрион Инвест“ АД, което е декларирало, че няма да приема търговото предложение.

На събранието на 11 ноември 2020 г., акционерите ще гласуват овластяване на Съвета на директорите да коригира търговото предложение, ако Комисията за финансов надзор изиска това.

От компанията са отказали допълнителна информация.

Вписвайки се като обикновено акционерно дружество, „Агро финанс“ може да поиска и отписване от регистъра на публичните дружества. Така то няма да е регулирано от Комисията за финансов надзор, няма да плаща такси към КФН и „Българска фондова борса“ АД и няма да е длъжно да предоставя регулярна информация по Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Към 31 август 2020 г. „Агро Финанс“ АДСИЦ притежава 138 631 дка земеделска земя, придобита при средна цена от 316,82 лв. на декар. За 12 месеца дружеството е продало 2 009 дка земеделска земя.

За последните 12 месеца има само 2 сделки с акции на „Агро Финанс“ АДСИЦ за общо 60 акции при средна цена от 3,7 лв. на акция. Балансовата стойност на акция към 30 юни 2020 г. е 1,96 лв. на акция.

Leave a Comment