Мярка 6.1 за младите фермери е отворена за прием от 25 ноември до 28 февруари 2022 г.

Младите фермери от Ябланица Преслав Георгиев (26 г.) и Емил Андреев (28 г.)

Младите фермери от Ябланица Преслав Георгиев (26 г.) и Емил Андреев (28 г.)

Земеделското министерство публикува на страницата подписана вчера заповед на министъра за откриване на процедура за прием на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Крайният срок е 28 февруари 2022 г.

Бюджетът по подмярката е 12 500 000 евро, а индивидуалната помощ е в размер на 25 000 евро. Математиката показва, че шансове за безвъзмездно финансиране с посочената сума имат 513 млади фермери.

При този прием кандидатите няма да могат да ползват консултантска помощ от Националната служба за съвети в земеделието, тоест те сами или чрез платени консултантски фирми трябва да изготвят проектните си предложения.

Кандидатите могат да задават въпроси относно условията на кандидатстване към експертите в МЗХГ единствено по електронна поща rdd@mzh.government.bg. Три седмици преди 28 февруари – или към 7 февруари – изпращането на въпроси трябва да спре, тъй като след тази дата отговори няма да има.

Бизнес планът, който трябва да подготвят за кандидатстването младите фермери, трябва да е с максимален хоризонт на изпълнение от 5 години. Планът трябва да предвижда увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 4000 евро.

 Критерии за подбор на проектни предложения:

1. Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии за оценка:
Приоритет Критерии за оценка Минимално изискване Максимален брой точки
1 Кандидати с образование в областта на селското стопанство 1 Кандидатът има завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост * 10
2 Проекти осигуряващи устойчиво развитие на земеделското стопанство. 2 Проектни предложения от кандидати със земеделски стопанства с по – висок производствен обем СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване, се умножава по коефициент 0,00125
Пример: = СПО*0,00125
20
3 Проекти за дейности, които се изпълняват в чувствителни сектори 3.1 Проектни предложения с дейности, насочени в сектор „Животновъдство“ и сектор „Плодове и зеленчуци“, при които СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване се формира от отглеждани животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“. В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“, се умножава по коефициент 0,000625.
Пример: = СПО*0,000625
10
3.2 Проектни предложения, при които увеличението на икономическия размер на стопанството за целите на проекта, измерен в СПО към периода за проверка изпълнението на бизнес плана, се формират от планираните за отглеждане животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“. В случай, че планираното увеличение на СПО на стопанството за целите на проекта включва  отглеждане на животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“, 1 евро СПО, формиран от посочените в бизнес плана животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“, се умножава по коефициент 0,00125.
Пример: = СПО*0,00125
5
4 Проекти свързани с производството на биологично сертифицирани селскостопански продукти 4.1 Проектни предложения на млади фермери, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент 0,0004375.
Пример: = СПО*0,0004375.
7
4.2 Проектни предложения на млади фермери, чиито стопанства планират да се сертифицират за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 Планираното от кандидата увеличение на СПО на стопанството за целите на проекта  и посочено в бизнес плана е само с култури и/или животни, които ще бъдат сертифицирани за биологично производство 3
5 Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване 5 Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като – иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително напоителни системи и подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации В бизнес плана са включени инвестиции в дълготрайни материални, които попадат в обхвата на иновативни за стопанството технологии. 15
6 Проекти, чрез които се създава устойчива заетост 6 Проектни предложения, които водят до създаване на нови работни места и заетост в рамките на земеделското стопанство С проектното предложение е предвидено създаването на най-малко 1 работно място в земеделското стопанство 5
*Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 20 точки по критериите за подбор.
Максимален брой точки  75

 

 

 

Leave a Comment