МЗХГ увеличава изискванията за участие в промоционалните програми

Кандидатите трябва да имат минимален нетен оборот през последните три години не по-малък от 50% от прогнозната стойност на програмата

вино, промоционални програмиПромени в Наредба 8/2016 г., която касае промоционалните програми, затяга шансовете за участие, като поставя поредица от условия. Проектонаредбата е публикувана за обществено обсъждане в сайта на Министерството на земеделието, храните и горите – ТУК. Условията са залегнали в новите текстове на чл. 11, който вече е разширен в подчленове от 11а до 11д, като в същото време е добавен нов член 11е.

За 2018 г. Европейската комисия е заделила 179 млн. евро за промоционалните програми. Обект на промоция могат да бъдат месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, вина със защитено наименование за произход и защитено географско указание, пресни и преработени плодове и зеленчуци, продукти на биологичното земеделие, мед и пчелни продукти, преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз.

Поради опасения, че може да пренебрегнем някое от новите изисквания, препредаваме новите текстове на чл. 11 и производните му едно към едно. За непредубедения читател те звучат като изисквания на една голяма корпорация, поставени към други по-малки. За сравнение по-долу са текстовете в сегашния чл. 11 на Наредба 8:

Член 11 се изменя така:

„Чл. 11. (1) Предлагащите организации по чл. 7, пар. 1, б. а-в от Регламент (ЕС) № 1144/2014 избират независима от тях прилагаща организация за изпълнение на цялата или част от промоционалната програма, чрез състезателна процедура.

(2) Предлагащите организации по чл. 7, пар. 1, б. „г“ от Регламент (ЕС) № 1144/2014 избират прилагаща организация по реда на Закона за обществените поръчки.

(3) При провеждане на състезателната процедура по ал.1 предлагащите организации определят критерии за подбор и критерии за възлагане.

(4) Критериите по ал.3 трябва да бъдат определени в съответствие с принципите на пълна прозрачност, равно третиране и недискриминация.“.

 1. Създават се чл. 11а – 11д:

„Чл. 11а. (1) Критериите за подбор на прилагаща организация включват изисквания за:

 1. икономическо и финансово състояние;
 2. технически и професионални способности.

(2) Критерият по ал. 1, т. 1 включва следните изисквания:

 1. да са реализирали минимален общ оборот през последните три финансови години, изчислен на база годишните обороти, и не по-малък от 50% от прогнозната стойност на промоционалната програма;
 2. да са постигнали положително съотношение между определени активи и пасиви към 31 декември на последната приключила година съгласно методиката по Приложение № 1.

(3) Критерият по ал. 1, т. 2 включва следните изисквания:

 1. през последните три години да са изпълнили поне две услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката от състезателната процедура и да имат препоръки за добро изпълнение за тях (с включена подробна информация, например вид поръчка и срок, обем и резултат);
 2. да разполагат с необходимото техническо оборудване за осигуряване на качеството на услугите;
 3. да разполагат с експерти, с нужната професионална квалификация, опит и/или образование.

(4) По отношение на кандидат за прилагаща организация не трябва да е налице някое от обстоятелствата по чл. 106, пар. 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26.10.2012 г.).

(5) Критериите за подбор по ал. 1 трябва да бъдат изпълнени от кандидата за прилагаща организация или поне от едно от лицата, участващи в обединение – кандидат за прилагаща организация.

(6) Кандидатите могат да изпълнят критериите за подбор по ал. 1 чрез подизпълнители.

 (7) Кандидатите могат изпълнят критериите за подбор по ал. 1 като се позоват на капацитета на трети лица.  

Чл. 11б. (1) Предлагащата организация определя критерии за възлагане, по отношение на кандидатите за прилагащи организации, въз основа на изискването за  „икономически най-изгодна оферта“.  

(2) Когато критерият за възлагане включва повече от един показател, предлагащата организация определя в обявлението и в документацията за състезателната процедура относителната тежест на всички показатели за определяне на оценката. Предлагащата организация може да определи минимално и максимално допустими стойности на показателите.

 (3) Предлагащата организация посочва в документацията методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката на офертите по всеки показател, която трябва да:

 1. дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта в съответствие с промоционалната програма;
 2. дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно предложенията в офертите;
 3. осигурява на кандидатите достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като за количествено определимите показатели се определят стойностите в цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване.

Чл. 11в. (1)  Състезателната процедура се открива с публикуване на обявление едновременно в:

 1. официалния вестник на Европейския съюз;
 2. Портала за обществени поръчки към Агенцията за обществени поръчки;
 3. интернет страницата на предлагащата организация.

 (2) Обявлението по ал. 1 трябва да бъде публикувано на една и съща дата и да съдържа идентична информация във всички средства за осведомяване. 

 (3) Обявлението по ал. 1 трябва да съдържа минимум следната информация:

 1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на предлагащата организация и лице за контакт;
 2. естество и обем на разходите, включени в промоционалната програма, за които е обявена състезателната процедура;
 3. изисквания към финансовия и техническия капацитет на прилагащата организация;
 4. условия и начин на плащане;
 5. място и срок за подаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от 35 дни от датата на публикуване на обявлението;
 6. място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата;
 7. критерий за възлагане – съотношение цена/качество.

(4) Документацията за участие в процедурата може да се предоставя на кандидатите и по електронен път.

(5) Документацията за участие трябва да съдържа най-малко:

 1. техническите спецификации;
 2. видовете разходи, включени в промоционалната програма;
 3. методиката за определяне на комплексната оценка на офертата;
 4. образци на документи, включително и на офертата, както и указание за подготовката им;
 5. проект на договор.

(6) Оферти за участие в процедурата могат да се подават писмено, по електронен път с квалифициран електронен подпис или чрез лицензиран пощенски оператор.

Чл. 11г. (1) Кандидатите за участие в процедурата подават оферти в съответствие с обявлението по чл. 11в, ал. 1. Всеки участник има право да подаде само една оферта.

 (2) Кандидатите могат да бъдат местни и чуждестранни лица или техни обединения и представят документи за регистрация съгласно националното им законодателство. Кандидатите не трябва да се намират с предлагащата организация в отношение на свързаност, по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и не трябва да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, пар. 2 от Регламент (ЕС) 966/2012.

 (3) Офертата по ал. 1 трябва да съдържа най-малко:

 1. име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в Република България. За лицата, вписани в регистри различни от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, се представят документ за правосубектност, удостоверение за актуално състояние, заверени копия от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ. За лицата, регистрирани в друга държава – документ за еквивалентна регистрация, съгласно законодателството на държавата;
 2. предложение за изпълнение на разходите, включени в промоционалната програма;
 3. срокове за изпълнение на разходите, включени в промоционалната програма;
 4. предлагани цени за всеки разход ;
 5. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.

 (4) Към офертата се прилагат:

 1. доказателства за финансовия и техническия капацитет на кандидата;
 2. списък с подизпълнители, с които кандидатът възнамерява да работи и разходите, които ще изпълняват ;
 3. проекти на договори с подизпълнителите, доказващи поетите ангажименти, и посочващи разходите, които ще изпълняват;
 4. списък на експертите, които ще изпълняват разходите, в който е посочена професионалната им квалификация и/или опит;
 5. 5. декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на програмата.
 6. декларация за липса на свързаност между кандидата и предлагащата организация, съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и между кандидата и подизпълнителите, ако има такива;
 7. декларация за липса на публични задължения, когато кандидатът е регистриран на територията на Република България, или документ, удостоверяващ липсата на публични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която е регистриран;
 8. декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, пар. 2 от регламент (ЕС) 966/2012;
 9. декларация за конфиденциалност, че няма да се разгласява по никакъв начин конфиденциална информация за настоящата поръчка;
 10. годишни финансови отчети за последните три години, когато не са достъпни в публичен регистър и данните не могат да се получат по служебен път;
 11. справки за общия оборот за последните три финансови години;
 12. списък на изпълнените през последните три години услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката от състезателната процедура, придружен от препоръки за добро изпълнение по тях;
 13. списък с третите лица, които ще участват в изпълнението на промоционалната програма;
 14. доказателства за поети задължения от третите лица, с чиито ресурси кандидатът ще разполага.

(5) Когато кандидатът е чуждестранно лице, той представя съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

(6) Кандидатите могат да поискат писмено от предлагащите организации разяснения по обявлението и документацията за участие в състезателната процедура най-късно до 10 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите. Предлагащата организация предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването. Разясненията се предоставят чрез изпращането им по електронна поща до всички кандидати и се прилагат към документацията, която се предоставя на последващи кандидати. 

 Чл. 11д. (1)  Кандидатите могат да посочат подизпълнители за част от дейностите. В случаите на чл. 11а, ал. 6 подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор по чл. 11а, ал. 3, т. 2 и 3 и ал. 4 по отношение на разходите, които ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата, съгласно чл. 12а, ал. 2.

(2)  Подизпълнителите не трябва да се намират с предлагащата и с прилагащата организация в отношения на свързаност, по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и не трябва да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, пар. 2 от Регламент (ЕС) 966/2012.

(3) Предлагащата организация изисква по време на провеждане на състезателната процедура отстраняване или замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията на ал. 1 и 2.

(4) Правилата за разплащане между прилагащата организация и подизпълнителите се посочват в документацията към състезателната процедура и се включват в договора между предлагащата организация и прилагащата организация и в договорите между прилагащата организация и подизпълнителите.

(5) Замяна на подизпълнител преди започване на изпълнението и по време на изпълнение на промоционална програма се допуска, когато са изпълнени едновременно следните условия:

 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата по чл. 12а, ал. 2;
 2. новият подизпълнител отговаря на изискванията на ал. 1 и 2, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(6) При замяна на подизпълнител предлагащата организация подава в Министерство на земеделието, храните и горите заявление за одобрение на замяна на подизпълнител по образец, утвърден със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, и представя всички документи, които доказват изпълнението на условията на ал. 1, 2, 4 и 5.

(7) При използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на всички разходи по договора с предлагащата организация е на прилагащата организация. Подизпълнителите нямат право да извършват дейностите чрез възлагането им на други подизпълнители. 

Чл. 11е. (1) Кандидатите могат да се позоват на капацитета на трети лица. В случаите на чл. 11а, ал. 7 третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор по чл. 11а, ал. 3, т. 2 и 3 и ал. 4 по отношение на дейностите, които ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата, съгласно чл. 12а, ал. 2. по отношение на критериите за подбор по чл. 11а, ал. 1.

(2) По отношение на критериите, свързани с професионална способност, кандидатите могат да се позоват на капацитета на трети лица, само ако лицата, с чиито квалификация, опит или образование се доказва изпълнение на изискванията за подбор по чл. 11а, ал. 3, т.  3, ще участват в изпълнението на частта от промоционалната програма, за която е необходим този капацитет.

(3) Кандидатът трябва да може да докаже, че ще разполага с ресурсите на третите лица, когато се позовава на капацитета им.

(4)  Третите лица не трябва да се намират с предлагащата и с прилагащата организация в отношения на свързаност, по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и не трябва да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, пар. 2 от Регламент (ЕС) 966/2012. 

(5) Предлагащата организация изисква по време на провеждане на състезателната процедура отстраняване или замяна на трети лица, които не отговарят на условията на ал. 1, 2, 3 и 4.

В прложение №1 е посочена методиката за установяване на съотношения между определени активи и пасиви, какво представляват коефициентите на ликвидност, какво включват текущите активи и пасиви и т.н.

В сега действащата Наредба 8 чл. 11 е със следния текст:

Чл. 11. (1) Когато предлагащите организации са публичноправни организации, те избират прилагаща организация по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) Когато предлагащите организации не са публичноправни организации, те избират прилагаща организация чрез конкурс. Конкурсът се открива с публикуване на обява в два централни всекидневника в страната и/или в друга държава – членка на Европейския съюз, като срокът за подаване на документи е не по-кратък от 1 месец от датата на публикуване на обявата.
(3) Обявата по ал. 2 съдържа:
1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на предлагащата организация и лице за контакт;
2. описание на мерките, включени в промоционалната програма, за които е обявен конкурсът;
3. изисквания към финансовия и техническия капацитет на прилагащата организация;
4. условия и начин на плащане;
5. място и срок за подаване на оферти;
6. място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата.
(4) Кандидатите за участие в конкурса представят оферти в съответствие с обявата по ал. 2. Всеки участник има право да представи само една оферта.
(5) Офертата по ал. 4 съдържа:
1. наименование на кандидата;
2. доказателства за финансовия и техническия капацитет на кандидата;
3. начин за изпълнение на мерките, включени в промоционалната програма;
4. срокове за изпълнение на мерките, включени в промоционалната програма;
5. предлагана цена;
6. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.
(6) Кандидатите за участие прилагат към офертата:
1. удостоверение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения, когато кандидатът е установен на територията на Република България, или друг еквивалентен документ в съответствие със законодателството на страната, в която кандидатът е установен;
2. декларация за липса на други публичноправни задължения.
(7) Финансовият и техническият капацитет на кандидатите се доказва със:
1. годишен финансов отчет за последните три години;
2. списък на изпълнените през последните три години услуги, които са обект на мерките, включени в промоционалната програма, придружен от препоръки за добро изпълнение;
3. декларация за техническото оборудване, с което разполага организацията;
4. данни за собствени или наети работници или служители, които организацията ще използва за изпълнение на мерките, включени в промоционалната програма;
5. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата по т. 4.
(8) Конкурс за избор на прилагащи организации се провежда, когато са подадени най-малко три оферти. Когато са подадени по-малко от три оферти, предлагащите организации прекратяват конкурса и в тридневен срок уведомяват за това участниците в него. 

 

 

Leave a Comment