Правителството одобри стратегията за хидромелиорации на Световната банка

Израел напояванеПравителството одобри Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите. Документът е подготвен от Министерството на земеделието и храните и се базира на стратегията, подготвена от Световната банка. Той бе публикуван на електронната страница на земеделското министерство в средата на април тази година. Приемането на стратегията е важна стъпка за включване на възможността за инвестиции в напояване към условията по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, чиито втори прием ще бъде отворен на 10 октомври.

Прочети още: Водната стратегия публикувана. Предлага 7 стъпки, 12 търговци на едро и множество сдружения

Общата стратегия предвижда сектор „Хидромелиорации“ да управлява инфраструктурата за предоставяне на напоителни и отводнителни услуги и да наблюдава инфраструктурата за защита от наводнения, предпазваща земеделските земи от вредното въздействие на водите. Целта е да се развие подсектор за напояване и отводняване, който предлага значителни възможности за насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство, подобрява производителността и води до намаляване загубите на фермерите в години с по-неблагоприятни климатични условия.

Предлага се въвеждането на двукомпонетнта тарифа, изискваща земеделски стопани в дадена напоителна система да заплащат фиксирана цена на база площ, което би намалило цената на водата на земеделските производители, които напояват, както и цена, основаваща се на база обем. Водещият принцип при ценообразуването и определянето на тарифите е в пълно съответствие с разпоредбите на Член 9 от Рамковата директива за водите. Той касае възстановяване на разходите за водни услуги, осигуряване на адекватни стимули за потребителите да използват ефективно водните ресурси, което допринася за постигане на екологичните цели.

Стратегията предлага още решение на въпроса, свързан с намаляването на напоителните площи и за включване в тях на земи, които в момента се обработват при неполивни условия. Документът посочва изход от порочния кръг на ниска степен на ползване на поливни услуги, високи цени за услугите и слаба поддръжка.

Leave a Comment