Увеличават надзора върху контрола на биологичното производство

Проект на промени в Наредба № 5 от 2018 г. са публикувани за обществено обсъждане

калинка биологично производствоНовости в европейското законодателство и допълнително усъвършенстване на текстовете в Наредба 5 са причина за въвеждане на промени в норматива, касаещ  прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол. Проектът за изменения и допълнения в наредбата е публикуван за обществено обсъждане на страницата на МЗХГ.

Проектът предвижда министърът на земеделието да одобрява със заповед лабораториите, в които могат да се извършват анализи, изпитвания и диагностика на проби, взети по време на официален контрол и други официални дейности.

Създават се условия за безпрепятствено ползване на националният знак „Калинка“ при означаване на биологични продукти и храни. Българската агенция по безопасност на храните ще предоставя информация за резултатите от извършените проверки на биологични продукти и за установени нарушения и нередности при внос.

Изменения и допълнения на наредбата са направени в частта уреждаща регистрите на посевния и посадъчния материал и семената от картофи, произведени по правилата на биологичното производство, на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин, включително подизпълнителите и на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство.

Доразвити са задължения на контролиращите лица при контрол на биологичното производство – инспекциите без предизвестие да се извършват без предварително уведомяване на операторите. Контролиращите трябва да извършват риск анализ по методика одобрена със заповед от министъра на земеделието, храните и горите всяка година, както и при промяна на обстоятелствата. Необходимо е физическите проверки да се правят през най-подходящия за проверка на съответната дейност период от годината.

Най-важните изменения и допълнения на Наредба № 5 от 2018 г. са свързани с надзорните проверки на контролиращите лица. Премахнати са ограниченията на броя на досиетата, които подлежат на административна проверка и на физическа проверка на място, при надзор на контролиращото лице. Това позволява да се увеличава процента на включените в надзора оператори в зависимост от повторяемостта на допуснатите от контролиращите лица несъответствия на контрола на правилата на биологичното производство. Уредени са двата вида физически проверки на място – по време на инспекция, извършена от контролиращото лице или след извършена от контролиращото лице проверка. Всички физически проверки на място на оператори, в система на контрол, са уредени като част от надзорните проверки – регулярни и допълнителни. Като част от надзорните проверки са предвидени и проверки и анализи на продукти сертифицирани от проверяваното контролиращо лице, които се извършват от БАБХ.

С оглед публичност и прозрачност е уредено отделно правно основание за утвърждаването от министърът на земеделието, храните и горите на процедура за извършване на надзорните проверки.

С цел подобряване на сътрудничеството и взаимодействието с браншовите организации в сектора са разширени възможностите за участие на техни представители в работата на постоянната междуведомствена консултативна комисия по биологично производство. За увеличаване на прозрачността и обществения контрол върху дейността на комисията, е уредено публикуването на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите на протоколите от нейните заседания.

Създадени са правила за етикетиране и контрол на продуктите и храните, произхождащи от заведения за обществено хранене. Заведенията за обществено хранене са изключени от обхвата на Регламент 834/2007, но държавите членки могат да създадат национални правила за използването на термина „биологичен“.  В националните правила за заведенията за обществено хранене са уредени условията за етикетиране с използване на термина „биологичен“ при приготвяне на биологични ястия и напитки. Разписани са условията и реда за уведомяване на съответната областна дирекция по безопасност на храните за етикетиране на ястия и напитки с термина „биологичен“, за издаване на удостоверения на заведението за обществено хранене, както и за осъществяване на контрол.

Leave a Comment