Поливната вода ще се плаща по нова методика

поливна системаАграрното министерство променя методиката за ценообразуване на поливната вода в проект на постановление за изменение на Постановление 16 от януари 2017 г.

Причината за предложените корекции са затрудненията, въприкнали при миналогодишния поливен сезон. Те са установени при практическото прилагане на ценообразуването и особено при водоспестяващите методи за напояване, където се провеждат много на брой поливки с малка поливна норма и заплащането на фиксирана цена за декар за всяка поливка значително увеличава крайната цена.

За да се въведат по-справедливи цени на поливната вода, има промяна в единия от двата компонента, които формират цената. В чл. 7 е посочено, че цената за единица площ ще се плаща еднократно и независимо от броя на поливките и ползваните обеми вода. Вторият компонент в крайната стойност е цената за доставен обем вода – след всяка поливка, въз основа на ползваните обеми вода, в кубични метри.

Съотношението на двата компонента в цената се определя от доставчиците за всеки поливен сезон.

В чл. 5 се посочва, че цената за доставен обем вода се определя според начина на доставка на вода и вида на културите. Тоест, тя е една за гравитачно доставяната вода за полски култури, и друга за помпено доставяна вода за полски култури, с пределно допустими цени за покачване: а) до 50 метра височина включително; б) над 50 метра до 100 метра височина включително; в) над 100 метра височина. Отделно от това цената за ориза също е различна и отново е според това дали е гравитачна или помпена.

Leave a Comment