ДФЗ: Проекти с до 32 точки от миналогодишния прием по мярка 4.1 ще получат финансиране

виртуални овцеС близо 63 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.), от миналогодишния прием. Средствата от него са целево насочени към инвестиции в земеделски стопанства от сектор „Животновъдство“ с цел повишаване на биосигурността във фермите.

С предвиденото увеличение се осигурява възможност за обработка на всички постъпили проектни предложения в периода на прием.

По предварителни данни и след приключване на обработката на проектните предложения, това увеличение на бюджета ще създаде предпоставка за подпомагане на проекти, получили до 32 точки съгласно критериите за оценка.

Всички проектни предложения, получили минималния брой точки по критериите за оценка (15 т.), ще бъдат разгледани и при освобождаване на финансов ресурс ще се пристъпи към тяхното одобрение.

Проектът на заповед е публикуван на електронната страница на Министерството на земеделието, храните и горите и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) за писмени възражения и предложения.

Коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 13 юли 2021 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Leave a Comment