Националната Био Асоциация иска 33% преразпределително плащане и таван без приспадане на заплати

Обвързаната подкрепа за овцевъди/козевъди да е на база на 50% от потенциала за добиви
Националната служба за съвети в земеделието да не е контролен орган в изискванията на трудовото законодателство

агроекологияДва дни след провеждането на 18-та Тематична работна група, която обсъждаше едни от най-важните въпроси за следващия програмен период, Националната Био Асоциация, управлявана от Слави Трифонов, излезе с остър коментар относно някои особено спорни моменти.

В становище изпратено до премиера Кирил Петков, вицепремиера Асен Василев, земеделския министър Иван Иванов, председателя на Комисията по земеделие в парламента Пламен Абровски и до медии, НБА се обявява против определения бюджет на преразпределителното плащане от 10% (от размера на директните плащания). Наричайки „кьорфишек“ малкото средства, които трябва да бъдат преразпределени към малките и средни стопанства, НБА предлага преразпределението да обхване 33% от средствата в директното подпомагане.

Отново във връзка с преразпределителното плащане биологичната асоциация е на мнение, че от този тип подпомагате трябва да се възползват стопанства с площ до 300 хектара, вместо предложените в някои варианти 600 хектара.

В писмото се коментира не толкова тавана на плащане от 100 000 евро (който е заложен в коалиционното споразумение), колкото възможността той да се прилага след приспадането на разходите за заплати и осигуровки. Според НБА това е широко отворена врата за деклариране на силно надценени заплати.

Друга тема, която е засегната в становището, е обсъжданата на споменатото заседание схема за обвързана подкрепа за овцевъди и козевъди. Според НБА изискваните минимални количества продукция за получаване на субсидии осигуряват покрив над сивата икономика.

В заключение от асоциацията се обявяват за прилагане на социалната условност от 2023 г. и въвеждане на санкции от началото на 2025 г. НБА е категорично против каквото и да било участие на Националната служба за съвети в земеделието по темата „социална условност“.

Ето и пълния текст на писмото:

…..

Уважаеми дами и господа,

На 17.01.2022г., чрез конферентна връзка между 150 участника, представители на браншови организации, земеделски стопани и държавната администрация, се проведе работна среща, във връзка с разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027г.. Заседанието се проведе по утвърден дневен ред, предварително изпратен до всички участници на ТРГ.

В хода на обсъжданията по т.3 от дневния ред, а именно „Представяне на актуализирани елементи и интервенции от СПРЗСР 2023 – 2027г. подпомагани по линия на ЕФГЗ:

● Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост;

● Определяне на горна граница и прогресивно намаление на плащанията;

● Обвързано производството подпомагане – Схема за овце майки и/или кози майки;

● Дефиниции в Стратегическия план на ОСП 2023-2027г.;

● Прилагане на социалната устойчивост.

Съобразявайки опита от предходните два периода, схемите и мерките, които прилагахме, Ви предоставяме и настоящето

СТАНОВИЩЕ :

I “ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ “

По отношение на схемата за допълнително преразпределително плащаме, ние смятаме, че тя има основна роля в преразпределението на публичния финансов ресурс и целите, които си поставя новата ОСП, за периода след 2023г.

На проведената ТРГ бяха представени няколко варианта на преразпределително плащане, като с най-висок дял на преразпределение е :

Вариант А, най-висок дял на преразпределение

Подпомагат се първите 30 ха (300 дка), между стопанства, които са с обща площ до 300 ха (3000 дка).

Като вариант, с най-нисък праг на преразпределение беше представен, следния вариант

Вариант Б, най-нисък дял на преразпределение

Подпомагат се първите 30 ха (300 дка), между стопанства, които са с обща площ до 600 ха (6000 дка)

Обърна ни се специално внимание, че ако се включат стопанства по-големи от предложените във Вариант Б, се губи ефективността на преразпределението.

Предвид гореизложеното, ние приемаме, като правилно, целесъобразно, със цялостен принос към целите на новата ОСП на ЕС, съобразявайки се с принципите за ефективност и ефикасност при изразходването на публичен финансов ресурс, да приемем Вариант А, а именно : Вариант А, най-висок дял на преразпределение

Подпомагат се първите 30 ха (300 дка), между стопанства, които са с обща площ до 300 ха (3000 дка).

МОТИВИ : Приемаме този вариант, тъй като при него е налице най – голям дял на преразпределение на средства. Като по този начин биха могли да се преразпределят средства, които се предоставят по т.н. Стълб 1 на ПРСР, от по-големи стопански единици към микро, малки и средни земеделски стопанства, основно насочени в т.н. чувсвителни сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“ и/или смесени стопанства от тези сектори.

Абсолютно крайно неефективно, нецелесъобразно, неправилно и зловредно е прилагането на преразпределително плащане от Вариант Б. Изцяло не приемаме включването в схемата за преразпределение да участват стопанства над 300 ха или 3000 дка. Допълнително към гореизложеното, Беше ни представен вариант, при който като бюджет на преразпределителното плащане да бъде 10%, от бюджета по директните плащания. Беше ни разяснено, че държавата членка, сама определя този процент, а той е минимум 10. Това за нас е абсолютно недостатъчен, неефективен, лишен от всякаква икономическа логика и целесъобразност. Подобен нисък праг на преразпределение е просто един „кьорфишек“ хвърлен в очите на земеделските стопани и е абсолютно неефективен. Представиха се тези, че именно целите на преразпределението е микро, малки и средни стопанства е да имат възможност да нараснат, а с допълнително получената финансова обезпеченост да кандидатстват по инвестиционни схеми за подпомагане.

Предвид това, ние предлагаме 1/3 от общия процент на директните плащания или 33%, да е обект на преразпределение по схемата. Всичко друго е подигравка с микро, малките и средни стопанства.

II “ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОРНА ГРАНИЦА И ПРОГРЕСИВНО НАМАЛЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА “

По отношение на схемата, касаеща определяне на горна граница и прогресивно намаление на плащанията, бяха представени общо 10 варианта. Основно те се различаваха с признаване на разходите за заплати или без тяхното признаване. В хода на дискусията по тази точка, се спомена следното, което за нас е съществено : -Има идея спестените средства, които са в резултат на наложените ограничения на плащанията по Стълб 1, да се използват за гарантиране на инвестиционните мерки, които ще се прилагат в Стълб 2 на ПРСР;

-Друго съществено, което стана ясно, че е налице за наше огромно съжаление една злоупотреба от страна на земеделските стопани, които са надписвали разходи за заплати. Споменаваха се заплати от по 20 000, 30 000 и 50 000 лв. месечно, които целенасочено са се завишавали и които впоследствие са били изплащани от страна на ДФЗ – РА, към бенефициента.

Всичко, което се чу на ТРГ – 18 заседание по отношение на тази злоупотреба, се е правело с цел заобикаляне на таваните на плащания, които са прилагани.

Ние останахме изключително много шокирани от тази нова за нас информация и доколкото успяхме да разберем, схемата е следната : Земеделския стопанин изчислява какво е евентуалното му намаление в резултат на тавана на плащанията. Да кажем това е 200 000 лв. Той предприема целенасочено назначаване на служители, подписване на договор за управление и контрол, както и драстично увеличение на заплатите на вече съществуващите служители. По този начин се цели акумулиране на разходи от фонд РЗ от 200 000 лв. годишно, толкова, колкото е наложения таван, които разходи впоследствие му се възстановяват от ДФЗ.

Впоследствие вече изплатените високи заплати или са по сметки на свързани лица, или се изтеглят в брой и се връщат обратно към работодателя. Визираната схема се е прилагала от 2015 до момента. За нас е голяма изненада, че ДФЗ няма приета методика за намаление и/или отказване на плащанията, когато се установи, че са представени разходи за заплати, които не отговарят на реалните пазарни условия. Визираната схема за заобикаляне на таваните на плащания е много добре замаскирана под идеята за приспадане на разходите за заплати.

Допълнително установихме, че е налице голямо изкуствено раздробяване на големите стопанства, които попадат в обхвата на таваните на плащания, като по този начин допълнително са нанесени изключително големи вреди на бюджета на Р.България и ЕС в разрез с интересите на земеделските стопани. Обръщаме внимание, че в този случай са налице два основни факта, които са в огромно противоречие на правилата на СТО и прилаганите политики в ЕС:

1. Налице е значителна деформация в пазара на труда, тъй като когато едни бенефициенти, които получават правото „празен чек“ в разходите за заплати без държавата да има право на корекция и която им покрива тези разходи, се явяват в ролята на един изключително конкурентноспособен работодател, който може да изсмуква чужда работна сила от останалите субекти, след като държавата му плаща заплатите на работниците.

2. Поради факта че на няколко огромни стопанства, се признава правото на възстановяване на разходите за заплати, се лишават няколко десетки хиляди стопани да имат достъп по мерките на субсидирана заетост, като 60/40, мерки за стимулиране на заетост и др., тъй като е налице уж „субсидирана заетост за всички“. Не се отбелязва факта, че субсидираната заетост е само за неколцина огромни стопанства, изцяло конкурентоспособни, ориентирани изцяло на пазарен механизъм без дори да е налице икономическа нужда за подобен род подпомагане.

Предвид гореизложеното, ние приемаме следния вариант на налагане на ограничения на плащанията по линия на Стълб 1  – директни плащания на площ. ПРАГ НА ПОДПОМАГАНЕ ДО 100 000 евро на стопанство, БЕЗ ПРАВО НА ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ И ОСИГУРОВКИ. Предвид гореизложеното, молим народните представители от Комисията по земеделие в 47-мото народно събрание, да не избързват с приемане на условието за признаване на разходите за заплати !!!

III “ОБВЪРЗАНО ПРОИЗВОДСТВОТО ПОДПОМАГАНЕ – СХЕМА ЗА ОВЦЕ МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ МАЙКИ “

Ние приемаме като правилна прилаганата схема на подпомагане, но както на нас, така и на други членове на ТРГ прави впечатление изключително ниския праг, който се изисква за добита продукция от тези животни. Силно занижените изисквания за добив, които са около 10 пъти под реалния добивен потенциал, е нещо, което ние изцяло не приемаме. По всички схеми за подпомагане в животновъдния сектор, вкл. и гореизложената, минималният добив, който да се изисква, за да се получи подпомагане, да бъде минимум 50% от потенциалния, който се получава. В противен случай схемите за обвързано подпомагане стимулират изцяло работата в сивия сектор, тъй като ще се издават фактури, само за 10 % от продукцията, която ще осигури субсидията и всичко останало – на ръка.

Предлагаме изцяло актуализиране на схемите за обвързано подпомагане в сектор „Животновъдство“, изцяло съобразен с реалните добиви, които получават стопаните, така както е в „Растениевъдството“.

IV “ПРИЛАГАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСТОЙЧИВОСТ “

По тази точка ни бяха представени три варианта :

– Доброволно прилагане със санкции от 01.01.23г.;

– Доброволно прилагане без санкции от 01.01.23г. и със санкции от 01.01.25г.;

– Задължително прилагане със санкции от 01.01.2025г.

Съобразно гореизложеното ние избираме компромисния вариант, а именно : – Доброволно прилагане без санкции от 01.01.23г. и със санкции от 01.01.25г.; По този начин земеделските стопани, ще имат преходен период за запознаване с правилата, с които следва да се спазват и плавно да се премине към периода, към който съгласно европейското законодателство, ще се налагат санкции.

Беше предложено компетентни звена по контрол да бъдат НССЗ – Национална служба за съвети в земеделието и ГИТ – Главна инспекция по труда.

Категорично НЕ ПРИЕМАМЕ НССЗ – да е контролен орган по т.н. Условна компетентност. Тя категорично няма нито комплексни експерти в областта, нито знания, нито би помогнала на земеделските стопани за каквото и да било. Не е необходимо да припомняме, колко земеделски стопани отпадат от подпомагане поради факта, че са съветвани изключително „качествено“ от НССЗ.

Приемаме за ЕДИНСТВЕН контролен орган по отношение на правилата за т.н. социална устойчивост да е ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА.

Председател на УС на НБА: Д-р Слави Трифонов

 

 

 

 

Leave a Comment