Документалната примка около животновъди с хуманно отношение към преживни ще се разхлаби

овцеЛеки промени в Наредба № 4/2017 г. за прилагане на мярка 14 за хуманно отношение към животните ще разхлаби документалната примка около стопаните на едри и дребни преживни животни. Проект за промени в наредбата е публикуван на страницата на земеделското министерство, а крайната дата на общественото обсъждане е 14 март 2022 г.

предвидено е от норматива да отпадне ал. 1 от чл. 13, която гласи: “ Земеделските стопани предоставят план-програма за изпълнение на дейностите, за които кандидатстват за подпомагане, по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА. В план-програмата се посочва животновъдният обект, в който се извършват дейностите за осигуряване на свободна подова площ, и включва данни за броя на животните по вид и категория.“

Причината за отпадане на изискването за представяне на план-програма е, че съгласно текстове от Закона за подпомагане на земеделските производители план-програмата не е част от заявлението за подпомагане и не е изискуем, придружаващ заявлението документ, посочва в мотивите към проекта на наредба зам.-министър Момчил Неков.

Има промени и в чл. 10 от Раздела „Допустими кандидати и дейности“.

В последния вариант на наредбата от 2019 г. чл. 10, ал. 2 е записано: „Документите за ползване на животновъдния обект, в който се извършват дейности по чл. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1, трябва да са за срок най-малко от 1 година считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на животновъдните обекти – пасища.“ С настоящите промени се предлага да отпаднат от текста „ал. 2, т.1 и ал.3, т.1.

Третата промяна е свързана с преобразуването на МЗХГ в МЗ.

 

 

Leave a Comment