Предложена е 13-та поправка на Наредбата за училищните схеми

Електронно подаване на заявления за одобрение и заявки за плащане ще са възможни след 1 април 2022 г.

дете млад фермер13-та корекция е предложена на Наредбата за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“. Създаденият през октомври 2016 г. утвърди неписаното правило, че трябва да се коригира поне два пъти в годината, за да напасне както на променящото се европейско и българско законодателство, така и на особености, които са се изявили в хода на прилагането й, а също така и на съдебни разпоредби.

Разпоредбите, които са отменени от ВАС, се отнасят до изискванията към доставяните плодове и зеленчуци и тяхното съответствие с нормите в областта на безопасността и качеството на храните и по-специално по отношение на обектите, регистрирани или одобрени по реда на Закона на храните; максимално допустимото количество мляко за едно дете на ден; предоставянето на официално съгласие от страна на директорите на учебните заведения, че ще си взаимодействат с конкретния доставчик на продукти; административният ред за отстраняване на допуснати грешки при заявяване на данни и някои изисквания към прилагането на съпътстващите образователни мерки. Предложените промени ще гарантират спазването на основни правила имащи пряко отношение към постигането на целите на схемите, пише министърът в мотивите си към проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата.

Корекцията е необходима, за да се осигури яснота по отношение на чие име следва да бъдат издадени сертификатите за съответствие на качеството за пресните плодове и зеленчуци.

Доставките на биологично произведени продукти ще бъдат ясно регулирани при спазване на всички изисквания за контрол в областта на биологичното производство.

Ще се намали и административната тежест за кандидатите по двете схеми, като се осигури възможност за електронно подаване на заявления за одобрение и заявки за плащане, както и възможност за електронен/автоматичен обмен на данни между системите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Срокът за осигуряване на тези две възможности e 1 април 2022 година, като дотогава следва да бъдат изградени електронната платформа за подаване на документи в ДФЗ и модулът за автоматичен обмен на данни между ДФЗ и БАБХ.

Създаването на платформата и модула са съответно от компетенциите на ДФЗ и на БАБХ.

Възстановяването на разходите ще се извършва по по-справедлив метод на изчисление, като ще се допуска отклонение в теглото на порция плод/зеленчук до минус 20% от определеното средно тегло в наредбата, като в тези случаи възстановяването на разходите ще се изчислява в съответствие с това отклонение. Когато отклонението е над определеното средно тегло, разходите ще се възстановяват на база средно тегло.

 Ето и някои от новите предложени текстове в наредбата:

чл. 9, ал. 4 (нова)

„Биологично произведените плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ  L 189 от 20.7.2007 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 834/2007“; Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250 от 18.9.2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 889/2008“) и Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица (обн., ДВ, бр.75 от 2018 г.), наричана по-нататък„Наредба № 5 от 2018 г.“;

ал. 14 (нова)

„В съответствие с изключението предвидено в чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) 834/2007 и чл. 48, ал. 2 от Наредба 5 от 2018 г. се допуска биологично произведени плодове и зеленчуци да се доставят от доставчик по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3 или от избрания доставчик на заявител по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 4, който не е вписан в регистъра по ал. 13, при условие, че същите са закупени от оператор, вписан в регистъра по ал. 13 и се доставят в деня на тяхното закупуване или в деня следващ закупуването им, без да се складират, разтоварват и претоварват от транспортното средство, на което са натоварени при закупуването им.“

. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Млякото и млечните продукти по ал. 1 трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 2021 г. и Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с Постановление № 260 на Министерския съвет от 2021 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2021 г.)“;

Детските градини които разполагат с помещения за приготвяне или раздаване на храна, регистрирани (заменя се с „одобрени“) по реда на чл. 23 от Закона за храните

Чл. 11, ал. 7 (нова):

„В съответствие с изключението предвидено в чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) 834/2007 и чл. 48, ал. 2 от Наредба 5 от 2018 г. се допуска биологично произведени мляко и млечни продукти да се доставят от доставчик по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3 или от избрания доставчик на заявител по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 4, който не е вписан в регистъра по ал. 6, при условие, че същите са закупени от оператор, вписан в регистъра по ал. 6 и се доставят в деня на тяхното закупуване или в деня следващ закупуването им, без да се складират, разтоварват и претоварват от транспортното средство, на което са натоварени при закупуването им и при непрекъсване на температурния режим.“.

Чл. 14, ал.7 (нова):

(7) В декларацията по ал. 6 се посочва:

  1. ако продуктите ще се доставят от одобрен заявител, който не е вписан в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз – че заявителят ще предоставя продуктите на децата и учениците във вида, в който са закупени от оператора , вписан в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз без да се складират, разтоварват и претоварват от транспортното средство, на което са натоварени при закупуването им, и/или
  2. че продукти ще бъдат доставяни директно от одобрения заявител, който е оператор, вписан в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Leave a Comment