Програмите „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“ ще финансират с 9 млн. лв. научни разработки

ин витро растенияПрограмите „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно животновъдство“, за които се заговори наскоро, ще се финансират от Министерството на образованието и науката (МОН) с предвидените средства за наука в централния бюджет. За двете програми те са в размер на 9 млн. лв.. Това се чете от писмените въпроси на депутати към земеделския министър и отговора на Десислава Танева.

„Програмното и проектното финансиране са два принципно различни инструмента на държавата“, пояснява министър Танева. За проектното финансиране кандидатстват висши училища и научни организации, а програмното финансиране ще се ползва от създадени консорциуми на основата на подписано партньорско споразумение с приложен работен и финансов план. Като партньори са избрани да бъдат Тракийски университет – Стара Загора, Аграрен университет Пловдив, Софийски университет „Климент Охридски“, Технически университет – София, научни институти от Селскостопанска академия и БАН, Русенски университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Лесотехнически университет – София, Технически университет – Варна, Национален институт по метеорология и хидрология, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Университет по библиотекознание и информационни технологии.

За ползата от всички разработки ще отговаря Надзорен съвет към МОН, който от 2018 г. вече наблюдава изпълнението на стартиралите научни програми в различни области, в това число културно-историческо наследство, медицина, здравословни храни, нисковъглеродни енергийни източници и други.

Земеделският министър описва реда на кандидатстване, одобряване, подписване на споразумение, отчитане на свършеното и финансиране за научна програма „Интелигентно животновъдство“.

За програма „Интелигентно растениевъдство“ се пояснява, че в бъдещия консорциум трябва да участват най-малко 5 организации с най-значими научни резултати за последните 5 години.

Целите на програмата за растениевъдство са да се създадат модели за роботизирани технологии, дигитални методи за диагностика и прогноза, както и цифрово управление на дейността им.

Дигитализацията и автоматизацията в животновъдството  ще помогне да се намали и облекчи тежката работа в сектора.

Друга важна цел е новите технологии да привлекат млади хора в селското стопанство.

Leave a Comment