Парламентът прие на първо четене Закона за животновъдство

черно-шарено говедоПарламентът прие на първо четене единодушно със 114 гласа промени в Закона за животновъдството, внесени от Министерския съвет в края на миналата година. Измененията касаят предимно развъдната дейност и работата на организациите.

Повишени са изискванията за условията и редът за признаване на дадена организация за развъдна и за одобряване на развъдна програма.

Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството задължително ще извършва предварителна проверка на място на декларираните обстоятелства, описани в заявлението на развъдните организации, с която те ще кандидатстват пред министъра за продължаване на дейността си.

В разработването на развъдните програми ще участват не само зооинженери, но и научни работници. В аграрното ведомство ще се води публичен списък на издадените разрешения.

Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството ще отразява породата и развъдния статус на животните под селекционен контрол в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. Предвидено е изпълнителният орган да създаде и поддържа база данни за произхода на мъжките разплодни животни от местни /автохтонни/ породи. Дава се възможност агенцията да издава актове за нарушения.

Предвидени са нови санкции по отношение на развъдната дейност.

Leave a Comment