Електронен подпис или ПИК от НАП стават задължителни за всички, свързани с биологичното производство

био ягодиПерсонален електронен подпис или Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП, стават задължителни за всеки, който произвежда, преработва, търгува, съхранява или внася биологични продукти, съобщава земеделското министерство. Причината за това ново изискване е заложена в чл. 16а, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти от Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС). Според текста всеки оператор и/или подизпълнител, свързани с биологичното производство трябва да потвърждава информацията, която е въведена в регистъра на лицата, които извършват дейност с тях.

Потвърждаването следва да бъде извършено в срок до 10 календарни дни от създаването на профила или от промяна на вписаните обстоятелства в него. В противен случай се налагат глоба или имуществена санкция за непотвърждаване на информацията в срок.

Уреденият в 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС електронен регистър е вече създаден и тестван. В тази връзка, от 19.08.2019 г. контролиращите лица са длъжни да започнат да въвеждат в него информацията, която е предвидена от закона. Това налага незабавно биологичните оператори и/или подизпълнители да предприемат необходимите мерки и действия за получаване на квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК).

Персоналният идентификационен код  (ПИК) може да се издаде във всеки офис на НАП.

Leave a Comment