Как фермерите от Киргизстан и Таджикистан вече не крадат вода

Двете страни ползват обща напоителна система, а при всяко стопанство има измервателно устройство за потреблението на вода, което предава данни към създадените 7 асоциации
Шафкат в кабинета си Снимки на ФАО

Шафкат в кабинета си
Снимки на ФАО

„Сега мога да кажа, че разпределението на водата в нашия регион е прозрачно“, казва с усмивка Шавкат Каюмов, ръководител на Асоциацията на водопотребителите от област Исфара. „Благодарение на съвременните технологии и софтуер, за всеки се знае какви култури се отглежда, колко земя има и колко вода е необходима за напояването им по нашите земи. А кражбата на вода вече не съществува. „

От 2016 г. Киргизстан и Таджикистан са подкрепяни от проекта за трансгранично сътрудничество за устойчив мир и развитие от FAO, UNDP, UNICEF, UN Women и WFP.

„В миналото имахме много ограничени възможности и липсваха подходящи условия на труд, което доведе до многобройни спорове с потребителите на води и от двете страни. Хората дори не бяха запознати с водомери и устройства за спиране на водата “, отбелязва Шавкат.

За да се осигури справедливо разпределение на водата сред земеделските стопани и най-важното – да се сведе до минимум напрежението между ползвателите на вода в Киргизстан и Таджикистан поради общ напоителен канал, при стопанствата, които ползват поливна вода, бяха инсталирани водомери, оборудвани с предаватели на данни. Устройствата едновременно доставят цифрова информация за количеството вода, която се получава от асоциациите на Киргизстан и Таджикистан.

„Благодарение на инсталираната компютърна програма можем да проследим разпределението на водата между точките за използване на вода и прозрачно да изчислим водния поток в удобно компютърно меню “, обясни Каюмов.

Двете държави ползват общ напоителен канал, от които водата се разпределя в мрежа от множество малки канали. Създадени са 7 асоциации на потребители на поливната вода, а заедно с тях и Научноизследователски напоителен институт в Киргизстан, където се планира използването на водата. Персоналът на асоциациите е преминал през обучение за ползването на софтуера.

Според Шавкат софтуерът е „много рентабилен, удобен и лесен за използване и осигурява прозрачност при измерване на обема на водоползване и разпределението му между потребителите, особено в граничните региони“.

Шавкат отбелязва, че за първи път от близо 30 години водата за напояване е доста и е разпределена сред местните фермери.

„Таджикистан и Киргиз използваме общи природни ресурси и следователно трябва ефективно да си сътрудничим и да общуваме помежду си. […] Понякога се нуждаем от съвместни действия на киргизките и таджикските общности, за да отстраним щетите при язовирите. Без съвместни усилия не можем да постигнем целите си “, казва Шавкат.

unnamed (1) unnamed (2)

В същото време той разбира значението на създаването на взаимно доверие между общностите, живеещи от двете страни на границата, като се вземат предвид специфичните нужди и перспективи и се обърне специално внимание на тези, които допринасят за установяването на добросъседски отношения, както и честната и открита комуникация между общностите на границата.

Друг положителен резултат от работата на сдруженията е, че благодарение на тях сега жените участват и в работата на Комисията за разрешаване на конфликти, която отговаря за разрешаването на спорове между членове на асоциации и други потребители на вода по отношение на разпределението и използването на вода.

ФАО също улесни участието на жените фермери в обученията и членството им в комисията. Тъй като повечето мъже са трудови мигранти в Русия, все повече жени управляват семейните ферми и се занимават със селскостопански дейности. Участието на представителите на жените в комисията е важно за справяне с проблемите на жените, свързани с водата “, каза Шавкат.

Leave a Comment